Monday, May 07, 2012

Scottish Power yng Nghaernarfon - diweddariad

Dwi'n deall bod camgymeriad yn y cyfeiriad ebost sy'n cael ei ddyfynu isod. Dylai ddarllen lynda.clayton@scottishpower.com
____________________________________________
From: WILLIAMS, Hywel
Sent: 06 May 2012 06:41
To: WILLIAMS, Hywel
Subject: Swyddi Scottish Power Caernarfon a'r llinell Gymraeg
Importance: High
 
 
Annwyl gyfaill
 
Mae Scottish Power am symud 32 o swyddi o Gaernarfon i Wrecsam, hynny yw o ran effaith diswyddo 32 o bobl lleol.
 
Bydd hyn yn fy marn i, yn peryglu eu gwasanaeth Cymraeg– gweler y neges isod (A neu B).
 
Dydd Mercher bydd cyfarfod pwysig mewnol gan SP i drafod  hyn.
 
Rwy’n gofyn i chi ddanfon naill ai neges A (gan gwsmeriaid SP) neu B (gan ddarpar gwsmeriaid) at y rheolwr allweddol Linda Clayton.
 
Yr oll sydd angen i chi ei wneud ydy
 
1.       Ychwanegu eich enw a’ch cyfeiriad i’r neges perthnasol i chi - A neu B 
 
2.       Dileu’r  neges arall (A neu B)
 
3.       Dileu y  neges hwn hwn
 
4.       Danfon eich neges at      linda.clayton@scottishpower.com
 
Gwaith munud neu ddau ydy hyn.
 
Meddyliwch am y 32 teulu sydd ar fin colli eu bywoliaeth.
 
Cefnogwch y Gymraeg.
 
Gweithredwch!
 
Yna danfonwch y neges yma yn ei grynswth at unrhywun arall  all helpu
 
Diolch o galon
 
Hywel
 
 
Dear Friend
 
Scottish Power are considering moving 32 jobs from Caernarfon to Wrecsam, in effect sacking 32 local people.
 
This, in my opinion, will endanger their Welsh language service – see the message below ( A or B).
 
On Wednesday there will be an important SP internal meeting on this.
 
I am asking you to send either message A ( for SP customers) or B (for potential customers) to the key SP manager Linda Clayton.
 
All you need to do is
 
1.       Add your name and address to the message that’s relevant to you ( A or B)
 
2.       Delete the other message (A or B)
 
3.       Delete this message
 
4.       Send your completed message to       linda.clayton@scottishpower.com
 
This will only take a minute or two.
 
Think of the 32 families facing losing their livelihoods.
 
Support the Welsh language line.
 
Go on – do it now !
 
Then send this message on to anyone else who might help.
 
Many thanks
 
Hywel
 
 
 
Llythyr/Message  A
 
 
 
Ar gyfer cwsmeriaid presenol/ For current customers:
 
Annwyl Linda Clayton
 
Rwy’n deall fod Scottish Power yn bwriadu trosglwyddo 32 o swyddi o’ch canolfan yng Nghaernarfon i Wrecsam.  Credaf fod hyn yn anheg ar y staff yng Nghaernarfon.  Nid yw’n ymarferol iddynt fudo i Wrecsam ar fyr rybudd, ac mae taith ddyddiol o 150 o filltiroedd yn amlwg yn gwbl afresymol.  Deallaf fod nifer o’r gweithwyr yn rieni gyda chyfrifoldebau a byddai hyn yn ei gwneud hi’n anoddach fyth iddynt deithio i Wrecsam.
 
Mae’r 32 swydd yma yn hynod o werthfawr i’r economi leol.  Mae Caernarfon yn un o ardaloedd craidd yr iaith Cymraeg, a byddai unrhyw ergyd economaidd i’r dref hefyd yn ergyd i’r iaith Gymraeg ei hun.
 
Rwyf hefyd yn bryderus y byddai ansawdd y gwasanaeth Cymraeg yr ydych yn ei ddarparu mewn perygl.  Mae’r staff yng Nghaernarfon yn bobl galluog a phrofiadol ac rwy’n siwr y byddai’n anodd i chi recriwtio staff cystal mewn ardal arall.
 
Cefais ar ddeall na fuoch yn hyrwyddo y gwasanaeth Cymraeg yn ddigonol yn ddiweddar.  Clywais hefyd fod pobl sydd yn ffonio’r llinell Gymraeg yn aml yn methu cael drwodd at siaradwr Cymraeg ac yn gorfod siarad Saesneg.
 
Pe byddech yn bwrw mlaen gyda’r newid niweidiol yma, byddai’n rhaid i mi ail ystyried fy ymrwymiad atoch fel cwsmer i Scottish Power.
 
Rwy’n gofyn i chi ail ystyried eich penderfyniad yn ddi-ymdroi.  Credaf fod cyfle rhagorol i chi dyfu y nifer o gwsmeriaid sydd ganddoch sy’n dewis y Gymraeg.
 
Byddai’r cynnig yma yn siwr o niweidio eich enw da fel cwmni.
 
Yn gywir
 
 
 
Dear Linda Clayton
 
I have been told that Scottish Power intends to transfer 32 jobs from your centre in Caernarfon to Wrexham.  I think that this is unfair to the staff in Caernarfon.  It is not practical for them to move to Wrexham at short notice, and a daily journey of 150 miles is clearly out of the question.  I understand that many of the workers have parental responsibilities which will make it even more difficult for them to travel to Wrexham.
 
These 32 jobs are very valuable to the local economy.  Caernarfon is one of the heartland areas for the Welsh language any economic blow is also a blow to the Welsh language itself. 
 
I am concerned that the quality of the Welsh language service that you provide will be endangered.  The staff at Caernarfon are able and experienced people and I am sure that it will be difficult to recruit staff of a similar quality elsewhere.
 
I have also been told that the Welsh language service that you provide has not been promoted adequately over the last few years and that people who phone the Welsh language line are often put through to non Welsh speakers.
 
If you go ahead with this damaging change, as a Scottish Power customer I will have to reconsider my commitment to your company.
 
Please change this decision immediately.
 
I believe that there is a huge opportunity for you to grow the number of customers you have who use Welsh. 
 
This proposal will damage your company’s good name.
 
Yours sincerely
 
 
Llythyr/Message B
 
 
 
Ar gyfer darpar gwsmeriaid / for potential customers:
 
Annwyl Linda Clayton
 
Rwy’n deall fod Scottish Power yn bwriadu trosglwyddo 32 o swyddi o’ch canolfan yng Nghaernarfon i Wrecsam.  Credaf fod hyn yn anheg ar y staff yng Nghaernarfon.  Nid yw’n ymarferol iddynt fudo i Wrecsam ar fyr rybudd, ac mae taith ddyddiol o 150 o filltiroedd yn amlwg yn gwbl afresymol.  Deallaf fod nifer o’r gweithwyr yn rieni gyda chyfrifoldebau a byddai hyn yn ei gwneud hi’n anoddach fyth iddynt deithio i Wrecsam.
 
Mae’r 32 swydd yma yn hynod o werthfawr i’r economi leol.  Mae Caernarfon yn un o ardaloedd craidd yr iaith Cymraeg, a byddai unrhyw ergyd economaidd i’r dref hefyd yn ergyd i’r iaith Gymraeg ei hun.
 
Rwyf hefyd yn bryderus y byddai ansawdd y gwasanaeth Cymraeg yr ydych yn ei ddarparu mewn perygl.  Mae’r staff yng Nghaernarfon yn bobl galluog a phrofiadol ac rwy’n siwr y byddai’n anodd i chi recriwtio staff cystal mewn ardal arall.
 
Cefais ar ddeall na fuoch yn hyrwyddo y gwasanaeth Cymraeg yn ddigonol yn ddiweddar.  Clywais hefyd fod pobl sydd yn ffonio’r llinell Gymraeg yn aml yn methu cael drwodd at siaradwr Cymraeg ac yn gorfod siarad Saesneg.
 
Pe byddech yn bwrw mlaen gyda’r newid niweidiol yma, ni fyddwn yn debygol o ystyried symud fy nghyfri o’m cwmni presenol at Scottish Power.
 
Rwy’n gofyn i chi ail ystyried eich penderfyniad yn ddi-ymdroi.  Credaf fod cyfle rhagorol i chi dyfu y nifer o gwsmeriaid sydd ganddoch sy’n dewis y Gymraeg. 
 
Byddai’r cynnig yma yn siwr o niweidio eich enw da fel cwmni.
 
Yn gywir
 
 
Dear Linda Clayton
 
I have been told that Scottish Power intends to transfer 32 jobs from your centre in Caernarfon to Wrexham.  I think that this is unfair to the staff in Caernarfon.  It is not practical for them to move to Wrexham at short notice, and a daily journey of 150 miles is clearly out of the question.  I understand that many of the workers have parental responsibilities which will make it even more difficult for them to travel to Wrexham.
 
These 32 jobs are very valuable to the local economy.  Caernarfon is one of the heartland areas for the Welsh language any economic blow is also a blow to the Welsh language itself. 
 
I am concerned that the quality of the Welsh language service that you provide will be endangered.  The staff at Caernarfon are able and experienced people and I am sure that it will be difficult to recruit staff of a similar quality elsewhere.
 
I have also been told that the Welsh language service that you provide has not been promoted adequately over the last few years and that people who phone the Welsh language line are often put through to non Welsh speakers.
 
If you go ahead with this damaging change, as a potential Scottish Power customer I would be very reluctant to transfer my business to your company.
 
Please change this decision immediately.
 
I believe that there is a huge opportunity for you to grow the number of customers you have who use Welsh. 
 
This proposal will damage your company’s good name.
 
Yours sincerely
 
 
 
 
 

3 comments:

Anonymous said...

Diolch am y diweddariad e-bost.Yr e-bost gwreiddiol wedi dod yn nol dwywaith

Robert said...

Good old Plaid never mind the jobs it's the language which is important

Brwynen said...

Hwn yn wych

http://plaid4monmouth.blogspot.co.uk/2012/05/welsh-on-scotland.html