Sunday, February 28, 2010

Ffigyrau'r mis


Y tro cyntaf ers mis Tachwedd i ni gael llai na 4,000 unique users. Mae Mis Bach yn fach wrth gwrs, felly doedd yna ddim cymaint o gyfle nag arfer i ddenu ymwelwyr, ond go brin y byddem wedi llwyddo i gael mwy na 4,000 hyd yn oed petai 30 diwrnod ar gael. Efallai y bydd yr etholiad cyffredinol sydd yn prysur ddynesu yn ein cael ni'n ol tros 4,000 yn ystod y mis neu ddau nesaf, ac o bosibl yn curo record mis Rhagfyr.

Cawn weld.

Saturday, February 27, 2010

Mae Peter Hain o'r farn eich bod yn ddwl fel het

Mae yna lawer o resymau tros beidio hoffi Peter Hain, ond mae'n rhaid i mi ddweud mai'r hyn sydd yn fy nghythruddo fi fwyaf am y dyn ydi ei fod yn fy ystyried yn (a benthyg term hyll braidd sy'n cael ei ddefnyddio'r ffordd hyn) thico.

Yn ol Peter mae'n hanfodol bod Democratiaid Rhyddfrydol a Phleidwyr yn fotio i'w blaid o er mwyn cadw'r hen Doris drwg yna sy'n bwyta babis a lluchio'r henoed i mewn i ffynnon, allan o 10 Stryd Downing. Naratif wleidyddol sy'n dangos dirmyg a gwawd at ddeallusrwydd y sawl mae wedi ei gyfeirio ato ydi hwn yn y bon - fi - a chithau yn ol pob tebyg. Mae'n gwneud hyn am ddau reswm.

Yn gyntaf does yna ddim mewath o dystiolaeth y byddai unrhyw wahaniaeth o gwbl yng nghanlyniad yr etholiad petai pob copa walltog o bleidleisiwr Lib Dems a Phlaid Cymru yn pleidleisio i New Labour. Yn sicr, does yna ddim un etholiad Prydeinig yn y gorffennol y byddai ei chanlyniad wedi bod yn wahanol petai'r Pleidwyr a Lib Dems Cymru i gyd wedi fotio i blaid Peter.

Yn ail mae'n gofyn i ni fynd i fyd gwleidyddol simplistaidd iawn - Llais Gwyneddaidd (os caf fathu term), lle mae gwleidyddiaeth yn cael ei ddeall mewn termau cwasi grefyddol o wrthdaro rhwng drygioni di bendraw a daioni gogoneddus. Rhyw fath o fersiwn Cymru gyfan o naratif gwleidyddiaeth yr anterliwt.

'Dwi'n gwybod mai cyffredinol ydi dirmyg Peter at ddeallusrwydd pobl Cymru - mae'n ein hystyried yn thicos ar lefel torfol yn hytrach nag yn unigol, ond fedra i ddim peidio a chymryd y peth yn bersonol mae gen i ofn. Mae'n dra anhebygol y bydd Peter byth yn ymddangos ar fy stepan drws i yn canfasio, a da o beth ydi hynny - i Peter.

Peter yn ei wisg beicio

Cadw pethau yn y teulu

Beth sydd gan y DUP - plaid unoliaethol secteraidd yng Ngogledd Iwerddon a'r Blaid Lafur yn gyffredin? Dyma gliw i chi:

Ian Paisley mawr / Ian Paisley bach / Rhonda Paisley
Iris Robinson / Peter Robinson
Nigel Dodds / Diane Dodds
Willie McCrea / Ian McCrea

Ia dyna chi tueddiad at losgach gwleidyddol - y Morgans o Gaerdydd, Wendy a Douglas Alexander, y brodyr Milliband, Hattie Harman a Jack Dromie, Kinnock & Kinnock Cyf, Mandelson a'r diweddar Herbert Morrison, Alan ac Ann Keen, Huw Lewis a Lyn Neagle _ _ _. Byddai rhestr gyflawn yn un faith.

Mae rhywyn yn gallu rhyw ddeall pam bod hyn yn digwydd mor aml efo'r DUP - does yna ddim cymaint a hynny o Brotestaniaid yn byw yng Ngogledd Iwerddon - gellir eu rhifo yn y canoedd o filoedd. Ond mae yna 60 miliwn o bobl yn byw ym Mhrydain. Byddai dyn yn dychmygu y byddai plaid sy'n honni bod cynhwysiad yn un o'i gwerthoedd yn osgoi mynd i'r un pwll genynnol mor aml i chwilio am wleidyddion etholedig - a chyflogedig wrth gwrs.

Thursday, February 25, 2010

Mwy o feddwl clir o gyfeiriad Llais Gwynedd

Mae'n weddol amlwg i unrhyw un sy'n darllen y blog yma fy mod yn ystyried Llais Gwynedd a rhesymeg yn elynion chwyrn. Un o'r pethau da am flog Gwilym Euros ydi bod y canfyddiad hwn yn cael ei atgyfnerthu bron yn ddyddiol.

Cymerer y blogiad hwn a ymddangosodd ddoe er enghraifft. Dadlau mae Gwilym bod Plaid Cymru yn 'rhagrithiol' oherwydd i'r Blaid yn Sir Gaerfyrddin bleidleisio yn erbyn codi am gludiant i golegau chweched dosbarth, tra bod llawer o aelodau'r Blaid yng Ngwynedd wedi pleidleisio i godi £5 yr wythnos y myfyriwr y llynedd. Ceir yr un cyfeiriad at ragrith os digwydd i rhyw grwp Plaid Cymru yn rhywle neu'i gilydd wrthwynebu rhyw gynllun ail strwythuro addysg sirol neu'i gilydd.

'Dydi o ddim yn cymryd llawer o waith meddwl i ddeall bod y ddadl yma'n sbwriel o'r radd eithaf. Ystyrier y ffeithiau hyn - mae yna 22 cyngor unedol yng Nghymru ac mae yna ganoedd o gynghorau plwyf a thref. Tros Brydain mae yna ganoedd lawer o gynghorau unedol, sir, bwrdeisdrefol, trefol a dinesig a miloedd o rai plwyf. Ymddengys bod llais Gwynedd o'r farn y dylai Toriaid Nofolk bleidleisio i gau eu toiledau cyhoeddus i gyd os ydi Toriaid Dorset wedi gwneud hynny, y dylai Lib Dems Cernyw ddiffodd eu goleuadau stryd o 12:00 tan 5:00 os ydi Lib Dems Rhydychen wedi gwneud hynny, y dylai Llafur Bryste bleidleisio i gynyddu'r tal am ginio ysgol os ydi Llafur Darlington wedi gwneud hynny ac y dylai'r Blaid Werdd yn Efrog gefnogi cynllun ail strwythuro addysg y ddinas honno oherwydd i'r Blaid Werdd yn Brighton & Hove gefnogi cynllun ail strwythuro addysg yn eu hardal nhw.

Yn y cyfamser mae pethau ychydig yn fwy cymhleth yn y byd gwleidyddol arall hwnnw - yr un mae pawb ond am Lais Gwynedd yn byw ynddo. Mae llywodraeth leol yn gyfrifol am ganoedd o elfennau ar wasanaethau cyhoeddus, a 'dydi polisiau cenedlaethol pleidiau ddim yn ymwneud yn uniongyrchol a'r mwyafrif llethol ohonynt. O ganlyniad mae'r gyfrifoldeb o benderfynu sut y dylid mynd ati i lywodaethu yn fater lleol. Mae llywodraeth leol hefyd yn ei hanfod (yn amlwg ddigon) yn lleol ac mae penderfyniadau yn cael eu cymryd yn lleol gan gymryd ffactorau lleol i ystyriaeth yn bennaf os nad yn llwyr. Mae'r mater bach os ydi plaid yn rheoli cyngor ac yn gorfod cyd bwyso'r llyfrau ariannol neu yn wrthblaid yn un ystyriaeth ymysg llawer.

Fyddai hi ddim yn bosibl i Blaid Gomiwnyddol Stalin yn y pumdegau feicroreoli pob penderfyniad gan pob gweinyddiaeth leol - doedden nhw ddim yn trafferthu ceisio gwneud hynny - byddai cwrs o'r fath yn arwain at anhrefn llywodraethol. Duw yn unig a wyr pam bod Llais Gwynedd o'r farn y dylid gwneud hyn mewn cyfundrefn llywodraeth leol ddemocrataidd. Efallai ei fod yn rhywbeth i'w wneud efo'r ffaith bod Llais Gwynedd yn unigryw bron i'r graddau mai ar un cyngor yn unig mae ganddynt gynrychiolaeth.

Wednesday, February 24, 2010

Nia Post


Mi fydd darllenwyr rheolaidd blog yma'n gwybod fy mod yn un o edmygwyr Nia Griffith, aelod seneddol Llafur Llanelli.

Un o nodweddion llythyru etholiadol diweddar Nia ydi'r cyfeirio mynych at swyddfeydd post. Yn wir mae wedi dosbarthu papur yn ddiweddar yn ymwneud yn benodol a'i hymdrechion arwrol i gadw cyfrif cerdyn y Swyddfa Bost, ac ymdrechion llawn mor arwrol ei llywodraeth i ariannu y 'rhwydwaith presennol' o 1,500 swyddfa.Mi fydd Nia yn hoff iawn o ddilyn yr un trywydd yn ei cholofn yn y Llanelli Star. Yn yr isod (Chwef 3) mae'n gwneud mor a mynydd o record y llywodraeth tra'n gwadu iddi bleidleisio o blaid y cau. Mae ail bwynt yn dechnegol gywir (fel mae'n dweud 'doedd yna ddim pleidlais) , ond fel y cawn weld mae'n hynod gamarweniol.Am rhyw reswm 'dydi'r pamffled na'r erthygl ddim yn trafferthu nodi bod ei llywodraeth wedi cau 2,500 swyddfa o fis Hydref 2007 ymlaen (yn ogystal a llawer cyn hynny). Roedd 157 o'r rhain yng Nghymru, gan gynnwys swyddfeydd Swiss Valley, Stryd Thomas a Phorth Tywyn yn ardal tref Llanelli yn ogystal a nifer o rai eraill yn y cyffuniau.

Mae Nia ymysg yr aelodau seneddol mwyaf ffyddlon i'r arweinyddiaeth o ran ei phatrymau pleidleisio. 'Dydi ei phleidleisio ynglyn a dyfodol swyddfeydd post ddim gwahanol i'w phleidleisio cyffredinol - mae wedi pleidleisio gyda'r llywodraeth ar pob achlysur. Mae hyn yn cynnwys pleidleisio yn erbyn cynnig gan yr wrthblaid yn beirniadu'r cynlluniau i ddiddymu'r cyfrif credyd (mi newidiodd James Parnell ei feddwl yn ddiweddarach a chaniatau i'r drefn barhau), o blaid cynnig yn canmol cynlluniau cau swyddfeydd post y llywodraeth, yn erbyn cynnig i ohirio'r cau tra bod ail asesiad yn cael ei gynnal ac o blaid cynnig yn canmol record erchyll y llywodraeth.

A dyna ydi'r brobem efo Nia, pan mae yn Llanelli mae eisiau cael ei gweld fel aelod sydd yn edrych ar ol ei hetholaeth ddi freintiedig, a phan mae yn Llundain mae'n rhoi ei bryd ar gefnogi buddiannau llywodraethol New Labour. Mae ceisio gwneud y ddau beth ychydig fel ceisio creu cylch ar ffurf sgwar - felly mae'n dewis cefnogi'r llywodraeth yn ddi eithriad yn Llundain, a chymryd arni ei bod yn gefnogol i fuddiannau ei hetholaeth yn y Star ac yn ei gohebiaeth gwleidyddol.

Neis iawn.

Pa mor debygol ydi senedd grog?

Yn fras rhwng 30% a 40% yn ol Moneyweek.

Mae'r gyfnewidfa fetio anferth - Betfair yn gynnig 3.5 (5/2) sy'n cyfieithu i 29%, mae William Hill yn cynnig 7/4 sy'n tua 36% ac mae'r wefan Electoral Calculus yn rhoi'r ganran yn 38%.

Mae'r posibilrwydd o senedd grog yn bwysig i bleidiau llai wrth gwrs - mae'n gyfle prin i ymarfer dylanwad gwironddol.

Tuesday, February 23, 2010

'Twyll etholiadol' Glasgow North East - rhan o batrwm cyfarwydd

Pam nad ydi'r stori bod Llafur yn cael ei hamau gan rai o dwyll etholiadol yn Glasgow North East y llynedd yn syndod mawr? Efallai mai'r ateb ydi bod stori fel hon yn ddigon cyffredin mewn perthynas a'r Blaid Lafur. Meddylier er enghraifft am:

  • honiadau yn erbyn llysfam Cherie Blair, Steph Booth pan gafodd ei dewis i sefyll yn Calder Valley tros Lafur y llynedd.

  • Maqpul Hussein yn cael ei hun wedi ei ethol ar gyngor PeterboroughPeterborough trwy ffugio canoedd o bleidleisiau post.

Gellir cymryd mai lleiafrif bach o achosion fel hyn sy'n dod i sylw'r wasg neu'r heddlu.

Mae gwrthwynebwyr Llafur mewn aml i ardal yn y DU tros y blynyddoedd wedi eu rhyfeddu gan gymaint o bleidleisiau post maent yn llwyddo i'w hennill - hyd yn oed mewn ardaloedd lle roedd eu hymgyrch yn ddigon tila. Llywodraeth Lafur cyntaf Tony Blair oedd yn gyfrifol am wneud y broses o hawlio pleidleisiau post yn llawer, llawer haws nag oedd cyn hynny. Mae'n sicr bod Llafur wedi elwa mwy na neb arall o'r penderfyniad hwnnw.

Mae'n debyg mai gor ddweud fyddai honni bod diwylliant o dwyllo mewn etholiadau yn perthyn i Lafur - ond mae'n rhyfeddol mor aml mae'r storiau hyn yn ymwneud a nhw.

Sunday, February 21, 2010

Ymgynghori ym Mro Dysynni?

Peidied neb a meddwl fy mod i'n arbenigwr ar wleidyddiaeth Meirion, ac yn arbennig felly de'r cyn sir - 'dwi ddim. Serch hynny mae yna sibrydion - wel mwy na sibrydion a dweud y gwir wedi cyrraedd cyn belled ag Arfon sy'n awgrymu nad pawb o bell ffordd ym Mro Dysynni sy'n edrych ymlaen i gael carchar ar eu stepan drws.

'Rwan, peidiwch a fy ngham ddeall, does gen i ddim problem efo'r syniad - roeddwn yn gefnogol iawn i gael carchar yng Nghaernarfon, er bod safle Ferodo yn agos iawn at fy nghartref. 'Dwi'n rhyw deimlo y bydd yn anodd i'r ymgyrch lwyddo - mae is strwythur trafnidiaeth De Meirion yn salach o lawer nag un Arfon, ac mae'r ffaith bod y boblogaeth yn denau yno am achosi problemau recriwtio ac ati. Ond os oes yna ewyllys yn lleol i geisio cael carchar yno, pob lwc i'r ymgyrchwyr.

Llais Gwynedd yn ol Gwilym sydd wedi gwthio'r cwch diarhebol i'r dwr diarhebol yn yr achos yma. Mae'n debyg bod y Blaid, a Hywel Williams yn benodol yn cael eu cysylltu efo'r symudiad i gael carchar i Gaernarfon (cyn i hynny fynd i'r gwellt). Nid pawb o fewn y Blaid na'r dref oedd yn cytuno efo'r cynllun wrth gwrs - ond mi wnaeth cangen y Blaid yng Nghaernarfon gymryd y drafferth i ymgynghori efo pobl - yn anffurfiol ar lefel cynghorwyr a thrwy gynnal cyfarfod cyhoeddus a rhoi gwahoddiad i bawb yn yr ardal fynychu.

Mi fyddwn yn clywed yn aml rhai mor fawr ydi Llais Gwynedd am ymgynghori. Byddai'n ddiddorol gwybod faint o ymgynghori maent wedi ei wneud yn lleol cyn ac ers rhoi cychwyn ar y cywaith yma.

Saturday, February 20, 2010

Paul Davies a'r Gymraeg


Mi fyddaf yn hoffi gwrando ar Paul Davies, Aelod Cynulliad Toriaidd Preseli / Gogledd Penfro pan mae'n siarad yn y Cynulliad. Nid oherwydd yr hyn sydd ganddo i'w ddweud wrth reswm, ond oherwydd ei fod yn aml yn defnyddio'r Gymraeg, ac yn siarad yr iaith yn dwt mewn tafodiaith hyfryd. Mae hyn yn wahanol iawn i'r rhan fwyaf o Doriaid Cymraeg eu hiaith fel Alun Cairns, a'r erchyll Rod Richards. Roedd hwnnw'n dweud 99% o'r hyn oedd ganddo i'w ddweud yn yr iaith fain, ond yn taflu ambell i air Cymraeg i mewn (fel y Llywydd di ddiwedd) - tueddiad oedd yn gwneud pethau'n waeth rhywsut.

Siom felly oedd ymweld a Thy Ddewi yr wythnos ddiwethaf a chael bod ei hysbysebion cymorthfeydd mor Seisnig a'i wefan. 'Dwi ddim eisiau ymddangos yn sinigaidd, ond gobeithio nad ydi Paul yn cael ei ddefnyddio gan y Toriaid yn y Cynulliad fel token Welsh speaker er mwyn rhoi delwedd Gymreig i'r Toriaid ar lefel cenedlaethol - delwedd nad ydynt yn ei haeddu mewn gwirionedd.

Friday, February 19, 2010

Pleidleisiwch i Blaid Cymru er mwyn amddiffyn gwasanaethau yng Nghymru


Mae'r blog yma wedi dadlau ers tro mai'r strategaeth fwyaf addas i'r Blaid ei dilyn yn etholiadau San Steffan ydi ei gwneud yn gwbl glir mai'r pris y byddai'n rhaid i'r prif bleidiau unoliaethol ei dalu am ei chefnogaeth os oes senedd grog ydi diwigio'r ffordd mae Cymru'n cael ei hariannu. Dylid gwneud hynny mewn modd fydd yn caniatau i ni osgoi'r toriadau enbyd mewn gwariant cyhoeddus sydd ar y ffordd. Gweler yma er enghraifft. Mae'n dda gen i weld bod arweinyddiaeth y Blaid yn cytuno.

Felly dyna ni - mae llinellau'r frwydr yng Nghymru yn gwbl glir bellach, ac maent yn gwbl syml. Mae gan bobl ddewis i bleidleisio i Blaid Cymru er mwyn amddiffyn gwariant cyhoeddus yng Nghymru, neu bleidleisio i un o'r pleidiau unoliaethol a chael savage cuts (a defnyddio term Nick Clegg). Amddffyn gwariant cyhoeddus neu fentro toriadau a allai arwain at doriadau mewn addysg a iechyd a gwasanaethau cymdeithasol a gofal. Yn wir gallai toriadau'r pleidiau unoliaethol yn y pen draw arwain at ddiweddu cynlluniau fel clwbiau brecwast, presgripins am ddim, teithio am ddim i'r henoed a mynediad i amgueddfeydd am ddim.

Mae'r dewis yn un cwbl syml y tro hwn - torri ar wasanaethau efo'r pleidiau unoliaethol neu eu hamddiffyn trwy bleidleisio i Blaid Cymru

Etholiad fis nesaf?

Dyna mae Iain Dale yn ei awgrymu o leiaf.

Ymddengys bod Brown yn cynnal araith fory i ddadlennu themau Llafur yn ystod yr etholiad ac mae Bradshaw a Mandelson wedi tynnu allan o'r BAFTAS heno.

Cawn weld.

Prisiau Ladbrokes

Mae ein cyfeillion yn Ladbrokes bellach yn cynnig prisiau am pob etholaeth ym Mhrydain. Amgaeaf y rhai Cymreig isod. Ymddiheuriadau am y Saesneg a'r blerwch - joban torri a pastio ydi hi ar fy rhan a 'does gen i ddim amser nag amynedd i dwtio pethau.

Politics / 2010 UK General Election

Seat Winner - Aberavon
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Labour 1/500
+631


Liberal Democrats 33/1


Plaid Cymru 33/1


Conservatives 100/1
Seat Winner - Aberconwy
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Conservatives 1/3
+631


Plaid Cymru 3/1


Labour 8/1


Liberal Democrats 25/1
Seat Winner - Alyn & Deeside
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Labour 1/3
+631


Conservatives 2/1


Liberal Democrats 100/1


Plaid Cymru 100/1


BNP 100/1
Seat Winner - Arfon
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Plaid Cymru 1/10
+631


Labour 6/1


Conservatives 14/1


Liberal Democrats 100/1
Seat Winner - Blaenau Gwent
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Dai Davies 8/11
+631


Labour evens


Conservatives 100/1


Liberal Democrats 100/1


Plaid Cymru 100/1
Seat Winner - Brecon & Radnorshire
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Liberal Democrats 8/11
+631


Conservatives evens


Labour 100/1


Plaid Cymru 100/1
Seat Winner - Bridgend
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Labour 1/4
+631


Conservatives 11/4


Liberal Democrats 20/1


Plaid Cymru 100/1
Seat Winner - Caerphilly
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Labour 1/50
+631


Plaid Cymru 10/1


Conservatives 50/1


Liberal Democrats 100/1


UKIP 100/1
Seat Winner - Cardiff West
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Labour 1/2
+631


Conservatives 6/4


Liberal Democrats 50/1


Plaid Cymru 100/1
Seat Winner - Cardiff Central
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Liberal Democrats 1/33
+631


Labour 8/1


Conservatives 100/1


Plaid Cymru 100/1


UKIP 100/1


Green 100/1


Loony 500/1
Seat Winner - Cardiff North
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Conservatives 1/10
+631


Labour 5/1


Liberal Democrats 33/1


Plaid Cymru 100/1
Seat Winner - Cardiff Sth & Penarth
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Labour 1/3
+631


Conservatives 2/1


Liberal Democrats 50/1


Plaid Cymru 100/1
Seat Winner - Carmarthen Est & Dinefwr
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Plaid Cymru 1/100
+631


Labour 16/1


Conservatives 66/1


Liberal Democrats 100/1
SW-Carmarthen Wst & Sth Pembrokshire
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Conservatives 1/5
+631


Labour 10/3


Liberal Democrats 50/1


Plaid Cymru 25/1
Seat Winner - Ceredigion
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Plaid Cymru 5/6
+631


Liberal Democrats 5/6


Conservatives 25/1


Labour 100/1
Seat Winner - Clwyd South
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Labour 4/7
+631


Conservatives 5/4


Liberal Democrats 50/1


Plaid Cymru 100/1


UKIP 100/1
Seat Winner - Clwyd West
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Conservatives 1/20
+631


Labour 6/1


Plaid Cymru 50/1


Liberal Democrats 100/1


UKIP 100/1
Seat Winner - Cynon Valley
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Labour 1/500
+631


Plaid Cymru 20/1


Liberal Democrats 100/1


Conservatives 100/1


UKIP 100/1
Seat Winner - Delyn
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Labour 8/13
+631


Conservatives 6/5


Liberal Democrats 100/1


Plaid Cymru 100/1


UKIP 100/1
Seat Winner - Dwfor Meirionnydd
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Plaid Cymru 1/100
+631


Labour 25/1


Conservatives 50/1


Liberal Democrats 100/1


UKIP 100/1
Seat Winner - Gower
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Labour 4/6
+631


Conservatives 11/10


Liberal Democrats 25/1


Plaid Cymru 100/1
Seat Winner - Islwyn
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Labour 1/500
+631


Plaid Cymru 20/1


Liberal Democrats 100/1


Conservatives 100/1
Seat Winner - Llanelli
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Labour 1/2
+631


Plaid Cymru 6/4


Conservatives 50/1


Liberal Democrats 100/1
Seat Winner - Merthr Tydfil
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Labour 1/200
+631


Liberal Democrats 16/1


Conservatives 100/1


Plaid Cymru 100/1
Seat Winner - Monmouth
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Conservatives 1/100
+631


Labour 16/1


Liberal Democrats 100/1


Plaid Cymru 100/1
Seat Winner - Montgomeryshire
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Liberal Democrats 2/5
+631


Conservatives 7/4


Labour 100/1


Plaid Cymru 100/1
Seat Winner - Neath
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Labour 1/10
+631


Plaid Cymru 5/1


Conservatives 100/1


Liberal Democrats 100/1
Seat Winner - Newport East
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Labour 1/2
+631


Liberal Democrats 9/4


Conservatives 6/1


Plaid Cymru 100/1
Seat Winner - Newport West
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Labour 5/6
+631


Conservatives 5/6


Liberal Democrats 50/1


Plaid Cymru 100/1
Seat Winner - Ogmore
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Labour 1/500
+631


Liberal Democrats 33/1


Conservatives 33/1


Plaid Cymru 33/1
Seat Winner - Pontypridd
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Labour 1/200
+631


Liberal Democrats 14/1


Conservatives 100/1


Plaid Cymru 100/1
Seat Winner - Preseli Pembrokeshire
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Conservatives 1/16
+631


Labour 6/1


Plaid Cymru 50/1


Liberal Democrats 100/1
Seat Winner - Rhondda
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Labour 1/100
+631


Plaid Cymru 14/1


Liberal Democrats 100/1


Conservatives 100/1
Seat Winner - Swansea East
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Labour 1/100
+631


Liberal Democrats 10/1


Conservatives 100/1


Plaid Cymru 100/1
Seat Winner - Swansea West
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Liberal Democrats 10/11
+631


Labour 10/11


Conservatives 10/1


Plaid Cymru 100/1
Seat Winner - Torfaen
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Labour 1/100
+631


Conservatives 33/1


Torfaen Independant Group 33/1


Liberal Democrats 100/1


Plaid Cymru 100/1


UKIP 100/1


Green 100/1


Fred Wildgust 100/1


Libertarian 200/1
Seat Winner - Vale of Glamorgan
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Conservatives 1/10
+631


Labour 9/2


Liberal Democrats 100/1


Plaid Cymru 100/1


UKIP 100/1
Seat WInner - Vale of Clwyd
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Conservatives 4/6
+631


Labour 11/10


Liberal Democrats 100/1


Plaid Cymru 100/1
Seat Winner - Wrexham
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Labour 1/2
+631


Conservatives 7/2


Liberal Democrats 4/1


Plaid Cymru 50/1
Seat Winner - Ynys Mon
Time Event Selection Odds More
03 Jun. 17:00
Next General Election Constituency Betting Plaid Cymru 1/3
+631


Labour 5/2


Conservatives 16/1


Peter Rogers 16/1


Liberal Democrats 100/1