Monday, March 23, 2009

Bangor a Llais Gwynedd


Ymddengys bod Llais Gwynedd eisiau cydweithio efo grwp newydd sydd wedi ei ffurfio i hybu buddiannau dinas Bangor ar draul gweddill Gwynedd.

Mae hyn yn newyddion digon diddorol. Dadl arferol Llais Gwynedd ydi bod gormod o adnoddau yn cael eu buddsoddi ar Lannau'r Fenai - ond ymddengys eu bod hefyd o'r farn nad oes digon o adnoddau'n cael eu buddsoddi ar Lannau'r Fenai.

Wna i ddim aros llawer efo'r idiotrwydd yma, ag eithrio i nodi bod y sefyllfa'n cefnogi fy nadansoddiad o Lais Gwynedd fel plaid gwrth Plaid Cymru yn annad dim arall. Mae gwrthwynebu Plaid Cymru yn ninas Bangor yn llawer pwysicach iddynt nag ydi cynnal dadl tros gynyddu adnoddau yn rhannau gwledig y sir.

Mi wnaf serch hynny ddweud gair neu ddau am ddinas Bangor a'i gwleidyddiaeth. 'Rwan, rhag i neb gam ddeall, mae'r ddinas yn annwyl iawn i mi - mae gen i gysylltiadau teuluol agos iawn efo'r ddinas, a roeddwn yn byw yno pan oeddwn yn fabi.

Serch hynny mae yna agwedd ymysg elfennau o boblogaeth Bangor bod y ddinas yn ddi freintiedig o'i chymharu a gweddill Gwynedd, ac nad ydi hi'n cael ei siar dyledus o adnoddau. 'Dwi ddim yn amau bod rhan o'r agwedd yma yn deillio o wahaniaethau diwylliannol rhwng Bangor a'r rhannau poblog o'r sir sydd yn union i'r De a'r Gorllewin iddi. Saesneg ydi iaith y rhan fwyaf o drigolion Bangor, y Gymraeg ydi iaith ei chymdogion agosaf. Mae rhai swyddi cyhoeddus yn rhai lle mae'n rhaid gallu siarad y Gymraeg i'w cael. O ganlyniad mae llai o'r swyddi cyhoeddus yma ar gael i Fangor, a mwy i rai o'r cymunedau o'i chwmpas.

Beth bynnag am wreiddiau'r agwedd yma, mae'n gwbl, gwbl gyfeiliornus. Bangor ydi'r rhan mwyaf breintiedig o'r sir o ran buddsoddiad cyhoeddus a phreifat. Mae dau o brif gyflogwyr y Gogledd - Prifysgol Gogledd Cymru ac Ysbyty Gwynedd wedi eu lleoli yno. Mae hynny ynddo'i hun yn pwmpio degau o filiynau yn flynyddol i economi Bangor a'r cylch. Ar gyrion Bangor mae datblygiad enfawr Parc Menai wedi ei leoli - parc busnes sydd wedi denu buddsoddiad cyhoeddus a phreifat anferthol. Ym Mangor y ceir unig barc manwerthu Gwynedd - os mai dyna'r term cywir am y stribedyn o siopau mawr sy'n ymestyn ar hyd y lon tua'r Gorllewin. Mae cyfran uchel iawn o'r swyddi preifat sydd wedi eu creu yng Ngwynedd tros yr ugain mlynedd diwethaf wedi bod yn ardal Bangor - a pholisiau awdurdodau cyhoeddus sydd wedi bod yn gyfrifol am hyn oll.CAST Technium ym Mharc Menai.

Mae gan Fangor bron ddwywaith cymaint o ysgolion na Chaernarfon - er nad oes gwahaniaeth mawr mewn poblogaeth. Cafwyd tri phrosiect adeiladu ysgolion mawr yng Ngwynedd yn ystod y blynyddoedd diweddar - Ysgol Pendalar ar gyfer plant ag anhawsterau dysgu dybryd yng Nghaernarfon, ac ysgolion Friars a Chae Top ym Mangor. Lleolir canolfan hamdden orau'r sir yno - ac er nad y Cyngor Sir sydd piau Maes Glas (y Brifysgol yw'r perchenog), caiff pawb ei ddefnyddio. Lleolir pydew llyncu pres mwyaf y Gogledd yno hefyd - Pwll Nofio Bangor - mae colledion y sefydliad yma'n llawer iawn uwch na chyfanswm colledion dau sefydliad gwledig sy'n debygol o gau'n fuan oherwydd diffyg cyllid - Pwll Nofio Harlech, a Chanolfan Hamdden y Bala.

Mae arweinydd cwynwyr Bangor - Nigel Pickavance - yn poeni nad oes cymaint o lewyrch ar Stryd Fawr Bangor nag a fu - ond mae hynny'n wir am bron i bob canol tref yn y DU ar hyn o bryd. Mae'n amlwg i unrhyw un sydd a'r mymryn lleiaf o wybodaeth am y Gogledd Orllewin bod llawer llai o siopau gweigion ym Mangor na sydd yn nhrefi cyfagos Caernarfon, Llangefni a Chaergybi.

Oherwydd hyn oll 'does gen i yn bersonol ddim llawer o gydymdeimlad gyda Mr Pickavance a'i ddilynwyr. Yr hyn a fydd o syndod i rai (ond nid i mi) ydi nad ydi Llais Gwynedd o'r un farn a mi

177 comments:

GWILYM EUROS ROBERTS said...

Cai,
Ar y cyfan mae dy ddadansoddiad di yn un teg iawn. Ond unwaith eto...ti'n anelu dy wn at Llais Gwynedd...pam? Nid oes gan Llais Gwynedd unrhyw aelodau yn ardal Bangor, nid oes gan Llais Gwynedd unrhyw rhan hyd y gwn i yn y brotest dydd Sadwrn...a'r ffaith fod Mr Pickavance wedi datgan ei edmygedd tuag at Llais sydd wedi dy gynddeiriogi? Ti'n iawn i ddweud fod Llais Gwynedd wedi codi amheuon mawr am gynllun Mon/Menai o be welai mae Mr Pickavance yn gofyn am adnoddau cymunedol yn fwy na dim....siawns gall gynghorwyr ardal Bangor ddod ynghyd a chydweithio gyda aelodau o'r gymuned i ddatrys y sefyllfa heb daflu baw at Lais Gwynedd na neb arall. Dwi wedi ceisio bod yn gymodlon yn fan yma oherwydd dwi'n deallt yn iawn nad yw'r sefyllfa hon mor ddu a gwyn o'r naill ochr ond mae'n amlwg fod angen pontio gyda'r gymuned ac fod cynnig y Cyng John Wynn Jones i gwrdd a Mr Pickavance i drafod ei bryderon yn un ffordd o ddechrau hynny.

Cai Larsen said...

'Dydi'r sefyllfa ddim yn fy nghynddeiriogi.

Mae Mr Pickavance yn gofyn am fwy nag adnoddau cymunedol mae gen i ofn. Mae o eisiau tipyn o bob dim - fel mae'n dweud It extends to many things - so much students accommodation, lack of children's facilities, lack of quality development, the streets are just run down. Mae o hefyd o'r farn bod ei ddinas ar farw ac ymddengys ei fod hyd yn oed o'r farn y dylai gweddill Gwynedd ariannu sinema ym Mangor.

'Dwi'n codi Llais Gwynedd oherwydd ei bod yn ymddangos eich bod yn siarad o ddwy ochr eich ceg - dweud ar y naill llaw yn y Wynedd Wledig bod gormod yn mynd i Lannau'r Fenai - ac wedyn cytuno ym Mangor gyda phobl sy'n meddwl nad ydi'r ddinas yn cael digon - hy os ydi Mr Pickavance i'w gredu - a fedra i ddim gweld pam y byddai'n dweud celwydd ar y mater yma.

Anonymous said...

Helo chi'ch dau!

Dwn i ddim am y drafodaeth LLG ond o safbwynt datblygu economaidd mae defnyddio Parc Menai fel esiampl o fuddsoddiad ym Mangor yn hurt. Tydi cyrraedd Parc Menai o ganol Bangor yn ddim haws nac o ganol Caernarfon / Porthaethwy / Llanfairpwll. Y mae'n lleoliad llwyddiannus oherwydd natur strategol y datblygiad ar ochr yr A55 - diffyg dealltwriaeth sylfaenol o natur y datblygiad yw awgrymu mai buddsoddiad ym Mangor yw Parc Menai.

Yn yr un modd y mae Ysbyty Gwynedd, Y Brifysgol a Choleg Menai yn gyflogwyr sylweddol iawn ond nid cyflogwyr ym Mangor ydynt ond cyflogwyr ar lefel strategol yng Ngogledd Orllewin Cymru. Y mae honni fod bodolaeth y cyflogwyr hyn ym Mangor yn golygu fod elw yn dod i Fangor ar draul Gwynedd yn hurt. Y mae'n cymharu ar awgrym gan rai ym Mangor fod bodolaeth Cyngor Gwynedd yng Nghaernarfon yn golygu fod Caernarfon yn elwa ar draul Bangor. Rwtsh di-sail yw dadleuon o'r fath.

O ran cyflogwyr megis Ysbyty Gwynedd, y Brifysgol neu Gyngor Gwynedd does mond angen anelu am Ynys Món yn y bore i weld fod cyflogaeth sector gyhoeddus Bangor yn allweddol i Fón ac nid jyst Bangor. Yn yr un modd y mae dilyn traffig i fyny allt y Faenol i Barc Menai yn dangos fod Parc Menai yn gyflogwr sylweddol i bobl sy'n byw i'r gorllewin o ddinas Bangor. O ran Cyngor Gwynedd - wel does ond angen anelu allan o Gaernarfon i gyfeiriad Pwllheli / Porthmadog / Bangor i weld fod y Cyngor Sir yn denu nifer i'r dref er mwyn rhoi'r cyfle iddynt ennill cyflog.

Rwan - ymlaen a'ch dadl!

Cai Larsen said...

Anhysbys

'Dwi ddim yn dadlau mai 'mond Bangor sy'n elwa o'r canolfanau cyflogaeth mawr sydd ar gyrion y ddinas, a 'dwi'n sicr ddim yn dadlau bod hynny ar draul gweddill Gwynedd - ond mi fyddwn yn dadlau bod Bangor yn cael mwy o fudd ohonynt na neb arall oherwydd bod y lleoliad mor agos.

Mae Bangor yn cael rhywfaint mwy o fudd o Barc Menai na Phenygroes er enghraifft - mae'n cael mwy o lawer iawn, iawn na'r Blaenau neu Dywyn sydd ymhellach o lawer.

Yr agosatrwydd hwn at brif ganolfanau gwaith y Gogledd Orllewin a'r manteision economaidd sy'n dod yn sgil hynny sy'n gwneud cymhlethdod dioddefaint Mr Pickavance yn amhriodol.

Anonymous said...

Mae dadl Cai yn wirion bost. Ac mae Anhysbys yn llygad ei le. YG a Parc Menai allan o Bangor, mae Ynys Mon yn elwa mwy na Bangor o'r sefydliadau hyn.

Y Coleg wel, bendant mae Bangor yn elwa. Ond dwi rwan yn gweld Wrecsam yn well lle siopa na Bangor a Llandudno efo'i gilydd.

Mae yna le yng Ngwynedd i nifer o bleidiau/mudiadau bychain eu maint, beth sydd allan o'i le yn cael grwp o Bangor, Grwp Caernarfon, Grwp Pwllheli ac yn y blaen, efallai fuasai Gwynedd wedyn yn cael ei redeg yn well nag sydd wedi bod yn cael ei redeg gan grwp y Blaid sydd yn anffodus wedi gwneud llanast llwyr o bopeth.

Cai Larsen said...

'Does yna neb yn dadlau hyd y gwn i mai dim ond Bangor sy'n elwa o Barc Menai, Ysbyty Gwynedd ac ati.

'Does yna neb yn dadlau chwaith bod y sefydliadau hyn wedi eu lleoli ym Mangor am resymau nad ydynt yn rhai dilys. Mae lleoliad Bangor mewn perthynas a'r is strwythur trafnidiaeth yn greiddiol i'r penderfyniadau sydd wedi arwain at y lleoliadau. Rhesymeg tebyg sydd wrth wraidd y penderfyniad i leoli carchar newydd rhwng Caernarfon a Bangor.

Ond byddai dadlau nad ydi Bangor yn elwa o hyn oll yn gymharol a llefydd sydd ymhellach oddi wrthynt yn wir yn wirion bost.

Mae'r syniad o gael cyfundrefn wleidyddol sydd wedi ei seilio ar gystadleuaeth rhwng rhannau gwahanol o'r Sir yn amlwg yn wrthyn i unrhyw un sy'n meddwl am y peth am ddau funud. Ni fyddai'r syniad o degwch yn ystyriaeth wrth reoli - ac yn y pen draw byddai'r holl rym yn mynd i gyfeiriad yr ardaloedd trefol, poblog.

Anonymous said...

With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or
copyright infringement? My site has a lot of completely unique content I've either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any ways to help prevent content from being ripped off? I'd definitely appreciate it.

http://www.biccywiki.org/tiki-index.php?page=UserPageshawnfarri
My web-site - libra

Anonymous said...

Hi, I would like to subscribe for this web site
to obtain latest updates, thus where can i do it please help.

http://synfamous.net/Darryl9591
Also visit my weblog ... bootsvermietung kroatien

Anonymous said...

Hey, I think your website might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, great blog!
http://ryanhnelson.com/node/4149
My page ; recognize

Anonymous said...

I don't even know how I ended up right here, however I assumed this put up was great. I don't understand who you are however certainly you're going to a famous blogger if you aren't already.
Cheers!
http://job-web-adds.fr/reseau-social-phpizabi/?L=blogs.blog&article=16929
Also see my web page - croatia yacht charter cheap

Anonymous said...

Hi! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to give it a
look. I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers!

Excellent blog and brilliant design and style. http://www.

yanceywoodworks.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=LatiaStefany
my page - caligaris

Anonymous said...

It's very trouble-free to find out any topic on web as compared to textbooks, as I found this piece of writing at this web site.

http://thehbcucareercenter.com/index.php?option=com_blog&view=comments&pid=1144&Itemid=0
My blog ; nepalese

Anonymous said...

Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.
http://www.waqan.com/community/blogs/user/ReyesGodfr
Review my web-site ; conection

Anonymous said...

Hi there! This is kind of off topic but I need some
advice from an established blog. Is it very difficult to set up your own
blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about making my own but I'm not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? Thanks
http://septonil.com/blogs/viewstory/61391
Here is my web site cummith

Anonymous said...

I do believe all of the ideas you've offered for your post. They're very convincing and
can definitely work. Nonetheless, the posts are very short
for beginners. May just you please prolong them a bit from next time?
Thanks for the post.
http://ndsassn.com/groups/possibilities-for-choosing-instagram-followers/
My blog post - rutgard

Anonymous said...

you are truly a just right webmaster. The site loading pace is
incredible. It seems that you're doing any distinctive trick. Also, The contents are masterpiece. you have performed a great activity on this topic!
Look into my web blog How to buy followers

Anonymous said...

Excellent blog here! Also your web site loads up fast!
What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my web site loaded up as quickly as yours lol
Also see my site > How To Buy Youtube Views

Anonymous said...

Paragraph writing is also a fun, if you know afterward you can write
if not it is complex to write.
Feel free to surf my website :: where To buy Youtube views

Anonymous said...

You can certainly see your enthusiasm within the work you
write. The world hopes for more passionate writers such as you who
aren't afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.
My web-site :: how To buy twitter followers

Anonymous said...

Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession
capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
Anyway I'll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.
Here is my homepage buy followers on twitter $5

Anonymous said...

Woah! I'm really enjoying the template/theme of this site. It's simple, yet effective.
A lot of times it's difficult to get that "perfect balance" between superb usability and visual appearance. I must say you have done a awesome job with this. Also, the blog loads extremely quick for me on Chrome. Outstanding Blog!
http://socialmediadolphin.com/story.php?title=yacht-charter-croatia
http://www.pir8.net/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=OlindaWilletta
Here is my site mcquaids

Anonymous said...

If you desire to obtain a good deal from this post then you
have to apply such methods to your won website.
http://dfwherald.com/read_blog/2770/set-in-place-an-individual's-intent-costless-utilizing-kroatien-yachtcharter
http://www.mom-to-mom.biz/KarenTompk
Here is my web site ; lance

Anonymous said...

Good article. I am going through a few of these
issues as well..
http://motobuzz.co.uk/blogs/3581/8168/buccaneer-croatia-due-to-yacht-c
http://www.awebsource.com/clients/asbh/wiki/index.
php?title=User:Louanne06D
Feel free to visit my blog ; cohesion

Anonymous said...

I just couldn't leave your web site prior to suggesting that I extremely loved the standard info an individual supply for your visitors? Is going to be back incessantly in order to check out new posts
http://citylinkpharma.com/?q=node/33428/
http://postanyarticles.com/article.php?id=60229
Have a look at my blog post cottle

Anonymous said...

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and
wished to say that I have really enjoyed browsing your blog posts.
After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you
write again soon!
Also see my page: Buy Youtube Views Review

Anonymous said...

Hi there, just became aware of your blog through Google, and found
that it's truly informative. I am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!
Also visit my website :: where to buy Youtube views

Anonymous said...

Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative.

I am gonna watch out for brussels. I'll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!
http://www.bigeasytatt2.com/blogs/post/5981
http://www.empoweredweightloss.ca/forums/topic/suggestions-about-yachtcharter-kroatien/
Feel free to surf my page payaso

Anonymous said...

If some one desires to be updated with most recent technologies then
he must be visit this website and be up to date every day.
Feel free to surf my homepage - seo services description

Anonymous said...

Thank you a lot for sharing this with all of us you really realize what you are talking approximately!

Bookmarked. Kindly additionally consult with my site =).
We can have a hyperlink trade arrangement among us
Also visit my weblog ... seo company in.kolkata

Anonymous said...

Aw, this was an extremely nice post. Spending some time and actual
effort to produce a very good article… but what can I say… I put
things off a whole lot and don't seem to get anything done.
My site: seo companies narooma

Anonymous said...

When I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment.
Perhaps there is a way you can remove me from that service?
Many thanks!
Review my homepage :: seo company newcastle

Anonymous said...

This is a topic which is near to my heart... Cheers! Where are your contact
details though?
http://www.serialclubbers.com/profile/4482
My website : seo company pakistan

Anonymous said...

If some one wishes to be updated with hottest technologies after that
he must be pay a visit this web site and be up to date daily.
My site - seo company reviews

Anonymous said...

Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a
quick shout out and say I really enjoy reading through your blog posts.
Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover
the same subjects? Appreciate it!
Also visit my weblog ... perfumes originales

Anonymous said...

Because the admin of this website is working, no uncertainty
very shortly it will be renowned, due to its feature contents.
Also visit my weblog ... cialis generique 10mg

Anonymous said...

I have read so many posts about the blogger lovers except this paragraph is actually
a good post, keep it up.
Also visit my page cialis for bph

Anonymous said...

Magnificent items from you, man. I have take into accout your stuff prior to and you
are simply too wonderful. I really like what you have acquired here,
really like what you are stating and the best way during which you say
it. You make it entertaining and you still care for
to stay it smart. I can't wait to read much more from you. That is actually a tremendous site.
My web page cialis reviews

Anonymous said...

Hey this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use
WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!
Also visit my site cialis cost

Anonymous said...

Can you tell us more about this? I'd like to find out some additional information.
Here is my web page ; cialis from canada

Anonymous said...

you're actually a excellent webmaster. The website loading speed is incredible. It kind of feels that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a excellent process on this matter!
Also visit my web site :: cialis dosage

Anonymous said...

you're actually a excellent webmaster. The website loading speed is incredible. It kind of feels that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a excellent process on this matter!
my web site - cialis dosage

Anonymous said...

Helpful info. Lucky me I found your site by chance, and I'm surprised why this accident did not took place earlier! I bookmarked it.
Also see my webpage - pune real estate

Anonymous said...

What i do not realize is in truth how you are no longer actually a lot more neatly-preferred than you might be right now.
You're very intelligent. You already know therefore considerably when it comes to this matter, made me for my part believe it from so many numerous angles. Its like women and men are not interested until it's one thing to do with Woman gaga!
Your individual stuffs outstanding. At all times take
care of it up!
Here is my homepage - real estate sites

Anonymous said...

Hi Dear, are you truly visiting this web page regularly, if so then you will absolutely obtain good knowledge.
Feel free to surf my web site : kolte patil pune

Anonymous said...

Whats up are using Wordpress for your blog platform?

I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own.
Do you need any coding knowledge to make your own blog?
Any help would be really appreciated!
Here is my weblog ... kolte patil hinjewadi project

Anonymous said...

Hi there I am so grateful I found your website, I really found you by
accident, while I was searching on Aol for something else,
Regardless I am here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time
to look over it all at the moment but I have saved it and also added
your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb b.
Also visit my website laughably

Anonymous said...

Right here is the right webpage for anybody who really wants to find
out about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa).
You certainly put a new spin on a topic which has been written about for years.
Wonderful stuff, just excellent!
Feel free to surf my blog post ... verticals

Anonymous said...

You can certainly see your expertise within the work you write.

The arena hopes for even more passionate writers such as you
who aren't afraid to say how they believe. All the time follow your heart.
Feel free to surf my web site ... lazaart

Anonymous said...

I truly love your website.. Excellent colors & theme.
Did you create this site yourself? Please reply
back as I'm planning to create my own site and want to find out where you got this from or what the theme is called. Kudos!
Have a look at my homepage ... laverneus

Anonymous said...

Usually I don't learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to check out and do so! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite nice post.
Here is my web page - layards

Anonymous said...

These are in fact wonderful ideas in on the topic of blogging.
You have touched some nice points here. Any way keep up wrinting.
Also visit my blog post focals

Anonymous said...

Yes! Finally someone writes about latest.
My website: carnavales

Anonymous said...

Hello there! This blog post couldn't be written any better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I will forward this information to him. Fairly certain he'll
have a great read. Thanks for sharing!
Take a look at my weblog :: consessions

Anonymous said...

I relish, result in I discovered exactly what I was looking for.
You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man.
Have a nice day. Bye
My web site : addresstrue

Anonymous said...

I have learn a few good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting.
I wonder how much attempt you set to create the sort of great informative web site.
Also visit my web site mentales

Anonymous said...

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or
did you hire someone to do it for you? Plz reply as
I'm looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. thank you
Feel free to visit my blog : how can i get more instagram followers

Anonymous said...

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished
to say that I've really enjoyed surfing around your weblog posts. In any case I will be subscribing for your feed and I am hoping you write again soon!
Here is my weblog - colleyville

Anonymous said...

Howdy very nice blog!! Man .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your website and take the
feeds additionally? I'm satisfied to find numerous useful information here in the publish, we need work out more techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .
Review my blog post behavioral

Anonymous said...

What's up to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this web site, and your views are fastidious in support of new users.
Here is my web-site :: zululand

Anonymous said...

Greetings! Very useful advice in this particular post!
It is the little changes that make the biggest changes.
Many thanks for sharing!
Here is my website ; gentlemens

Anonymous said...

Hello there! This post couldn't be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!
My blog post ; spams

Anonymous said...

My spouse and I stumbled over here coming from a different page and thought I might as well check things out.

I like what I see so now i'm following you. Look forward to looking over your web page yet again.
Also see my website - post-21129

Anonymous said...

Hello, I enjoy reading through your article. I like to write a little comment to support you.
Here is my site - eqipped

Anonymous said...

This is a topic which is close to my heart... Cheers!

Exactly where are your contact details though?
Review my website :: plovdiv

Anonymous said...

Wow! Finally I got a webpage from where I be capable
of truly obtain useful facts regarding my study and knowledge.
Here is my site post-15164

Anonymous said...

Having read this I thought it was really enlightening.
I appreciate you taking the time and effort to put this informative article together.
I once again find myself personally spending way too much time both reading and
commenting. But so what, it was still worth it!
Also see my page - wilsonville

Anonymous said...

Woah! I'm really loving the template/theme of this website. It's
simple, yet effective. A lot of times it's very hard to get that "perfect balance" between superb usability and appearance. I must say you have done a amazing job with this. Additionally, the blog loads super fast for me on Chrome. Exceptional Blog!
Here is my web site :: netherlands

Anonymous said...

I seriously love your site.. Excellent colors & theme.
Did you build this web site yourself? Please
reply back as I'm looking to create my very own site and would love to know where you got this from or exactly what the theme is named. Cheers!
Stop by my page acuostic

Anonymous said...

I enjoy looking through a post that can make men and women think.
Also, thank you for allowing me to comment!
Also visit my web blog : entering

Anonymous said...

Hello! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in
a community in the same niche. Your blog provided
us valuable information to work on. You have done a
outstanding job!
My web page ... stronger

Anonymous said...

hello there and thank you for your info – I've definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this website, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon.
Feel free to surf my weblog faceplates

Anonymous said...

Hi there, I discovered your web site by way of Google at the same time as looking for a comparable matter, your website got here up, it looks great.
I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, just became alert to your weblog via Google, and located that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I will appreciate in case you continue this in future. Many other people will probably be benefited out of your writing. Cheers!
Also visit my web blog ... musicans

Anonymous said...

Fantastic website you have here but I was curious about if you knew of any message boards that cover the same topics discussed here?
I'd really love to be a part of community where I can get comments from other experienced people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thanks a lot!
my web page - lombardic

Anonymous said...

I have learn some excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting.
I surprise how so much effort you set to create the sort of excellent informative
website.
Feel free to visit my site kukulczym

Anonymous said...

Simply want to say your article is as astounding.
The clarity on your submit is simply excellent and
i could suppose you are a professional on this subject. Fine along with
your permission allow me to grasp your feed to keep up to date with drawing close post.
Thanks 1,000,000 and please continue the rewarding work.
Here is my web page : lyricsakon

Anonymous said...

hello!,I like your writing so a lot! percentage we keep up a
correspondence more about your post on AOL? I need a specialist in this area to unravel my problem.
May be that is you! Taking a look forward to peer you.
Look into my web-site : alben

Anonymous said...

Hey there! I just wanted to ask if you ever have any
problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many
months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to stop
hackers?
Also see my webpage :: bacilos

Anonymous said...

Asking questions are really fastidious thing if you are not understanding something entirely, however this piece
of writing gives nice understanding yet.
My website - alopecia

Anonymous said...

I really like it when folks get together and share views.
Great blog, continue the good work!
My page - latexlinks

Anonymous said...

I've been surfing online more than three hours these days, but I by no means found any interesting article like yours. It is pretty worth sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made excellent content as you did, the net can be a lot more useful than ever before.
Look at my blog post :: valentina

Anonymous said...

My brother suggested I might like this blog. He was totally right.

This post actually made my day. You cann't imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!
Feel free to surf my web blog ... portmore

Anonymous said...

Do you mind if I quote a couple of your posts
as long as I provide credit and sources back to your site?
My blog is in the very same area of interest as yours and
my users would really benefit from some of the information
you present here. Please let me know if this ok with you. Thanks!
Also see my web page > dozer

Anonymous said...

Attractive part of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert
that I acquire actually loved account your weblog posts.

Anyway I'll be subscribing for your augment or even I success you get admission to constantly fast.
Feel free to surf my web blog ; laungeraie

Anonymous said...

My programmer is trying to convince me to move to .

net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on several websites for about
a year and am concerned about switching to another platform.
I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can
transfer all my wordpress posts into it? Any kind
of help would be really appreciated!
my site > toddlers

Anonymous said...

This design is steller! You most certainly know how to keep a reader
amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost.
..HaHa!) Great job. I really enjoyed what you had to say, and
more than that, how you presented it. Too cool!
Feel free to visit my blog ; payday loans

Anonymous said...

My brother recommended I might like this web site. He was
entirely right. This post truly made my day. You can not imagine
simply how much time I had spent for this information!
Thanks!
Feel free to surf my homepage :: payday loans

Anonymous said...

Why users still make use of to read news papers when in this technological
world the whole thing is presented on web?
my website: fc barcelona transfer rumours 2013

Anonymous said...

Great delivery. Outstanding arguments. Keep up the good work.
Here is my blog : payday loans

Anonymous said...

Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of
the images aren't loading correctly. I'm not sure why but
I think its a linking issue. I've tried it in two different internet browsers and both show the same results.
Here is my webpage :: septieme

Anonymous said...

great submit, very informative. I ponder why the other experts of this sector do
not realize this. You should continue your writing. I'm sure, you have a great readers' base already!
My website - fairyland

Anonymous said...

First off I would like to say wonderful blog! I had a quick question which I'd like to ask if you do not mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your mind prior to writing. I've had
trouble clearing my mind in getting my ideas out.
I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost just trying to
figure out how to begin. Any recommendations or tips? Appreciate it!
Also visit my web-site ; logaritmus

Anonymous said...

I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored material stylish.
nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly
a lot often inside case you shield this hike.
My web blog - subtitling

Anonymous said...

I do trust all the concepts you have presented for your post.

They are really convincing and will definitely work. Still,
the posts are too brief for newbies. May you please prolong them a bit from
subsequent time? Thank you for the post.
Feel free to surf my site loganberries

Anonymous said...

I have read some good stuff here. Definitely value
bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you set to make any such wonderful
informative website.
My site - cloak

Anonymous said...

What's up colleagues, nice post and fastidious arguments commented here, I am in fact enjoying by these.
Take a look at my page agen bola on line

Anonymous said...

Thanks for your marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you might be a great author.
I will be sure to bookmark your blog and will often come back
someday. I want to encourage one to continue your great
writing, have a nice morning!
Here is my blog ... jeremy scott wings 2.0 for kids

Anonymous said...

Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one
and i was just curious if you get a lot of spam comments?
If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise?
I get so much lately it's driving me crazy so any help is very much appreciated.
Feel free to visit my web-site can you buy youtube views

Anonymous said...

Great blog here! Also your website quite a bit up fast!
What host are you the usage of? Can I get your associate hyperlink in your host?
I want my site loaded up as quickly as yours lol
Have a look at my homepage ... how to unlock iphone 5 sprint

Anonymous said...

Hi Dear, are you really visiting this web site daily, if so then you will without doubt
obtain nice knowledge.

Here is my blog post :: music Video Promotion
Feel free to visit my site real youtube views review

Anonymous said...

What's up to every body, it's my first pay a quick visit of this webpage;
this website includes remarkable and genuinely excellent data
in support of visitors.
My webpage sbobet

Anonymous said...

Hello! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a
blog post or vice-versa? My site discusses a lot of the same topics as
yours and I feel we could greatly benefit from each other.
If you happen to be interested feel free to send me an email.
I look forward to hearing from you! Wonderful blog
by the way!
Also visit my weblog sbobet wap

Anonymous said...

What's up, of course this paragraph is truly fastidious and I have learned lot of things from it regarding blogging. thanks.
Here is my website : unlock iphone 4s at&t 5.1.1

Anonymous said...

I think this is one of the most significant info for me.
And i'm glad reading your article. But want to remark on few general things, The site style is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers

Also visit my web page: Asics Gel Noosa Tri 7
my website :: Asics Gel Noosa Tri 7

Anonymous said...

Thank you for the auspicious writeup. It in truth used to be a leisure account it.
Look complex to far delivered agreeable from you! However, how can we keep up a
correspondence?

Look at my blog post unlock iphone 5
Here is my page - how to unlock iphone

Anonymous said...

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now
each time a comment is added I get several emails with the same comment.

Is there any way you can remove people from that service?

Appreciate it!

Here is my homepage ... cheap jersey
Here is my webpage - jersey shirt

Anonymous said...

tramadol without prescription can you overdose tramadol - tramadol online legal

Anonymous said...

buy xanax online cheap xanax erowid drug test - what is the best generic xanax

Anonymous said...

It is the best time to make a few plans for the future and it's time to be happy. I've read this put up and
if I may I desire to recommend you few fascinating issues or suggestions.
Perhaps you could write next articles regarding this article.
I desire to learn even more issues approximately it!


Also visit my blog fast payday loans

Anonymous said...

best place to buy xanax online xanax 1mg street value - where to buy xanax bars online

Anonymous said...

buy tramadol online tramadol y ketorolaco - tramadol hcl 50 mg tablet high

Anonymous said...

generic xanax xanax dosage gg 257 - xanax generic best

Anonymous said...

Aftеr I oгigіnally commented I apрeaг to have clickеd on the -Notify me when new сomments aгe added- сheсkbox and now
ωheneνer a commеnt іѕ added I гecieve 4 emails with
the exact same comment. Тhere has to be
a means you аre able to гemove me fгοm thаt service?
Mаny thankѕ!

my blog post ... wedding photographer cost

Anonymous said...

buy tramadol online 100mg tramadol vs percocet - tramadol for dogs

Anonymous said...

tramadol online pharmacy tramadol hcl ultram 50 mg - tramadol withdrawal in cats

Anonymous said...

buy tramadol online tramadol for dogs long term use - tramadol dosage 60 lb dog

Anonymous said...

xanax for anxiety xanax bars 15 mg - generic xanax clonazepam

Anonymous said...

generic xanax xanax side effects in men - xanax 66 256

Anonymous said...

buy tramadol online citrate 100mg tramadol - tramadol overdose emed

Anonymous said...

buy tramadol cod tramadol withdrawal fatigue - tramadol overdose antidote

Anonymous said...

generic xanax online doctor consultation prescription xanax - xanax and caffeine effects

Anonymous said...

soma carisoprodol carisoprodol 350 mg espanol - carisoprodol soma erowid

Anonymous said...

alprazolam no prescription xanax recreational use grasscity - xanax bars long system

Anonymous said...

Ι sіmрly cоuldn't depart your web site prior to suggesting that I extremely enjoyed the usual information a person supply on your visitors? Is going to be back ceaselessly to check up on new posts

My blog: best wedding photographer

Anonymous said...

buy tramadol online cod buy tramadol hcl - tramadol 50 mg kern

Anonymous said...

Hi! I juѕt wіѕh to gіve
you a big thumbs up for your great infοrmation you've got here on this post. I am coming back to your blog for more soon.

Feel free to surf to my site: wedding photographer cost

Anonymous said...

I'm extremely inspired with your writing abilities as well as with the format to your blog. Is that this a paid theme or did you customize it yourself? Either way stay up the nice quality writing, it's rare to look a nice
blog like this one today..

Here is my website :: viagra online prescription

Anonymous said...

buy tramadol online tramadol withdrawal nhs - tramadol hcl high effects

Anonymous said...

Whаt's up colleagues, fastidious article and fastidious urging commented here, I am really enjoying by these.

my website :: wedding photographs of saif and kareena
Also see my website - fotografo de bodas españa

Anonymous said...

xanax online xanax in pregnancy - xanax side effects diarrhea

Anonymous said...

buy cialis online order generic cialis online - purchase cialis online usa

Anonymous said...

Spot on with this write-up, I honestly think this web
site needs a lot more attention. I'll probably be back again to read more, thanks for the advice!

Visit my web page: email marketing 37signals
My webpage > email marketing tracking

Anonymous said...

Aw, this was an extremely nice post. Finding the time and actual effort to
make a great article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and
don't manage to get nearly anything done.

my web site :: free phone calls long distance

Anonymous said...

buy tramadol online no prescription what is tramadol 50mg side effects - tramadol buy online usa

Anonymous said...

buy cialis viagra buy cialis kuala lumpur - how to buy cialis in australia

Anonymous said...

cialis sale buy cialis usa - buy cialis tablets

Anonymous said...

buy cialis online cheap generic cialis online - cialis yohimbe together

Anonymous said...

Thanks foг the auspicіοus writeup.
Ӏt in гeality was а amusеment account іt.
Glance aԁvanced to far adԁed agreeable fгom
yοu! Hоωeѵer, how could we keep
in touch?

My website :: wedding photographer contract

Anonymous said...

xanax online xanax bars legal - drug interactions for xanax

Anonymous said...

cialis online non prescription cialis online pharmacy - buy cialis in usa

Anonymous said...

cialis online generic cialis 20mg - order cialis online us

Anonymous said...

cialis price cialis onset of action - buy cialis online overnight

Anonymous said...

http://landvoicelearning.com/#21906 buy tramadol online by cod - tramadol hcl 225 mg

Anonymous said...

buy tramadol tramadol hcl 50 mg half life - tramadol xr

Anonymous said...

Hey very cool site!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I
will bookmark your blog and take the feeds additionally?
I'm satisfied to find so many useful information right here within the post, we want develop extra techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .
http://article.fevonce.com/article.php?id=2116
http://a.speakscience.org/groups/comparison-main-variables-when-it-comes-to-tuition-tutor/

Also visit my web page marathon water heater

Anonymous said...

http://buytramadolonlinecool.com/#63102 can you buy tramadol online in the usa - tramadol 50 mg no prescription

Anonymous said...

I read this piece of writing fully concerning the
comparison of latest and earlier technologies,
it's remarkable article.

my website :: detran lauro de freitas

Anonymous said...

buy tramadol tramadol 50 mg online - tramadol que es

Anonymous said...

buy tramadol tramadol dosage maximum dose - 400 mg tramadol high

Anonymous said...

buy tramadol cod overnight tramadol online american pharmacy - buy tramadol 50mg net

Anonymous said...

buy tramadol online where to buy tramadol in the usa - tramadol 50mg much acetaminophen

Anonymous said...

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

my web site; Instagram Followers

Anonymous said...

http://landvoicelearning.com/#21906 tramadol hcl prescribed - tramadol and tylenol

Anonymous said...

tramadol online can you buy tramadol - overdose of tramadol for dogs

Anonymous said...

buy tramadol online mastercard overnight where can i buy tramadol over the counter in the us - vicodin vs ultram tramadol

Anonymous said...

buy tramadol online buy tramadol 200mg - where can i buy tramadol online usa

Anonymous said...

buy tramadol tramadol euphoria dose - buy tramadol australia

Anonymous said...

http://buytramadolonlinecool.com/#51726 order tramadol cod overnight - tramadol hydrochloride overdose symptoms

Anonymous said...

http://reidmoody.com/#96318 lorazepam 1 mg mylan - ativan dosage muscle relaxant

Anonymous said...

Definitely believe that that you stated. Your favourite reason seemed to be on
the internet the simplest thing to bear in mind of.

I say to you, I definitely get annoyed while other people think about
issues that they just don't recognize about. You controlled to hit the nail upon the top as smartly as outlined out the entire thing with no need side-effects , other people could take a signal. Will probably be again to get more. Thanks

my homepage web development company in varanasi

Anonymous said...

I'd like to find out more? I'd want to find out some additional information.


Also visit my blog post - click

Anonymous said...

You actually make it appear so easy together with your presentation but I
to find this matter to be actually something that I think I would never understand.
It kind of feels too complex and very vast for me.
I am having a look ahead to your subsequent put up, I will try to get the grasp of it!Feel free to surf to my website view

Anonymous said...

Grеаt post. I ωas checkіng constantly this blοg and I
am іmprеssed! Verу helpful informatiоn particularly the last part
:) I carе fоr such informatіon a lot.

I wаs ѕеeking thiѕ paгtісulаг info for а
long time. Thank уоu and good luck.


Hаѵe а look at my site - fb covers of flowers

Anonymous said...

Hey there, I thіnk youг blog might be having brοwѕer сompаtіbilіty iѕsueѕ.
When I look at yοur website in Chrome, it looks
fіne but ωhen οpening іn Internet Explorer, it hаѕ sοme
overlapping. I just wanted to give you a quick hеads up!
Οthег then that, superb blog!Also visit my webpage - custom database software mac

Anonymous said...

It's going to be end of mine day, however before end I am reading this impressive piece of writing to improve my know-how.

Also visit my web-site ... page next
Also see my website :: view more

Anonymous said...

It's a pity you don't have a donate button!
I'd definitely donate to this outstanding blog! I guess for now i'll settle for
bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to fresh updates and will talk about this website with my Facebook group.
Talk soon!

Review my page click here

Anonymous said...

It's hard to come by well-informed people in this particular topic, but you sound like you know what you're talking about!
Thanks

My website: know more about

Anonymous said...

Today, while I was at work, my cousin stole my
apple ipad and tested to see if it can survive a 30 foot
drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is
now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but
I had to share it with someone!

Visit my blog post :: view more about

Anonymous said...

What's Going down i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful and it has helped me out loads. I'm hoping to contribute & aid other users like its aided me.
Good job.

Feel free to surf to my blog - more about

Anonymous said...

I leave a comment each time I appreciate a article on
a website or I have something to valuable to contribute to the discussion.
It's triggered by the sincerness displayed in the post I looked at. And on this post "Bangor a Llais Gwynedd". I was moved enough to leave a comment :-) I actually do have a couple of questions for you if you usually do not mind. Is it only me or do some of the remarks appear like they are left by brain dead folks? :-P And, if you are writing at additional online social sites, I would like to keep up with you. Would you make a list every one of your public sites like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

My web-site - more about
Also see my web site: next

Anonymous said...

Wow, that's what I was seeking for, what a material! present here at this webpage, thanks admin of this site.

Feel free to visit my web site ... click

Anonymous said...

Thank you for any other informative website. Where else may just I get that kind of
info written in such an ideal method? I've a undertaking that I am simply now working on, and I have been at the glance out for such information.

My weblog move next

Anonymous said...

I tend not to drop many responses, but i did some searching
and wound up here "Bangor a Llais Gwynedd". And I do have 2 questions for you if
it's allright. Is it just me or does it give the impression like some of the comments appear like they are written by brain dead individuals? :-P And, if you are posting at other places, I'd like to follow everything new you have
to post. Could you list of the complete urls of all your communal sites like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?Also visit my weblog more about

Anonymous said...

http://www.cafb29b24.org/docs/buyativan/#92780 buy lorazepam online us - online pharmacy for ativan

Anonymous said...

buy tramadol online tramadol online american pharmacy - can you buy tramadol

Anonymous said...

alprazolam without prescription xanax bars red - xanax 4 hours after drinking

Anonymous said...

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?


Feel free to surf to my web site - football jersey 5xl

Anonymous said...

http://bayshorechryslerjeep.com/#3880 do xanax 2mg look like - blue round xanax generic