Sunday, October 31, 2004

Ydych chi'n betio?

'Dydw innau ddim chwaith yn aml - ond byddaf yn mentro ceiniog neu ddwy ar rygbi a gwleidyddiaeth weithiau. Newydd wneud bet bach ar Kerry yma.

Mae'r indices taleithiol yn ddifyr. Mae up side y bet Nevada yn bedair gwaith y downside os ydych yn betio tros Kerry (hy sell). Mae'r pol diweddaraf yn rhoi'r dalaith yn hollol gyfartal (er mai hwn ydi'r cyntaf ers sbel i beidio a rhoi Bush ar y blaen). Gwerth £1 neu ddwy y pwynt i'r mentrus efallai?

Saturday, October 30, 2004

Bush neu Kerry?

Mae'r rhan fwyaf o bobl - gan gynnwys y bwcis o'r farn mai Bush fydd yn ennill. 'Dwi'n anghytuno - am bedwar rheswm:

(1) Mae'r polau yn agos - ond 'dydyn nhw ddim yn 'gweld' pobl sydd ond efo ffonau symudol. Bydd y rhan fwyaf o'r bobl hyn yn pleidleisio i Kerry.
(2) 'Dydi'r polau ddim yn gweld pobl sydd wedi cofrestru'n hwyr chwaith. Democratiaid ydi'r rhan fwyaf o'r rhain.
(3) Anaml iawn y bydd arlywydd yn cael ei ail ethol os nad oes ganddo 50% yn y polau piniwn ar ddiwedd yr ymgyrch. Nid oes gan Bush hynny.
(4) Yn 2000 roedd Bush ymhellach o flaen Gore yn y polau nag yw o flaen Kerry 'rwan. 'Collodd' y bleidlais o 500,000 pleidlais.

Tuesday, October 26, 2004

John Peel wedi marwWel, John Peel wedi marw. Gallwn ddisgwyl cofiannau lu tros y dyddiau nesaf. Tybed faint o son fydd mai John Peel oedd un o'r ychydig DJs Saesneg a roddodd sylw i fandiau Cymraeg (hy rhai sy'n canu yn y Gymraeg)? Dim llawer debyg.

Saturday, October 23, 2004

Gwleidyddiaeth yr UDA a'r dyfodol

Plaid pobl wyn Saesneg eu hiaith ydi'r blaid Wereniaethol yn bennaf - wel yn llwyr bron. Mae'n bosibl y byddant yn ennill yr etholiad ddechrau'r mis nesaf. Ond faint o etholiadau a fyddant yn eu hennill yn y dyfodol? Mae demograffeg y wlad yn edrych yn ddrwg iddynt.

Friday, October 22, 2004

McDonalds Aberystwyth

'Dwi'n deall o blog Nic bod wyth wedi eu harestio am baentio McDonalds Aberystwyth. Oeddet ti yno Low? Ac os nad oeddet, pam?

Monday, October 18, 2004

Diolchgarwch, y Mayflower ac Indiaid Cochion

Tybed pwy sy'n gwybod pam bod Americanwyr yn meddwl y byd o wyl Diolchgarwch? Y rhan fwyaf o bobl mae'n debyg, ond 'dwi am ail adrodd y stori. Mae hi bron yn ddameg o'r hyn sy'n digwydd pan mae'r Dde crefyddol yn America yn cael ychydig o wynt yn ei hwyliau.

Croesodd y Mayflower gefnfor yr Iwerydd yn 1620 i ddianc rhag erledigaeth crefyddol yn Lloegr. 'Roedd 102 o bobl ar fwrdd y llong. Yn anffodus roedd amodau yn hynod o galed yn ystod y gaeaf cyntaf, a bu farw 46 o'r 102. Oni bai am gymorth Indiaid Cochion lleol mae'n debyg y byddai'r cwbl wedi marw.

'Roedd 1621 yn flwyddyn well o lawer a chafwyd cynhaeaf da. I ddathlu'r gwelliant hwn yn eu lwc gorchmynodd William Brewster, arweinydd y trefedigaethwyr i rai o'r dynion fynd i hela gwyddau a chwiaid er mwyn cael parti. Cafwyd gwledd anferth gyda pob math o fwyd - bwyd mor, ffrwythau wedi sychu, bara wedi ei ffrio mewn menyn, cig eidion, cig carw, llysiau (ond ddim tatws - roedd pobl yn meddwl eu bod yn wenwyn pur pryd hynny!), a llawer o bethau eraill. Fel arwydd o ddiolch i'r Indiaid oedd wedi eu helpu tros y gaeaf caled, cafodd 91 ohonynt wahoddiad i'r wledd.

Nid oes cofnod o wledd ym 1622, ond cafwyd un arall tebyg ym 1623. Y rheswm y tro hwn oedd bod sychter hir yn bygwth y cynhaeaf a bod y gymuned gyfan wedi ymgasglu i weddio i Dduw am law. Cafwyd glaw y diwrnod wedyn. Eto cafodd yr Indiaid wahoddiad.

Nid oes cofnod o wledd arall hyd 1676. Nid oedd yr Indiaid yno y tro hwn. 'Roedd y wledd yn rhannol yn dathlu gorchfygu'r Indiaid yn filwrol - neu i'w roi mewn ffordd arall, eu lladd.

Friday, October 15, 2004

I'm off to Dublin in the green, in the green

Mae Gwion yn cwffio yn Nulyn tros y penwythnos (cystadleuaeth judo, nid esiampl o idiotiaith yr ifanc). Mae hyn yn esgys penigamp i minnau gael mynd hefyd. Felly dyma'r neges olaf am ychydig ddyddiau. Yn anffodus dyma'r neges olaf yn fy blog arall (mwy defnyddiol o lawer) hefyd am sbel bach.

'Dwi wedi colli eto fyth

'Dwi wedi colli, ac rydym ni wedi colli (3-2 yn y ddau achos)i Holyheadars. Tristach yw Cymru trosti, tre a gwlad _ _ _.

Wednesday, October 13, 2004

Ac roedd gwell i ddod

A doedd GDP y rhyfel yn ddim wrth ymyl yr hyn oedd i ddod pan ddaeth heddwch. Neu, o edrych ar bethau mewn ffordd arall, pan ddaeth rhyfel Korea, rhyfel Vietnam, argyfwng Ciwba a'r rhyfel oer.

Tuesday, October 12, 2004

Cost economaidd rhyfel

Ag ystyried mor ddrud ydi rhyfeloedd efallai y byddai'n syniad i'r UDA a Phrydain geisio eu hosgoi. Ar y llaw arall efallai ddim.

Sut i gael cymaint o lwyddiant a'r Gwyddelod mewn chwaraeon

Fel hyn a fel hyn

Sunday, October 10, 2004

Twyllo yn derbyn sel brenhinol?

Mae pawb sy'n ymwneud a'r byd addysg yn gwybod bod yna rhywfaint o dwyll wedi ei adeiladu i mewn i'r system - ond yn Eton? efo mab Carlo? Dduw mawr.

O Diar

Shit, Cymru'n colli efo peldroed a'r Sgarlets yn colli efo rygbi. Mae'r ail o'r trychinebau hyn wedi colli ymhell tros £100 i mi ar spread bet. Dyna bres poced Gwion wedi mynd am rai misoedd

Diddorol gweld bod BBC Cymru yn gweld pethau o safbwynt Cymreig.

Friday, October 08, 2004

Pwy sydd am ennill?

Na, nid y gem bel droed fory , ond y rygbi eleni. Wedi gweld Dreigiaid Gwent ar y teledu yn chwarae wythnos diwethaf, a'r wythnos yma - ac wedi chwarae tri hanner gwych. Mae'r Gweilch wedi chwarae dwy gem wych hefyd. Mae hyn yn awgrymu efallai, o'r diwedd, bod y rhod ar droi. Hwyrach bod dyddiau gwell i ddod i Gymru.

O ia, a gobeithio y bydd y tim pel droed yn cael canlyniad fory hefyd.

'Dwi wedi ennill

'Dwi wedi ennill - a rydan ni wedi ennill hefyd - 5-0. Cofis yn ennill a Howgets yn colli. Dim cystal a churo Holyheadars wrth gwrs - mae hyn i ddod wythnos nesaf - gobeithio.

Wednesday, October 06, 2004

Capel Cymraeg yn Nulyn

Ymysg papurau Cyfarfod Misol Henaduriaeth Mon mae yna nifer o bapurau ynglyn a chapel nad oedd ar yr ynys o gwbl - Capel Cymraeg Talbot Street yn Nulyn yng nghanol y ddinas. Cynhelid y gwasanaethau oll trwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma'r unig gapel i'r Methodistiaid Calfinaidd ei gael yn Iwerddon erioed yn ol pob son.

Agorwyd y capel yn 1838, mae'n debyg i ymateb i ofynion llongwyr. Cyn hynny arferid cynnal gwasanaethau ar fwrdd llongau. 'Roedd digon o gymuned Gymraeg ei hiaith yn Nulyn i gynnal y capel hyd Rhagfyr 1939 - 'doedd hi ddim yn saff gyrru gweinidogion tros y dwr yn ystod y rhyfel. Ni ail agorwyd y lle ac fe'i gwerthwyd ym 1944. Ers hynny mae wedi bod yn siop esgidiau ac yn neuadd snwcer.

Mae'n rhyfedd fel mae darnau bach o'r Gymru Gymraeg yn ymddangos mewn lleoedd mwyaf anisgwyl.

Tuesday, October 05, 2004

Mae Michael Howard yn codi pwys arnaf

Newydd weld rhannau o araith wirioneddol sinicaidd, sentimental a chwydlyd Michael Howard ar Newsnight.

Ymddengys ei fod eisiau diolch i Brydain a'r diweddar Winston Churchill am 'ennill' yr Ail Ryfel Byd' trwy fod yn Brif Weinidog.

Beth am edrych ar un neu ddau o ffeithiau am y rhyfel hwnnw?

'Doedd yna erioed llai na 75% o fyddin yr Almaen ar y ffrynt ddwyreiniol. Am wythnos neu ddwy yn unig yn dilyn D Day cyrhaeddwyd 25% yn y gorllewin. Syrthiodd yn barhaus wedyn. O gymharu a gelynion eraill yr Almaen, ychydig iawn a ddioddefodd Prydain, ac ychydig iawn o'r baich a ysgwyddwyd ganddi. Mae'r wefan yma'n manylu ar y colledion:

http://www.valourandhorror.com/DB/BACK/Casualties.htm

Pe bai Howard yn onest byddai'n diolch i Stalin a'r Fyddin Goch neu Tito a'r Partisans Serbaidd neu arwyr pathetig Geto Warsaw.

Maes-e yn ei ol

Wel, wel, mae'r maes yn ei ol.

Roeddwn i'n 100% siwr fy mod yn gwybod beth oedd wedi digwydd, ond mae'r sylwadau yr oeddwn yn meddwl oedd wedi troi'r drol yna o hyd. Rhyfedd o fyd.

Sunday, October 03, 2004

Mwy o newyddion drwg i Bush

'Dwi ddim yn meddwl bod yr hen foi yn darllen y New York Times rhywsut, ond petai wedi trafferthu dyma fyddai wedi ei aros . Digon i wneud i ddyn dagu ar ei Pretzel.

Kerry ar y blaen

Oes yna unrhyw beth mor wirion a rhywun yn gweld canfyddiadau un pol maent yn ei hoffi ac yn ei wneud yn destun blog?

Go brin - ond gan nad ydi'r cyfle wedi codi ers wythnosau waeth i mi wneud y mwyaf ohono:

Newyddion da o lawenydd mawr

Saturday, October 02, 2004

'Dwi'n edmygu'r Ceidwadwyr

Mae'r teitl braidd yn gamarweiniol a dweud y gwir. Cangen y blaid yng Ngogledd Iwerddon 'dwi'n ei edmygu, nid y blaid yng ngweddill y DU. Gweler eu gwefan isod:

http://www.conservativesni.com/

Fel y gwelwch mae'r wefan 'i lawr'. Efallai nad oedd ganddynt neb i'w chynnal, neu efallai nad ydynt yn gallu fforddio i'w hadnewyddu. Byddant yn sefyll mewn etholiadau ac yn cael rhwng 0.2% ac 1% o'r bleidlais. Maent yn nes at y 0.2% ar hyn o bryd - roedd eu 'hoes aur' 10 neu 15 mlynedd yn ol. A bod yn deg wrthynt mae dyfynnu ffigyrau tros y dalaith i gyd braidd yn gamarweiniol gan nad ydynt yn sefyll ym mhob man - dim ond mewn ardaloedd cyfoethog, Protestanaidd sy'n debygol o gynhyrchu rhai pobl sydd a chydymdeimlad a'u syniadau. Llefydd fel Lagan Valley:

Etholiadau Cynulliad 2003 (Tachwedd 26: 6 sedd)
Jeffrey Donaldson (UUP) 14104 (34.2%)
*Edwin Poots (DUP) 5175 (12.5%)
*Seamus Close (Alliance) 4408 (10.7%)
Andrew Hunter (DUP) 3300 (8.0%)
Paul Butler (SF) 3242 (7.9%)
*Patricia Lewsley (SDLP) 3133 (7.6%)
*Billy Bell (UUP) 2782 (6.7%)
*Ivan Davis (Ind) 2223 (5.4%)
Norah Beare (UUP) 1508 (3.7%)
Jim Kirkpatrick (UUP) 675 (1.6%)
Joanne Johnston (Cons) 395 (1.0%)
Frances McCarthy (WP) 97 (0.2%)
Andrew Park (PUP) 212 (0.5%)

Mae hyd yn oed hyn yn llwyddiant ysgubol o'i gymharu a beth fydd yn digwydd pan maent ar ambell achlysur prin yn mentro i diroedd llai cyfeillgar - Gorllewin Belfast yn etholiadau Fforwm 1996 er enghraifft:

Etholiadau Fforwm (1996 - 5 sedd)
Sinn Féin (SF) 22,355 (53%); 4 sedd (Gerry Adams, Dodie McGuinness, Alex Maskey, Annie Armstrong)
Social Democratic and Labour Party (SDLP) 11,087 (26%); 1 sedd (Joe Hendron)
Progressive Unionist Party 1,982 (5%)
Democratic Unionist Party (DUP) 1,769 (4%)
Ulster Unionist Party (UUP) 1,489 (4%)
Workers Party (WP) 984 (2%)
Ulster Democratic Party (UDP) 848 (2%)
Alliance Party of Northern Ireland (APNI) 340 (1%)
Labour (Lab) 319 (1%)
Northern Ireland Women's Coalition (NIWC) 252 (1%)
Green Party 156 (0.37%)
Conservative Party (Con) 60 (0.14%)
Ulster Independence Movement (UIM) 43 (0.10%)
Democratic Left (DL) 37 (0.09%)
Independent Democratic Unionist Party 36 (0.09%)
Natural Law Party (NLP) 30 (0.07%) Communist Party of Ireland (CP) 28 (0.07%) Ulster's Independent Voice (UIV)
26 (0.06%) Independent Chambers 12 (0.03%)

Anodd peidio edmygu'r ymroddiad sy'n cadw plaid mor rhyfeddol o amhoblogaidd yn mynd.

Friday, October 01, 2004

Mae'r Toris yn drist a'r Bib yn ddwl

Y Toris wedi dod yn bedwerydd ar ol UKIP yn is etholiad Hartlepool. Trist iawn, very sad.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/3706100.stm

Beth sydd yn fy rhyfeddu fi fwy na pherfformiad treuenus y Toris ydi typdra'r BBC.

Y bore ma roedd eu gwefan yn honni mai dyma'r tro cyntaf i'r Toriaid syrthio o ail safle i'r pedwerydd. Digwyddodd hyn yn is etholiad Islwyn yn 95.

Erbyn y prynhawn yma roedd y stori wedi newid - dyma'r tro cyntaf, ymddengys, i'r brif wrthblaid ddod yn bedwerydd ers 1974. Digwyddodd hyn (eto i'r Toriaid - tu ol i Lafur, SNP a SSP) yn Hamilton South yn 99. Ydi hi'n bosibl nad ydi'r Bib mewn sefyllfa i gyflogi ymchwilwyr gwleidyddol? Neu efallai mai'r broblem ydi nad yw'r Bib yn ganolog yn gwybod dim am wleidyddiaeth Cymru na'r Alban.

Hunan dosturi

Gall, fe all fod cyn waethed, neu'n waeth. Collais 3-2 a chollodd y tim 4-1 i Langefni (ych a fi!).

O ran tegwch a'r ychydig bobl sy'n ymweld a'r blog hwn, dyliwn eich cynghori i gadw'n glir o blogs nos Iau a bore Gwener rhag cael eich boddi mewn mor o ddagrau hunan dosturiol.