Tuesday, March 27, 2018

Datganiad i’r wasg Plaid Cymru yn sgil ennill y frwydr i atal codi 366 ym Mhen y Ffridd, Bangor

Gweithiodd Plaid Cymru Bangor yn ddiflino i wrthod y cynllun i ddatblygu cynifer o dai ym Mangor ar sail y buddsoddiad angenrheidiol i isadeiledd yr ardal, y pwysau dybryd sydd eisoes ar wasanaethau cyhoeddus a’r effaith andwyol anochel ar yr iaith Gymraeg yn y ddinas.

Nodir ym mhenderfyniad yr Arolygydd bod diddymu’r ardal o ffin ddatblygu’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn a fabwysiadwyd ym mis Gorffennaf llynedd, wedi cael effaith fawr ar benderfyniad yr Arolygydd Cynllunio i wrthod y cais cynllunio ar gyfer Pen y Ffridd.

Prif ystyriaethau gwrthod yr apêl oedd:

  • priodoldeb y safle ar gyfer datblygiad preswyl nad yw wedi ei ddynodi ar gyfer defnydd preswyl yn y cynllun datblygu
  • cyflenwad tir ar gyfer tai
  • digonolrwydd yr asesiadau ieithyddol a gyflwynwyd

Yn ei llythyr, dywed Ysgrifennydd y Cabinet Llafur, Lesley Griffiths, a ganiataodd y cais cynllunio nôl ym mis Gorffennaf 2017, fod yr Arolygydd o’r farn: “bod y sefyllfa [yng Ngwynedd] wedi newid yn sylweddol yn sgil mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a’i bod yn bosibl y byddai effaith y datblygiad ar y Gymraeg yn newid hefyd. Mae’r Arolygydd yn rhannu pryderon y Cyngor, ac nid yw’n argyhoeddedig bellach fod y wybodaeth a gyflwynwyd yn profi na fyddai’r datblygiad yn cael effaith niweidiol ar y Gymraeg.”

Cynhaliodd Plaid Cymru Gwynedd drafodaethau lu ac ymgynghoriad cyhoeddus gyda thrigolion lleol yr ardal i wyntyllu barn a gwrthododd aelodau Plaid Cymru’r cais mewn cyfarfod cynllunio rhai misoedd yn ôl.

Yn ôl Gareth Roberts Y Cynghorydd Sir sy’n cynrychioli trigolion yr ardal ar Gyngor Gwynedd: “Buom yn gadarn ein barn o’r dechrau cyntaf. Doedd trigolion yr ardal ddim am weld datblygiad o’r maint yma yn dod i’r Ward, byddai ei effaith wedi bod yn andwyol iawn. Rydym yn ymfalchïo heddiw yn newyddion yr Ysgrifennydd bod yr Arolygydd Cynllunio wedi gwrthod yr hawl i ddatblygu’r tir.”

Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn y Ward ym mis Hydref 2016 i glywed barn pobl leol, a chynrychiolwyd y trigolion lleol gan Y Cynghorydd Roberts, yn ogystal ag eraill o gynghorwyr Plaid Cymru Bangor mewn cyfarfodydd apêl.

"Doedd dim amheuaeth y byddai datblygiad o'r maint yma’n cael effaith enfawr ar fywydau trigolion Bangor. Roedd gwir bryder am effaith datblygiad o’r fath ar yr iaith Gymraeg a diwylliant cyffredinol yr ardal. Diolch byth, mae’r Arolygydd wedi gweld synnwyr yn ein dadleuon ac wedi sicrhau bod tegwch, llais y bobl a’n lleisiau ninnau fel Plaid wedi eu clywed,” meddai Cynghorydd Elin Walker-Jones, Ward Glyder, Bangor.

“Mae gwaith enfawr wedi digwydd i sicrhau bod aelodau’r Ward yn cael tegwch, bod ardal Bangor yn cael chwarae teg a bod Gwynedd gyfan ddim yn cael ei heffeithio’n andwyol gan ddatblygiad o’r maint hwn. Mae heddiw’n ddiwrnod da iawn i’r ardal gyfan!” ychwanegodd Y Cynghorydd Elin Walker-Jones.

Yn ôl Y Cynghorydd Menna Baines, Ward Pentir, Bangor: “Rhaid i ni ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at ein hymgyrch ac wedi gweithio’n ddiflino gyda ni, yn drigolion lleol, arbenigwyr yn y maes, swyddogion y Cyngor, Aelodau Cynulliad a Seneddol Plaid Cymru a’n staff - mae wedi bod yn waith tîm o’r dechrau i’r diwedd. Mae’n newyddion da iawn i Fangor ac i Wynedd gyfan.”

Yn ôl Siân Gwenllian, Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Arfon: "Does dim amheuaeth bod angen tai newydd ar gyfer pobl leol, ond mae angen iddynt fod yn gartrefi o’r math cywir yn y lleoliad cywir ac ar raddfa sy’n dderbyniol i’r ardal leol. Mae’n braf gweld synnwyr cyffredin wedi ennill y dydd a bod yr Arolygydd Cynllunio yn gweld y problemau all godi o ddatblygu cynifer o dai mewn ardal o Fangor.

"Fel Plaid, byddwn yn parhau i bwyso am gyfundrefn gynllunio sydd yn rhoi ystyriaeth lawn i anghenion lleol a’r iaith Gymraeg. Mae angen i drigolion lleol fod yn hyderus bod Cymru yn cael y grym yn ôl i’w dwylo eu hunain gan benderfynu tynged cymunedau gyda sustem gynllunio Gymreig."

Wednesday, March 21, 2018

Ah - y Toriaid Cymreig

Hmm - felly eithafwr adain dde gafodd ei ddal yn ceisio dechrau trafodaeth am ddychwelyd at yr erledigaeth o Iddewon a Mwslemiaid yn yr Oesoedd Canol efo eithafwr adain dde arall o Sweden sy’n cynrychioli’r Toriaid Cymreig ar Pawb a’i Farn ‘fory.  Dweud y cyfan rhywsut.

Patrwm 'negydu' Brexit yn ailadrodd ei hun

Efallai y bydd rhai o ddarllenwyr Blogmenai yn cofio’r blogiad yma.  

Dadl y blogiad oedd bod yr holl ddathlu pan ganiatawyd i’r DU fynd i gam 2 o’r trafodaethau Brexit efo’r DU yn anwybyddu un gwirionedd anghyfleus - y rheswm bod y DU wedi cael mynd ymlaen i gymal 2 oedd oherwydd ei bod wedi ildio i pob gorchymyn gan yr UE.  

Aeth y blogiad yn ei flaen i ddadlau mai dyma fyddai patrwm yr holl drafodaethau - y DU yn gwneud synnau ynglyn a sefyll ei thir, llinellau coch ac ati, cyn dilyn cyfarwyddiadau’r UE yn ddof.  Y rheswm am hyn ydi bod y DU angen cytundeb efo’r UE yn llawer, llawer mwy na mae’r UE angen cytundeb efo’r DU.

Ac mae yna ddathlu mawr wedi bod yr wythnos yma oherwydd y cytundeb ynglyn a’r cyfnod pontio.  Ond - yr un yn union ydi’r patrwm wedi bod, efo’r DU yn taflu pob llinell goch o’r neilltu.  

- Lleihau’r cyfnod pontio o ddwy flynedd i 21 mis
-Cynnwys cymal cosb am fethu â chydymffurfio â rheolau’r UE.  Mae’r cymal yn berthnasol i’r DU ac nid i’r UE.
- Polisi Pysgodfeydd Cyffredin i barhau yn ystod y cyfnod pontio heb unrhyw gynnydd yng nghwota Y DU.  
- Hawliau dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd i barhau tros y cyfnod pontio
- Y ‘backstop’ ar gyfer Gogledd Iwerddon i ddigwydd os na cheir ffordd arall o  atal ffin galed yng Ngogledd Iwerddon.
- Cadarnhad bod Sbaen a’r gair olaf ynglyn ag unrhyw drefniadau sy’n ymwneud â Gibraltar.

Tuesday, March 20, 2018

Monday, March 19, 2018

Llongyfarchiadau i Lafur Arfon _ _

_ _ _ am ddod o hyd i rhywun di Gymraeg i sefyll yn etholaeth mwyaf Cymraeg ei hiaith yng Nghymru - a rhywun sydd heb gysylltiadau efo'r etholaeth.  Mae o bron iawn fel petaent wedi cribino'r wlad i ddod o hyd i rhywun anaddas.

Friday, March 09, 2018

Rhyfeddodau Brexit

Dwi’n gwybod nad oes gan y rhan fwyaf o ddarllenwyr Blogmenai fawr o ddim byd i’w wneud efo’u hamser, felly dyma ychydig o waith darllen tros y penwythnos.  Mwynhewch.


Ffonau symudol:


https://news.sky.com/story/roaming-charges-may-be-back-after-brexit-11279406


Pleser yn y porthladdoedd:


http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-uk-must-start-preparing-for-dover-chaos-in-event-of-a-no-deal-a8023976.html


http://www.dutchnews.nl/news/archives/2018/02/at-least-750-extra-customs-officers-to-be-hired-as-netherlands-prepares-for-brexit/


Diogelu Gibraltar 


https://www.theguardian.com/world/2017/apr/02/eu-will-not-go-soft-on-gibraltar-brexit-talks-diplomats-say-spain


Magu perthynas ego’r Iwerddon


http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-eu-talks-irish-border-tusk-varadkar-northern-ireland-uk-solution-dup-a8246216.html


https://uk.finance.yahoo.com/news/brexit-already-raising-tough-questions-002834934.html


https://www.rte.ie/news/brexit/2018/0308/945869-tusk-varadkar-brexit-talks/


https://www.irishtimes.com/news/world/europe/european-council-links-irish-border-commitment-with-trade-deal-for-uk-1.3418042?mode=amp


Ail ennill sofraniaeth


https://uk.finance.yahoo.com/news/uk-must-keep-eu-laws-workers-rights-exchange-free-trade-deal-174933121.html


Economi a Masnach


https://www.irishtimes.com/news/world/europe/european-council-links-irish-border-commitment-with-trade-deal-for-uk-1.3418042?mode=amp


https://uk.finance.yahoo.com/news/5-charts-secret-brexit-impact-121246645.html


https://www.theguardian.com/politics/2018/mar/07/philip-hammond-reignites-the-no-deal-brexit-argument


http://www.cityam.com/281762/government-issued-stark-warning-over-trade-deals-cliff-edge


Iechyd


https://uk.finance.yahoo.com/news/brexit-risks-delaying-cancer-treatment-085449870.html


http://www.politics.co.uk/comment-analysis/2018/03/06/no-matter-what-gove-says-brexit-will-deal-a-hammer-blow-to-a


Amaeth


http://www.politics.co.uk/comment-analysis/2018/03/06/no-matter-what-gove-says-brexit-will-deal-a-hammer-blow-to-a


Awyrennau


https://uk.finance.yahoo.com/news/ryanair-boss-threatens-ground-planes-expose-brexit-lies-114751656.html


https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2017/march/30/brexit-and-the-aviation-industry-up-in-the-air


https://www.telegraph.co.uk/business/2017/03/22/will-brexit-mean-uk-airline-industry/


https://centreforaviation.com/insights/analysis/the-great-brexit-aviation-debate-a-transition-deal-is-needed-to-avoid-disaster-for-uk-airlines-380522


https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/aviation-industry-prepares-for-bumpy-brexit-ride/


http://www.iata.org/publications/Pages/brexit-impact-uk.aspx


http://uk.businessinsider.com/open-skies-us-trade-deal-brexit-trump-2018-3


Banciau a’r system ariannol:


http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/brexit-passporting-rights-eea-explained-what-does-it-mean-for-banks-economy-pound-euro-a8065131.html


http://www.independent.co.uk/news/business/news/brexit-euroclear-headquarters-move-london-brussels-financial-services-uk-latest-a8243771.html


https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-goldman-exclusive/exclusive-goldman-puts-some-london-staff-on-notice-for-german-move-by-june-sources-idUSKCN1GJ1L7?utm_source=twitter&utm_medium=Social&__twitter_impression=true

Monday, March 05, 2018

Felixwatch

Bydd darllenwyr rheolaidd Blogmenai yn gwybod mai un o brif bwrpasau'r blog ydi egluro i bobl am beth mae'r Tori asgell dde eithafol, Felix Aubel yn ymddiheuro wedi iddo orfod  chwalu rhyw drydariad neu'i gilydd.  Beth bynnag dyma'r ymddiheuriad diweddaraf:

A dyma wrthrych yr ymddiheuriad.
  


I'r graddau bod yr 'ymddiheuriad' yn gwneud unrhyw synnwyr o gwbl, mae'n ymddangos ei fod yn awgrymu mai ceisio mynegi ei hoffter o eira roedd yn hytrach na gwyntyllu honiad cyfangwbl ffug am fewnfudwyr i Loegr.

Barnwch chi - a barnwch pam y byddai rhywun eisiau gwasgaru honiad celwyddog am grwp mawr o bobl.

Thursday, March 01, 2018

Pol BBC / ICM heddiw

Dwi wedi dwyn y ffigyrau isod oll o flog gwych Roger Scully.  Mae’r  ffigyrau yn amlwg o dda o safbwynt Llafur, je nd maen nhw hefyd yn gadarnhaol iawn o ran Plaid Cymru.  O gael eu gwireddu ar lefel y Cynulliad, byddai’r Blaid yn ail clir i Lafur.  

San Steffan

Labour: 49% (+0.1)
Conservatives: 32% (-1.6)
Plaid Cymru: 11% (+0.6)
Liberal Democrats: 5% (+0.5)
UKIP: 2% (no change)
Others: 3% (+2.5)

Cynulliad uniongyrchol

Labour: 40% (+5.3)
Plaid Cymru: 24% (+3.5)
Conservatives: 22% (+0.9)
Liberal Democrats: 6% (-1.7)
UKIP: 5% (-7.5)
Others: 3% (-0.5)

Cynulliad Rhanbarthol

Labour: 36% (+4.5)
Plaid Cymru: 22% (+1.2)
Conservatives: 21% (+2.2)
UKIP: 8% (-5.0)
Liberal Democrats: 6% (-0.5)
Others: 5% (-4.5)

Seddi Cynulliad

Labour 30 seats (27 constituency, 3 regional)
Plaid Cymru 15 seats (6 constituency, 9 regional)
Conservative 13 seats (6 constituency, 7 regional)
UKIP 1 seat (1 regional)
Liberal Democrats 1 seat (1 constituency)