Friday, August 29, 2008

Biodanwydd - dim diolch

Digwydd dod ar draws gwefan Porche heddiw

Rwan 'dwi'n gwybod bod Porche efo agenda eu hunain - ond 'dydi Porche ddim yn debygol o 'sgwennu celwydd ar eu gwefan - yn gwahanol i gwmniau sigarets yn y 60au - nid bod ganddynt wefannau wrth gwrs.

Yn ol y wefan 'dydi gyrru ceir ddim yn creu llawer iawn o CO2. 'Dwi'n siwr na fydd llawer o bobl eisiau mynd trwy'r holl beth, felly dyma amlinelliad o'u honiadau:

Tua 3.5% o'r CO2 sy'n cael ei arllwys i'r awyrgylch sydd yn ganlyniad i weithgaredd dynol. O'r 3.5%, diwidiant sy'n gyfrifol am 26%, gorsafoedd pwer sy'n gyfrifol am 25%, aneddau 23%, trafnidiaeth awyr a morwrol 14% loris 14% a cheir 12%. Hynny yw mae ceir yn cyfrannu 12% o 3.6%, neu llai na 0.5% o arllwysiad CO2 Byd eang.

Ymddengys ei bod yn bwysig ein bod yn prynu ceir sy'n cael eu gyrru gan fiodanwydd.

Mantais y math yma o danwydd ydi eu bod wedi sicrhau bod CO2 yn cael eu dynnu o'r awyrcylch wrth dyfu, felly dydi o fawr o ots ei fod yn cynhyrchu CO2 wrth gael ei losgi. Digon teg. Ond - a dyma'r ond - mae biodanwydd yn arwain at ddwyn bwyd o gegau pobl dlawd yn y trydydd byd, difa fforestydd glaw, gwthio pris bwyd i fyny - a gwneud hynny heb leihau lefelau CO2 fawr ddim.

Felly os ydi pob dim yn iawn efo pawb arall mi fydda i yn parhau i fynd o gwmpas yn y Mondeo disl ar hyn o bryd - a gwneud hynny heb gael fy nghydwybod yn fy mrifo.

Y prif reswm pam na ddylid pleidleisio i'r Blaid Lafur

Dwi'n siwr y gall darllenwyr y blog hwn feddwl am fil ac un o resymau pan na ddylai Cymro gwerth ei halen bleidleisio i'r Blaid Lafur.

Maen nhw'n wrth Gymreig (neu mae tipyn go lew ohonyn nhw beth bynnag), maen nhw'n gelwyddog a dan din, maen nhw'n hoff iawn o ryfeloedd tramor, maen nhw'n piso pres cyhoeddus i lawr y toiled, mae ganddyn nhw obsesiwn am osod targedau am pob dim dan haul, maent yn cynnal agenda gwladoli ac agenda gwrth undebau llafur Mrs Thatcher, mae eu dau dymor cyntaf yn rheoli yng Nghaerdydd wedi methu, mae'r economi wedi mynd i'r diawl er gwaethaf yr holl falu cachu am fod wedi dod o hyd i ffordd o atal boom & bust y Toriaid.

Ond er gwaethaf hyn oll nhw ydi'r blaid sydd eisiau bod yn deg, sydd eisiau ail ddosbarthu cyfoeth ac ati.

Wel na fel mae'n digwydd. Gweler hyn.

Neu a chymryd y tablau allan o'r wefan:Ia - dyna fo - 'dydi Llafur ddim wedi ail ddosbarthu cyfoeth o gwbl ers dyddiau Mrs T. I'r gwrthwyneb - os rhywbeth maent wedi stwffio mwy o bres i bocedi eu cefnogwyr cyfoethog na stwffiodd yr ast o Grantham i bocedi ei chefnogwyr cyfoethog hi.

O farnu o'u record plaid y dyn cyfoethog ydi'r Blaid Lafur - plaid Dug Westminster, plaid Richard Branson, plaid Bernie Ecclestone, plaid Arglwydd Sainsbury. Mi gaiff y dyn bach tlawd fynd i'r diawl - does ganddo fo ddim byd i'w gynnig i'r hwch Lafur fawr.

Oes yna unrhyw un sy'n gallu meddwl am un rheswm da - neu gweddol dda - neu gwael tros bleidleisio i'r Blaid Lafur?

Wednesday, August 27, 2008

Fotiwch i'r Toriaid er mwyn cael bod yn denau ac yn ddel

Hmm - ymddengys bod rhywbeth o'r enw Andrew Lansley sy'n rhywbeth i'w wneud efo rhywbeth o'r enw'r Blaid Geidwadol o'r farn nad oes esgys tros fod yn dew. A dweud y gwir mae o'r farn (os dwi'n deall ei safbwynt yn iawn) y dylid gorfodi pobl dew i gymryd mwy o ymarfer a bwyta'n gallach.

Diddorol iawn - os caiff ei blaid ei hethol mewn deunaw mis gallaf ddisgwyl dictat gan Andrew yn dweud wrthyf faint ydwyf i fod i'w fwyta a pham mor aml yr ydwyf i fod i loncian i fyny Lon Las Menai.

Efallai y bydd hefyd eisiau dweud wrthyf pam mor aml y dyliwn gymryd gwydriaid o win, pam mor aml y caf fynd allan am ffag (hy byth), pam mor aml mae'n briodol i mi gael cyfathrach rywiol a pham mor aml y bydd gwr bonheddig yn ymweld a'r toiled yn ddyddiol.

Andrew - ffyc off, meindia dy fusnes a cheisia ddod o hyd i rhywbeth gwell i wneud efo dy amser na bysnesu ym mywydau pobl sy'n gwahanol i ti yn normal. Dim ond nytar o'r radd eithaf fyddai eisiau dweud wrth bobl eraill faint maent yn cael pwyso.

Tuesday, August 26, 2008

MISS D DAVIES - MISS HUNAN GASINEB CYMRU 2008

Diolch i'r cyfranwr anhysbys a dynodd fy sylw at campwaith o hunan gasineb yma:

SIR - Rhodri Morgan has missed the point with his "straight choice" between Labour and Conservative campaign. In most areas the straight choice is between Labour and Plaid


I am Labour but if I went around pretending the Conservatives could get in here I'd be laughed at! I could say the nationalists are "in bed" with the Tories but I wouldn't be believed either. They are active here, people know them.

Come on Rhodri! Fight the proper fight. Tell us that without England we would be a poor country like Albania, still with horses and carts. We've done well being looked after by Britain. We're too small. We are part of a fantastic big country that really cares about us.

Plaid are the real threat. Peidiwch Pleidleisio Plaid!

MISS D DAVIES
Elkington Road, Burry Port, Carmarthenshire


Hoffwn enwebu Miss Davies ar gyfer y wobr bwysig Miss Hunan Gasineb Cymru 2008. Er gwaethaf cystadleuaeth chwyrn, mae hwn yn gampwaith sydd ben ac ysgwydd uwchlaw unrhyw beth arall 'dwi wedi dod ar ei draws.

Dyna chi Miss Davies fach - wrth gwrs y byddem i gyd yn gorfod bwyta baw, byw mewn cytiau sinc a gwerthu ein plant i Gary Glitter oni bai bod Mami ar gael i edrych ar ein holau. Wedi'r cwbl does yna neb mor gyfan gwbl ddi werth yn y Byd na ni. Diolch i Dduw am Mami.

Monday, August 25, 2008

Pam na all Dave Rees ofyn pam?

Fel y gwyddoch ‘dwi newydd fod ar fy ngwyliau, ond y peth cyntaf ddaeth i fy sylw oedd yr erthygl yma diolch i flog hynod gynhwysfawr Ordivicius sy’n cael ei gynnal gan fy nghyfaill Sanddef.

Mae’r erthygl gan David Rees, sydd yn ol pob golwg yn gynghorydd ar Gyngor Caerffili, yn rybydd o’r erchyllderau sydd yn ein haros petai Cymru byth yn ennill ein rhyddid.

Byddai’n hawdd gwneud hwyl am ben rhannau o ‘ddadansoddiad’ Dave. Er enghraifft mae’n ceisio gwadu bod Iwerddon yn gyfoethog – mae ganddi dan wariant cyllidol o 2.6% o’i gymharu a gor wariant o 2.4% gan Brydain (ffigyrau 2007). Mae’r ffigwr sy’n greiddiol i’w ddamcaniaeth – bod Cymru yn gwario £5.2m mwy na mae’n ei gynhyrchu yn (a bod yn garedig) yn amheus.

Mae’n ddigon parod i son am swyddi cyhoeddus (DVLC ac ati) mae’n meddwl y byddai’n gadael y wlad, ond nid yw’n trafferthu nodi y byddai’n rhaid creu rhai eraill mewn meysydd eraill y byddai’n rhaid eu creu (prosesu budd daliadau ac ati). Ond wedyn dyna fo, mae gor ddweud eithafol yn rhan o ddiwylliant ei blaid, ac mae ceisio dychryn pobl allan o’u crwyn yn greiddiol i ymgyrchoedd yr elfennau hynny sydd wedi gwrthwynebu i bobl Cymru gael rheolaeth tros eu bywydau eu hunain yn y gorffennol.

Serch hynny mae’n rhaid cydnabod bod ganddo bwynt. Mae fformiwla Barnett yn sicrhau mwy o wariant cyhoeddus yng Nghymru na sydd ar gael yn Lloegr – gwariant nad yw Cymru’n talu amdano. Mae’r blog hwn yn trafod y broblem yma o safbwynt ennill annibyniaeth i Gymru ac yn cynnig ateb posibl i’r broblem honno.

Ta waeth, yn ol at Dave. Mae rhesymu Dave yn weddol nodweddiadol o resymu unoliaethwyr Cymreig. Mae’n ei chael yn hawdd i gynhyrchu naratif o ddioddefaint, angau a thrallod ar raddfa Beiblaidd fyddai yn ein haros petaem yn annibynnol fel gwledydd eraill, ond nid yw’n cymryd y cam naturiol nesaf a holi pam bod Cymru mor dlawd fel ei bod angen cyfraniadau ychwanegol o’r trysorlys.

Hwyrach bod Dave yn meddwl bod Cymru’n dlawd am ei bod yn fach, ond byddai’n gwbl anghywir i gredu hynny – fel y gwelir yma. Os oes perthynas rhwng maint gwlad a’i chyfoeth, yna gwledydd bach ac nid rhai mawr sy’n tueddu i fod yn gyfoethog.

Efallai ei fod o dan yr argraff nad oes gan Gymru ddigon o adnoddau naturiol i fod yn gyfoethog – ond hynod wan ydi’r berthynas yma hefyd. ‘Does gan Singapore na Hong Kong ddim adnoddau, ond maent yn hynod gyfoethog tra bod Zaire neu Mozambique efo digon, ond maent yn dlawd fel y llygod eglwys diarhebol.

Pwy a wyr – efallai mai seicolegol ydi’r broblem – wedi’r cyfan mae hunan gasineb yn ffrwd greiddiol i’r traddodiad rhyfedd sydd gennym yng Nghymru sy’n gwrthwynebu unrhyw ymreolaeth i bobl Cymru tros fywyd cenedlaethol eu gwlad eu hunain. Efallai ei fod yn meddwl ein bod yn rhy feddw, yn rhy ddwl, yn rhy anwadal neu’n rhy ddi glem i greu unrhyw gyfoeth. Neu efallai ei fod yn meddwl ein bod yn traelio ein hamser i gyd yn cnychu fel geifr ar lethrau’r mynyddoedd _ _ _ , ahem, efallai mai gwell fyddai rhoi’r gorau i ddilyn y trywydd arbennig yma – mangre ryfedd iawn ydi tirwedd mewnol yr unoliaethwr Cymreig.

Posibilrwydd arall ydi nad ydi Dave wedi ystyried y mater rhyw lawer a’i fod yn rhyw led feddwl bod tlodi cymharol Cymru yn rhan o drefn naturiol y Bydysawd – rheol cyson di ildio fel ffiseg Newtonaidd – mater wedi ei benderfynu gan Dduw ar ddiwrnod cyntaf y Cread – rhywbeth cyffelyb i lanw a thrai neu fachlyd a chodiad yr haul.

A’r gwir ydi mae’n debyg nad yw’r rhan fwyaf o unoliaethwyr Cymru wedi meddwl llawer am y mater, oherwydd bod meddwl gormod – neu ychydig – am y math yma o beth yn arwain at un casgliad ac un casgliad yn unig, sef bod tlodi cymharol Cymru yn ganlyniad i’r drefniant cyfansoddiadol mae’n rhan ohoni. Mae gan Cymru rhai anfanteision economaidd, yn union fel llawer o wledydd eraill. Ond yn gwahanol i’r gwledydd hynny ni all fynd i’r afael a’i phroblemau oherwydd na all addasu polisiau ariannol a threthiannol. Nid oes ganddi reolaeth tros y rheiny.

I roi’r peth mewn ffordd ychydig yn gwahanol, os ydym yn derbyn bod endid daearyddol yn wlad, yna mae’n dilyn y dylai gael rheolaeth tros ei bywyd cenedlaethol ei hun – yn arbennig felly ei chyfundrefn economaidd ei hun. Y ffordd briodol i wlad gael ei rheoli ydi gan ei phobl ei hun, ac nid gan bobl eraill. Os ydyw’n cael ei rheoli gan bobl eraill yna nid oes ganddi’r awdurdod na’r hyblygrwydd i fynd i’r afael a’i phroblemau ei hun. Y diffyg rheolaeth democrataidd hwn sydd wrth wraidd tlodi cymharol ond parhaol Cymru.

Ond ni all Dave ofyn y cwestiwn Pam? - pam bod Cymru’n barhaol dlawd? Mae gofyn y cwestiwn yna yn arwain at un casgliad a chasgliad hynod o anymunol ar hynny – bod yr amser wedi dod i Dave ollwng llaw dew Mami ac edrych os ydi’n gallu gwneud rhywbeth ohoni ar ei ben ei hun.

Mae hyd yn oed breuddwydio am olchi ei drons ei hun, gwneud ei frecwast yn y bore mynd i'w wely heb gael ei swatio gan Mami heb son am ffurfio perthynas neu ddau nad ydi Mami’n gwybod pob dim amdanynt yn ddigon a gwneud i unoliaethwr Cymreig fel Dave ddeffro yn y bore i ganfod bod ei wely yn wlyb socian ac yn drewi i’r uchel nefoedd.

Thursday, August 14, 2008

Rhyfel Georgia - Rwsia - mae angen deryn glan i ganu Mr Bush a Mr Brown

Er fy mod i ffwrdd ar hyn o bryd dwi yn rhyw ddeall bod rhyfel bach wedi digwydd rhwng Georgia a Rwsia. Dwi hefyd yn deall bod Mr Bush yn flin fel tincar ac yn poeni bod Rwsia am gael gwared o lywodraeth Georgia.

Y drwg i Mr Bush ydi nad oes neb llawer yn cymryd sylw o'ch cwynion am ryfeloedd anghyfreithlon i newid llywodraethau pan rydych yn gwneud yr un math o beth eich hun.

Mae Gordon Brown hefyd yn 'uniongyrchol' iawn efo'r Rwsiaid. Mae ganddo fo yr un broblem a Bush wrth gwrs - hoffter o ryfeloedd anghyfreithlon. Ond mae ganddo fo'r broblem ychwanegol, sef bod Prydain yn hoffi mynd ryfel mwy nag unrhyw wlad arall yn hanes y byd.

Amgaeaf restr o ryfeloedd Prydain / Lloegr o wikipidia. Ymddiheuriadau am beidio cyfieithu - byddai'n cymryd gweddill fy ngwyliau.

Battle of Aylesford (455) Anglo-Saxons, Romano-Britons
* Battle of Ellandun
* Viking invasions (793–1066)
o Raid on Lindisfarne (793)
o Campaign of Alfred the Great (871–899)
+ Battle of Edington (878)
o Battle of Cannington (878)
o Battle of Ashingdon (1016)
o Battle of Fulford (1066)
o Battle of Stamford Bridge (1066)
* Norman Conquest of England (1066)
o The Battle of Hastings 1066
* Rebellion of 1088 - civil war
* The Anarchy (1135–1154) - civil war
* Battle of Renfrew (1164)
* Revolt of 1173-1174 - civil war
* Third Crusade (1189-1192)
* Richard I's war in France
* Welsh uprising of 1211
* Battle of Bouvines (1214) - loss of Normandy
* First Barons' War (1215–1217) - civil war
* Henry III's war in France
* Battle of Largs
* Second Barons' War (1264–1267) - civil war
* Welsh Uprising (1282) - civil war
* Edward I's war in France
* The First War of Scottish Independence (1296–1328)
o Battle of Bannockburn (1314)
* Edward II's war in France
* The Second War of Scottish Independence (1332–1357)
* Hundred Years' War (1337 to 1453) against France
o War of Edward III (1337 to 1360) - victory
o War of Charles the Wise (1369 to 1396) - defeat
o War of Henry V (1415 to 1422) - victory
o War of Charles the Victorious (1428 to 1453) - defeat
* Wars of the Roses (1455–1485) - Richard III was the last English king to die in combat - civil war* Italian Wars (1494 – 1559)
o War of the League of Cambrai (1511-1513)
o Italian War of 1521 (1521-1525)
o Italian War of 1542 (1542-1546)
o Italian War of 1551 (1557-1559)
* Cornish Rebellion (1497)
* Anglo-Scottish Wars (1513; 1544-1551)
* Third Cornish Uprising (1549)
* Loss of Calais (1558) - then England's last continental possession
* Desmond Wars (1569-1583)
* Anglo-Spanish War (1585-1604)
* Nine Years War (1594–1603)
* Eighty Years' War (1568–1648)
* First Anglo-Powhatan War (1609–1613) - North America
* Second Anglo-Powhatan War (1622) - North America
* Anglo-Spanish War (1625-1630) (As a small part of the Thirty Years' War)
* Anglo-French War (1626-1629)
* Wars of the Three Kingdoms (1639–1651) - civil war
o First Bishops' War (1639)
o Second Bishops' War (1640)
o Irish Rebellion (1641)
o The Confederate’s War (1642-1648)
o English Civil War (1642–1651)
+ First English Civil War (1642–1646)
+ civil war in Scotland (1644–1647)
+ Second English Civil War (1648)
+ Cromwellian conquest of Ireland (1649-1653)
+ Third English Civil War (1650–1651)
* Third Anglo-Powhatan War (1644) - North America
* First Anglo-Dutch War (1652–1654)
* Anglo-Spanish War (1654–1660)
* Second Anglo-Dutch War (1665–1667)
* War of Devolution (1667–1668)
* Third Anglo-Dutch War (1672–1674)
* King Philip's War (1675–1676) - North America
* Virginia Rebellion (1676)
* Monmouth Rebellion (1685) - civil war
* Nine Years War (1688–1697) - England, Spain, Germany, Portugal and Holland v France
o King William's War (1688–1697) - North America
* Jacobite Rebellions (1689-91; 1715-16; 1719; 1745-46) - Civil War
o Williamite war in Ireland (1688–1691)
o Battle of the Boyne (1690) - last battle between two rival claimants for the throne
o Clifton Moor Skirmish, near Penrith (1745) - last battle on English soil
o Battle of Culloden (1746) - last battle in Great Britain
* War of the Spanish Succession (1702–1713) - England and Scotland/Great Britain, Germany, Portugal and Holland v France and Spain
o Queen Anne's War (1702–1713)
* War of the Quadruple Alliance (1718–1720) - Great Britain, France, Austria and Holland v Italy and Spain
* War of Jenkins' Ear (1739–1742) - Great Britain v Spain
* War of the Austrian Succession (1742–1748) - Great Britain, Austria and Holland v France and Germany
o King George's War (1744–1748)
* Seven Years' War (1756–1763) - the first "world war"
o French and Indian War (1754–1763) - Great Britain and Germany v Austria, France, Russia, Sweden, Spain and Portugal
o Anglo-Cherokee War (1759–1763) - North America
* Pontiac's Rebellion (1763–1766) - North America
* First Anglo-Mysore War (1766–1769) - India
* American War of Independence (1775–1783) - North America, civil war
* First Anglo-Maratha War (1775–1782) - India
* Fourth Anglo-Dutch War (1780–1784)
* Second Anglo-Mysore War (1780–1784) - India
* Third Anglo-Mysore War (1789–1792) - India* French Revolutionary Wars (1793–1802) - Great Britain, Austria, Spain, Russia, Germany v France
o War of the First Coalition (1793–1797)
o War of the Second Coalition (1798–1801)
* Fourth Anglo-Mysore War (1798–1799) - India
* Irish Rebellion (1798)
* Napoleonic Wars (1803–1815) - United Kingdom, Prussia, Austria, Sweden, Spain and Russia v France
o British invasions of the Río de la Plata (1806–1807)
o Anglo-Turkish War (1807–1809)
o Anglo-Russian War (1807–1812)
o Gunboat War (1807–1814)
o Peninsular War (1808–1814)
o Hundred Days (1815)
* First Kandian War (1803–1804) - India
* Second Anglo-Maratha War (1803–1805) - India
* Vellore Mutiny (1806) - India
* Anglo-Dutch Java War (1810–1811)
* War of 1812 (1812–1815)
* Anglo-Nepalese War (1814–1816)
* Second Kandian War (1815) - Sri Lanka
* Third Anglo-Maratha War (1817–1818) - India
* First Anglo-Burmese War (1823–1826)
* Upper Canada Rebellion (1837)
* Lower Canada Rebellion (1837)
* First Anglo-Afghan War (1839–1842)
o Battle of Ghazni
* First Opium War (1839–1842) - United Kingdom v China
* First Anglo-Sikh War (1845–1846) - India
* New Zealand Wars (1845–1872)
* Second Anglo-Sikh War (1848–1849) - India
* Second Anglo-Burmese War (1852)
* Crimean War (1854–1856) - United Kingdom, France, Turkey, and Piedmont-Sardinia v Russia
* Second Opium War (1856–1860) - United Kingdom and France v China
* Anglo-Persian War (1856–1857) - United Kingdom and Persia
* Indian Rebellion (1857)
* Pig War (1859) - United Kingdom v USA
* Anglo-Bhutanese War (1865)
* Second Anglo-Afghan War (1878-1880)
* Anglo-Zulu War (1879)
* First Boer War (1880–1881)
* Gun War (1880–1881)
* Mahdist War (1881–1899)
* Third Anglo-Burmese War (1885–1887)
* Anglo-Zanzibar War (1896)
* Second Boer War (1899–1902)* Boxer Rebellion (1900) - United Kingdom, Austria-Hungary, France, Germany, Italy, Japan, Russia, USA, and China
* Anglo-Aro war (1901-1902) - Nigeria
* World War I (1914–1918) - United Kingdom, France, Belgium, Serbia, Italy, Russia, United States, Germany, Austria-Hungary, Bulgaria and Turkey
* Easter Rising (1916) - Ireland
* Russian Civil War (1918–1922)
* Third Anglo-Afghan War (1919)
* Anglo-Irish War (1919–1921)
* World War II (1939–1945)
o The Pacific War (1937–1945) United Kingdom, USA and China v Japan
o Anglo-Iraqi War (1941)
* Greek Civil War (1941–1949)
* Malayan Emergency (1948–1960)
* Korean War (1950–1953)
* Mau Mau Uprising (1952–1960)
* Cyprus Emergency (1955–1959)
* Suez Crisis (1956)
* Brunei Revolt (1962)
* Indonesia-Malaysia confrontation (1962–1966)
* Aden Emergency (1963–1967)
* Northern Ireland Troubles (1969-1998)
* Cod War Confrontation (1975–1976)
* Falklands War (1982)
* The First Gulf War (1990–1991)
* The Bosnian War (1995–1996)
* The Kosovo War (1999)
* Sierra Leone Civil War (2000)

Dwi i ffwrdd ar y funud, ond dwi yn rhyw ddeall bod rhyfel bach wedi digwydd yn y Caucuses
* The Global War on Terror (2001)
* The Afghanistan War (2001–Present)
* Iraq War and Iraqi insurgency (2003–Present)1. Rebellion of 1088 - in England and Normandy
2. The Anarchy (1135–1154) - in England
3. Revolt of 1173-1174 - in England, Normandy, and Anjou
4. First Barons' War (1215–1217) - in England
5. Second Barons' War (1264–1267) - in England
6. Welsh Uprising (1282) - in England and Wales
7. Wars of the Roses (1455–1485) - in England and Wales; Richard III was the last English king to die in combat
8. Wars of the Three Kingdoms (1639–1651) - in England, Wales, Scotland and Ireland
* First Bishops' War (1639)
* Second Bishops' War (1640)
* Irish Rebellion (1641)
* First English Civil War (1642–1646)
* The Confederate’s War (1642-1648)
* Scotland in the Wars of the Three Kingdoms (1644–1647)
* Second English Civil War (1648)
* Third English Civil War (1650–1651)
* Cromwellian conquest of Ireland (1649)
9. Monmouth Rebellion (1685) - in England
10. Jacobite Rebellions (1689-91; 1715-16; 1719; 1745-46) - in England, Scotland and Ireland
* Williamite war in Ireland (1688–1691)
* Battle of the Boyne (1690) - last battle between two rival claimants for the throne
* Clifton Moor, near Penrith (1745) - last land battle on English soil
* Battle of Culloden (1746) - last land battle in Great Britain
11. American Revolutionary War (1775–1783) - Effectively Civil War with Loyalists fighting Revolutionaries

Saturday, August 09, 2008

Llafur - dim presenoldeb yn yr Eisteddfod

Wedi bod i’r Eisteddfod ddoe, a trampio o gwmpas fel mae dyn yn ei wneud. Diddorol oedd nodi bod tair o’r pedair brif Blaid yng Nghymru gyda stondinau, ac mai’r un a fethodd y tro hwn oedd y Blaid Lafur. Hyd y gwelaf ‘does ganddyn nhw ddim presenoldeb o unrhyw fath yn Eisteddfod y Brifddinas.

Mae hyn yn rhyfedd ar sawl cyfri, cawsom glywed mwy nag arfer am ymroddiad Cymdeithas Cledwyn i’r Gymraeg eleni, a chafwyd adroddiad hir a diwerth fel rhyw gofgolofn geiriol i nodi bodolaeth cymdeithas gwbl ddiwerth. Eto doedd yna ddim tystiolaeth o fodolaeth y gymdeithas honno ym mhrif ffocws blynyddol y Gymru Gymraeg.

Mae’n rhyfedd hefyd oherwydd bod pob math o feicro fudiadau a chymdeithasau yn ymddangos yn flynyddol gyda’u stondinau – Cymry Llundain, Ambiwlans Cymru, Emmaus De Cymru, Scope Cymru ac ati ac ati. Y Blaid Lafur ydi plaid fwyaf Cymru o ran cefnogaeth, aelodau (mae honna ychydig yn ddadleuol erbyn heddiw), cynghorwyr, cefnogaeth, Aelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol. Mae ganddynt hefyd fynediad di ddiwedd i arian gan unigolion hynod gyfoethog ac undebau Llafur fel mae’r symiau rhyfeddol o arian y byddant yn eu gwario ar etholiadau yng Nghymru yn dangos.

Rwan ‘dwi ddim yn cymryd arnaf bod sicrhau presenoldeb ar faes y ‘Steddfod yn ffordd wych o ennill pleidleisiau mewn etholiadau tros y blynyddoedd dilynol, ond mae diffyg presenoldeb yn arwydd o ddiffyg trefn neu ddiffyg ymroddiad i gyfathrebu gyda’r etholwyr – ac mae yna resymau penodol pam y dylai Llafur geisio bod mor weledol a phosibl yn yr wyl arbennig yma. Rhestraf nhw isod:

• Caerdydd ydi’r brif ddinas – mae yna ffocws ychwanegol ar eisteddfod yn y Brif Ddinas.

• Mae’r Blaid Lafur o dan bwysau sylweddol yn y brifddinas. Maent yn dal tair o’r bedair sedd ar hyn o bryd , ond mae eu cynrychiolaeth ar gyngor y ddinas wedi cwympo’n rhyfeddol tros y ddwy etholiad diwethaf. Roedd llawer iawn, iawn o bobl o Gaerdydd ar y maes eleni.
• Bydd sedd Julie Morgan yng Ngogledd Caerdydd yn sicr o gael ei cholli yn yr etholiad cyffredinol nesaf i’r Toriaid. Mae eu dwy sedd arall hefyd o dan fygythiad – yn arbennig Gorllewin Caerdydd lle mae Plaid Cymru yn bwyta i mewn i’w cefnogaeth dosbarth gweithiol a’r Blaid Geidwadol yn gwneud yr un peth i’r gefnogaeth ddosbarth canol. Mae lle i gredu nad ydi’r Cymry Cymraeg mor driw i Blaid Cymru yma ag ydyw mewn rhannau eraill o Gymru. Perfformiodd y Blaid yn gryfach o lawer yn ardaloedd llai Cymreig yr etholaeth yn yr etholiadau lleol, a Chymry Cymraeg ydi aelodau Cynulliad a Seneddol Llafur. ‘Dydi hi ddim yn anodd gweld y Toriaid yn ennill y sedd San Steffan oherwydd i’r Blaid gymryd sleisen sylweddol o’r bleidlais Llafur, ac i'r Blaid hithau wedyn fod mewn safle cryf i ennill yr etholiad Cynulliad. Bydd mwyafrif llethol Cymry Cymraeg yr etholaeth wedi bod yn yr wyl.

Mater cymharol fach efallai ond mae’n arwydd o ddiffyg ynni ac ymroddiad plaid sydd mewn trafferthion gwirioneddol yng Nghymru a thu hwnt. Byddwn yn poeni petai fy mhlaid i methu trefnu rhyw fath o bresenoldeb yn yr Eisteddfod tra bod Cymru Cuba / Ymgyrch Gefnogi Niceragua Cymru gyda phresenoldeb teilwng.

Sunday, August 03, 2008

Rhyfel Cartref y Blaid Lafur - ymateb treiddgar y blogwyr Llafur

Mae bron iawn i pob dydd yn dod a rhyw stori arall neu'i gilydd am y rhyfel cartref sy'n bygwth dadberfeddu'r Blaid Lafur erbyn yr hydref.
Wele'r stori ryfeddol yma heddiw er enghraifft.

Gan bod gen i ychydig o amser ar fy nwylo heddiw dyma fi'n meddwl y byddai'n syniad cael cip ar beth sydd gan y blogwyr Llafur Cymreig i'w ddweud ynglyn a'r mater - lle gwell i gael gwybodaeth diweddar, treiddgar yn syth o lygad y ffynnon.

Blog Huw Lewis oedd y cyntaf i mi ymweld a hi. Anaml iawn y byddaf yn rhoi fy nhrwyn i mewn i'r fangre gwirioneddol ddiflas yma a dweud y gwir, a 'doedd o'n fawr o syndod gweld nad oedd gair na sill na hyd yn oed llythyren am drafferthion y Blaid Lafur. Wna i ddim blino neb yn ail adrodd cynnwys diweddar y peth - mae'n ddigon i nodi mai'r nonsens di hiwmor, plwyfol, gor ddifrifol arferol sydd ar yr arlwy.

Reit, Leighton Andrews nesaf - rhywle arall na fyddaf yn ymweld a fo'n aml. Gwell blog - ond zilch am arweinyddiaeth ei blaid.

Paul Flynn ta - mae'n rhaid bod ganddo fo rhywbeth i'w ddweud - wedi'r cwbl mae'r dyn wedi mwydro mwy na neb am arweinyddiaeth y blaid Gymreig yn y gorffennol, ac mae'n gallu 'sgwennu (a bod yn deg) yn dda. Swyddi yng Nghasnewydd, obsesiwn Paul efo'r diwydiant niwclear, obsesiwn Paul efo cyffuriau - ac ah o'r diwedd mae yna gyfeiriad at yr arweinyddiaeth - cyfeiriad byr - ond rhywbeth o'r diwedd - dim cynllwyn, pob dim wedi ei greu gan y cyfryngau. Hmm - da iawn Paul.

Arhoswch - pwy arall sydd ganddynt? - mae'r un gorau o ddigon Normalmouth newydd gyflawni hara kiri, efallai o ganlyniad i'r ffaith bod ei annwyl blaid yn sigo oddi tan bwysau ei rhwygiadau mewnol ei hun.

Pwy arall? Pwy arall sydd ar ol? A - wrth gwrs Martin Eaglestone. O leiaf mae o'n blogio'n aml - dwi'n siwr bod rhywbeth ganddo yntau i'w ddweud - yn arbennig cyn ei fod wedi cael taith bach i Warwick yn ddiweddar i ganol Llafurwyr o pob rhan o'r DU. Am gyfle i ddod i wybod pa ffordd mae'r gwynt yn chwythu.

Reit, mae ganddo fo rhywbeth am fwyta sgons ar Pier Bangor, dipyn am ffilm Batman, lluniau da iawn o flodau ym Mangor, cyflwyniad i Miss Wagstaff, rhywbeth am bolisi ynni, datganiad nad yw'n aelod o Lais Gwynedd - ac ia wir mae'n cyfeirio, neu'n lled gyfeirio at fater mawr y funud. Mae'n egluro bod Mr Miliband yn edrych yn debyg i rhywun o'r enw Donny Osmond, ac yn mynd ymlaen i wneud y sylw bisar nad oes fawr ddim yn digwydd trwy ddamwain mewn gwleidyddiaeth modern.

Arglwydd mawr bois, 'dwi'n gwybod bod pethau'n anodd ond blogwyr gwleidyddol ydach chi i fod - rydach chi yng nghanol y cyfnod gwleidyddol mwyaf cythryblus am ugain mlynedd - ac mae'ch plaid chi yng nghanol y cwrthrwfl - a does ganddoch chi ffyc ol i ddweud ynglyn a'r mater.

Mae'r cyfryngau prif lif a blogwyr pob plaid arall wrthi'n clebran am y peth i'r fath raddau nes bod yr awyrgylch gwleidyddol yn fyddarol, ac mae gennych chi fwy o ddiddordeb mewn sgons Pier Bangor, anfanteision Facebook, a chanlyniad gem bel droed rhwng Caerdydd a Celtic.

Dduw mawr.

Y Toriaid, eu cyfeillion a sbwriel

Ymddengys bod y Toriaid a'u cyfeillion yn poeni yn ofnadwy am sbwriel yn ddiweddar.

Er enghraifft mae Gwilym Euros yn cwyno'n groch mai bai Plaid Cymru ydi dympio answyddogol - os yn wir mai dyna mae'r cyfraniad yn ei ddweud - mae'r darn yn ddryslyd braidd fel mae'r frawddeg olaf ogleisiol o hir a di ystyr yn ei awgrymu:

Felly o hyn ymlaen os byddwch yn gweld golygfeydd fel yr un uchod yn eich ardal neu pan fyddwch yn gorfod talu am gludo gwastraff swmpus o'ch cartref cofiwch ddiolch i Blaid Cymru am y profiad oherwydd iddyn nhw llwyth o sbwriel oedd cynnig Aeron, ond mewn rialiti cynrychioli barn y mwyafrif llethol o fobol Gwynedd oedd o ac efallai wedi ddoe bydd y pobol yn meddwl mai i'r sbwriel y dylid taflu addewidion gwag Plaid Cymru.

Yn y cyfamser mae cyfaill a phartner Gwilym, ymgeisydd seneddol y Toriaid yn Aberconwy wedi dechrau hel sbwriel os ydi gair ei gyd Dori o Aberconwy Oscar i'w gredu.

Ac yma yng Nghaernarfon mae ein Tori lleol, un Adrian Dylan William Jones wedi bod yn cerdded glanau'r Fenai yn chwilio am sbwriel. Fel mae'r cyfraniad blaenorol prin hwn ar ei flog yn awgrymu, mae sbwriel yn agos at ei galon.

Yr un ydi'r stori ar lefel Brydeinig - mae'r hawddgar Eric Pickles gyda theimladau cryfion am y pwnc.

'Rwan mae'n wir bod penderfyniadau yn cael eu gwneud yn lleol, a thros y DU i leihau'r gwastraff sy'n cael ei anfon i gael ei gladdu. Mae nifer o bethau yn gyrru'r symudiad hwn - ond un o'r pwysicaf ydi Landfill Tax 1996 - treth amgylchfydol cyntaf y DU. John Selwyn Gummer oedd y gweinidog Toriaidd oedd yn gyfrifol am y dreth. Bydd y dreth yn cynyddu'n sylweddol tros y blynyddoedd nesaf o ganlyniad i benderfyniadau gan y llywodraeth Lafur.

Mae'r dreth yn cosbi awdurdodau lleol a chyrff eraill am gladdu sbwriel - ac wrth gwrs mae'n cynhyrchu refeniw sylweddol i'r llywodraeth - £0.8 biliwn yn 2006 - 2007 er enghraifft. Mae'n debyg y bydd mwy na biliwn yn cael ei gyfeirio i goffrau'r llywodraeth eleni. Mae llawer o'r arian hwn yn cael ei gymryd o goffrau awdurdodau lleol - mewn cyfnod lle mae'r awdurdodau hynny yn wynebu toriadau sylweddol yn eu cyllidebau.

Mae'n briodol wrth gwrs i Doriaid a'n cyfeillion o Lais Gwynedd wrthwynebu newidiadau yn y gyfundrefn hel sbwriel - ond byddai'n ddiddorol gwybod os ydynt o blaid y dreth, a byddai'n ddiddorol hefyd gwybod pa wasanaethau eraill y byddai Dylan, Gwilym ac ati yn eu torri er mwyn talu'r dreth.