Wednesday, May 16, 2012

Y Blaid a Llafur yn rheoli yng Ngwynedd

Felly Plaid Cymru a'r Blaid Lafur fydd yn rheoli yng Ngwynedd am y pum mlynedd nesaf - yn ol pob tebyg beth bynnag. Mae'r newyddion yn arbennig o arwyddocaol yng nghyd destun Gwynedd oherwydd bod y sir yn symud o gyfundrefn bwrdd i gyfundrefn cabinet. Prif effaith ymarferol hyn ydi canoli grym yn nwylo'r pleidiau sy'n rheoli. Yn y gorffennol roedd pob grwp (os oeddynt yn dewis anfon cynrychiolwyr i eistedd ar y bwrdd) yn rheoli ar y cyd. Yn yr ystyr yna, clymblaid eang sydd wedi rheoli Gwynedd ers 1999.

Efallai y bydd yn syndod i aelodau o'r Blaid o rannau eraill o Gymru - Caerfyrddin er enghraifft - bod y glymblaid yma wedi dod i fodolaeth, ond 'does yna ddim rhyw ddrwg deimlad mawr rhwng y ddwy blaid yng Ngwynedd, a 'does yna fawr o wrth Gymreicrwydd yn perthyn i'r Blaid Lafur yma.

Bydd Llafur yn cael cynnig 1 o'r 10 swydd yn y Cabinet a chadair un pwyllgor. Bydd Plaid Cymru yn dal y 9 swydd Cabinet arall. Bydd yna felly 41 o aelodau o'r grwpiau sy'n llywodraethu tra bod yna 33 o gynghorwyr yn perthyn i'r gwrthbleidiau. Mae un sedd i'w llenwi fis nesaf.

Felly mewn gwirionedd dyma'r mwyaf o rym mae'r Blaid erioed wedi ei gael ar Gyngor Gwynedd - ac mae'n gyfle i gyflawni amcanion ei maniffesto mewn ffordd mwy trylwyr nag oedd yn bosibl o dan yr hen drefn.

Felly pob lwc i arweinydd y Cyngor, Dyfed Edwards, y cabinet newydd a'r glymblaid tros y pum mlynedd nesaf. Bydd rheoli o dan yr amodau sy'n bodoli ar hyn o bryd yn heriol - ond mae'r gallu a'r ymroddiad i sicrhau chware teg i holl gymunedau Gwynedd ar gael o fewn y glymblaid. Bydd y drefn cabinet newydd yn gwneud joban anodd yn llawer haws nag y byddai wedi bod oddi tan yr hen drefn.

143 comments:

Dylan said...

Beth yw'r rheswm hanesyddol am y ffordd anarferol y llywodraethid Gwynedd hyd at yr etholiad yma?

Gyda llaw, am ychydig funudau o adloniant mae'n werth bwrw golwg ar dudalen Facebook (bron uniaith Saesneg) Llais Gwynedd.

Rhys Llwyd said...

Gallwn oll gytuno fod rhai o aelodau etholedig Llais Gwynedd yn adweithiol ac mae llawer o'r rhethreg (a iaith) ar eu tudalen Facebook yn anffodus.

Ond dwi wir yn credu fod angen i Blaid Cymru wneud mwy nag wfftio Llais Gwynedd. Mae'n drahaus i anwybyddu'r realiti fod canoedd drwy'r sir wedi pleidleisio i Lais Gwynedd. Hyd yn oed os ydy Plaid Cymru yn anwybyddu'r aelodau etholedig rhaid gwrando ar lais rheiny a bleidleisiodd dros Blaid Cymru gan fod llawer, os nad y rhanfwyaf, yn gyn bleidleiswyr Plaid Cymru.

Mae agwedd drahus y blaid tuag at Llais Gwynedd a'r rhai a bleidleisiodd drostyn nhw jest yn neud y sefyllfa yn waeth.

Rhys Llwyd said...

* "...rheiny a bleidleisiodd dros Lais Gwynedd" (nid plaid Cymru)

Cai Larsen said...

Dewis Cyngor Gwynedd ar y cychwyn oedd rhannu grym efo pawb. Plaid Cymru oedd efo'r mwyafrif bryd hynny.

Nid dewis Cyngor Gwynedd oedd y drefn newydd, dewis y Cynulliad oedd o. Nid traha ydi ffurfio clymblaid - rhan o'r broses ddemocrataidd - dyna'r oll. Yn wir gallai LlG fod wedi trafod - os oeddyn nhw am wneud hynny.

Dylan said...

Mae yna lawer o wirionedd yn hynny Rhys. Mae'n bwysig bod gan bleidleiswyr fodd o fynegi eu hanniddigrwydd gyda Phlaid Cymru os mai dyna'u dymuniad, wrth bob rheswm. Dagrau pethau yw bod cael grwp gwrthwynebol adeiladol yn bwysig er mwyn craffu ar a herio'r sawl sy'n llywodraethu. Ond nid grwp felly mo Llais Gwynedd. Tea Party anymarferol, hysteraidd ac apocalyptaidd ydyn nhw ar y cyfan, ac mae hynny'n drist.

Rhys Llwyd said...

Doeddwn i ddim yn siarad am y penderfyniad heddiw, agwedd y Blaid yn gyffredinol oedd mewn golwg gen i.

Mae Dyfrig wedi fy ateb ar Twitter drwy nodi mae'r strategaeth i ad-ennill cefnogaeth polb yw drwy "lywodraethu yn effeithiol". Gallai hynny weithio, ond cawn weld sut fydd y Blaid yn mesur eu effeithlonrwydd.

Un o Eryri said...

Yn amlwg Rhys mae gennyt lawer i ddysgu am Llais Gwynedd. Mae ychydig o fobl a bleidleisodd i'r Blaid yn y gorffennol wedi cefnogi y grwp yma, ond y realiti yw mai pleidlais gan pawb sydd yn gwrthwynebu Plaid Cymru a Chenedlaetholdeb Cymreig yw eu pleidlais. Mae'n hen bryd i'r ychydig o Bleidwyr sydd wedi eu cefnogi sylweddoli hyn. Mae angen edrych ar record cyflawni aelodau Ll.G. (wnaiff hyn ddim cymeryd llawer o amser)Os yw Plaid Wleidyddol (neu hyd yn oed mudiad gwleidyddol)am fod o ddifrif, ynglyn a'i gwaith mae angen cymeryd cyfrifoldeb. Nid cicio, stranico a pwdu yw'r ateb, ac yn bendant nid yw'r ateb yn gorwedd mewn gwneud ffrindiau gyda rhai o unigolion mwyaf Prydeinig a gwrth Gymreig ein Sir.

Dylan said...

Er tegwch, Un o Eryri, mae'r darlun yna'n anghyflawn. Mae'n amhosibl gwadu mai cenedlaetholwyr a chyn-gefnogwyr PC yw llawer iawn, onid mwyafrif, o bleidleiswyr Llais Gwynedd yn Nwyfor. Dyma'r bobl gafodd eu siomi gan ymateb llipa arweinyddiaeth y blaid adeg helynt Seimon Glyn yn 2001, ac wrth gwrs mater mwy diweddar ail-drefnu ysgolion y sir.

Wrth reswm rwyt hefyd yn gywir eu bod hefyd yn denu gwrth-genedlaetholwyr a phobl od yn gyffredinol. Felly grwp ymbarél unrhyw-un-ond-Plaid-Cymru ydynt mewn gwirionedd. Gelyn fy ngelyn yw fy ffrind ac ati. Nid yw hynny'n sefyllfa sy'n arwain at fframwaith syniadaethol gydlynus na dealladwy.

Anonymous said...

P'run ydi o 'dwch?
Vote Plaid get Labour 'ta Vote Labour get Plaid?

Shift trefol, sosialaidd a phlesio etholwyr glannau'r Fennai fydd hi?
Beth fydd enw'r glymblaid cabinet newydd 'Llais Arfon'?

Cai Larsen said...

Ahem - mae ychydig tros hanner cynghorwyr y glymblaid o Arfon tra bod y gweddill o Feirion Dwyfor.

Anonymous said...

A chyda dim ond un aelod Llais Gwynedd ym Meirionnydd bellach.

Anonymous said...

"Ahem - mae ychydig tros hanner"

Ahem - mwyafrif!

Anonymous said...

Ahem - mae bron i hanner poblogaeth Gwynedd yn byw yn Arfon (48%), felly nid yw'n rhyfedd bod canran debyg o gynghorwyr y glymblaid yn dod o Arfon.

Iwan Rhys

Cai Larsen said...

"Ahem - mae ychydig tros hanner"

Ahem - mwyafrif!

7:45 AM

Dealltwriaeth rhyfedd iawn o'r ffordd mae pethau'n gweithio.

Grwp llywodraethol yn pleidleisio o drwch blewyn i leoli cywaith A yng Nghaernarfon am resymau daearyddol. Wedyn yn y Cyngor yr holl grwp yn pleidleisio tros y lleoliad. Wedyn yr un peth yn digwydd efo cywaith B, C ac ati.

Syniad rhyfedd iawn, iawn.

UN O'R SOUTH said...

Dwi newydd ddarllen Llais Gwynedd ar Facebook fel yr awgrymodd Dylan. Blydi hel!! Ydi rhain ar Gyngor Gwynedd? Nutters llwyr! Petai etholwyr Gwynedd wedi darllen Facebook cyn pleidleisio dwi'n amau'n fawr a fyddai gan LlG un cynghorydd ar y cyngor.

HC said...

Ar gyfer y rhai ohonom heb fynediad i FACEBOOK , rho awgrym o'r cynnyws , ogdd !

Anonymous said...

ie oes modd cael syniad o'r hyn sydd ar facebook yn lle siarad mewn damhegion plis

Anonymous said...

Yn ol yr Herald, mae cynghorydd wnaeth sefyll fel ymgeisydd annibynnol bythefnos yn ol bellach wedi ymuno a Llais Gwynedd - i gamddyfynnu John Lydon, pobl Nefyn, ever had the feeling you've been had?

Anonymous said...

I'r rhai sy'n holi am gynnwys y dudalen facebook:

Charles Slaney
Is it me or is Dol South 30% Dol North 27% Barmouth 22% for Plaid a mandate? I thought a majority was a mandate you know, like more than 50% of the voting population not 54% of 38% or whatever. If people don't wake up and turn out to vote you end up with a party in power that don't actually have a mandate but have the power. A similar thing happened in Germany in the 30's I think, I think they were Nationalist Socialists too. Can't remember what came of that but I'm sure it wasn't good.

While I'm here does a certain MP remind anyone of Don Fannucci, "The Black Hand" from Godfather II???
Mai 8 am 11:30yb


Ed Penney
Those guys were Nazis but this lot are completely different. I know because they told me they had never heard of European history and besides that sort of thing could never happen here, could it?
Mai 8 am 11:39yb.Louise Hughes
Erm .... just to add to the debate. One of my next door neighbours told me yesterday 'if you live in Wales you should be MADE to vote Plaid Cymru' to which I replied 'ah, yes ~ the Heinrich Himmler school of thought' (it want straight over the top of his head of course). He also added 'Plaid Cymru is the ONLY party in Wales that really cares about Wales' (there really was no polite answer to that!). He finished off by saying 'I've voted Plaid Cymru for 50 years' and I said 'your loyalty is commendable'. Well, I have to live next to them don't I and apart from their questionable political views they are fairly affable old boys.

---------------

Andrew Roberts-Evans
Ladies and gentlemen. As May 3rd draws nearer, it is time to reflect on the last twenty years of the Plaid Cymru led Gwynedd Council.
It is time to understand that everything that I have read on Facebook pages of friends today regarding over charging for car parking, over charging for rates, under provision of services and the demise of local schools and care homes is the work of the Plaid Cymru led Gwynedd Council.
It is also important to understand that the next term, a five year term, will be managed TOTALLY by the leading party that will be elected. If one party takes the strangle hold (38 seats) after May 3rd, then it's good bye democracy, hello dictatorship. And I am not being hysterical by the way - it is true. It is very important to get out there to the polling stations and vote.
If anyone wants to speak with one of our 29 candidates standing for Llais Gwynedd, please let us know.
We are happy to be supporting non Llais Gwynedd candidates too, like Trevor Roberts who is standing for Labour in Barmouth and John Raghoobar and Delwyn Evans, both independent in Dolgellau.
That is what makes Llais Gwynedd the listening then speaking party.
Ebrill 22 am 9:14yh

----------------

Louise Hughes
I see that Plaid are busy with their attempts to discredit Llais Gwynedd in the Cambrian News again. Perhaps someone should sit them all down and explain the concept of democracy to them!
Chwefror 9 am 3:05yh

Ed Penney
You would have to teach them English first! They only understand this word with the prefix 'anti' in front of it.
Chwefror 9 am 8:21yh

--------------


Martin John
There we go nothing will happen again now for the next four years!! GREAT!!!! PLAID CYMRU what a waste of F*C?ING Space!! JOKE
Mai 6, 2011 am 10:28ybKay Richards
I completely agree! Don't understand why ppl vote for Plaid at all!
Mai 6, 2011 am 12:58yhBeth Lawton
They will just kill off every rural community....for us that live in merioneth.....god knows what we will have left ...plaid . . .no thanks. . .
Mai 6, 2011 am 3:31yhMartin John
The problem is with plaid they are so far up their own arse and they think that wales is in cardiff!! Louise would of done it for the people and not for the money as the rest of the idiots do!!! Spending money on dinning out!! GREAT
Mai 6, 2011 am 3:46yh

Anonymous said...

Arglwydd Mawr

HC said...

Pobl ryfedd iawn, iawn , sy'n gweld a derbyn Now Gwynys fel arweinydd doeth ac sy'n gweld Plaid Cymru llipa Ieuan Wyn fel eithafwyr di-gyfaddawd. Yn y gwter mae ennill etholiadau, felly dylid defnddio rhai o'r datganiadau hurt yma yn yr etholiad nesaf yn erbyn cynrychiolwyr Llais Gwynedd

Gweithio ar ran y 'Black Hand ' oedd Fanucci, ac nid enw cymeriad ydoedd , gyda'r llaw.
Mae yna debygrwydd cryf !

Anonymous said...

Eithafwyr gwrth-Gymreig - sut all Seimon Glyn ac Alwyn Gruffydd rannu stafell heb son am grwp gwleidyddol efo'r fath bobl? Rhag eu cywilydd.

Anonymous said...

Blydi hel - mi fotis i i Llais Gwynedd. Byth eto.

Anonymous said...

Oes angen dweud mwy ! Grwp o ffasgwyr gwrth Gymreig ydan nhw, rhagrith ydy i AG a SG fod yn cyfweithio a nhw.

Un o Eryri said...

Ew mae'n edrych fel bod pobl am ddeffro o'r diwedd

Anonymous said...

Anhebyg iawn y bydd pleidleiswyr yn "deffro" i antics Llais Gwynedd. Onid oedd Aeron Maldwyn, cynghorydd Llanwnda, yn awgrymu - ar Faes-e ychydig cyn etholiad 2008 - y byddai Plaid Cymru yn trefnu "colli" blychau pleidleisio er mwyn ennill seddi? Bod ymddygiad Plaid Cymru yn debyg i ymddygiad Mugabe? Onid oedd ymgeiswyr Llais Gwynedd yn rhaffu celwyddau am gynllun ad-drefnu ysgolion y sir (ymgeisydd Penygroes yn dadlau, yn 2008, y byddai'r Cyngor yn cau ysgol uwchradd Dyffryn Nantlle)? I ddweud y gwir, mae nhw wrthi eto, gydag ymgeiswyr (a, nawr, cynghorwyr) yn Dwyfor yn honni fod cynllun yn ei le i gau ysgolion megis Tudweiliog cyn yr etholiad nesaf. Ddysgodd neb bryd hynny, a dwi'n gweld dim rheswm iddyn nhw ddysgu nawr.

Anonymous said...

diazepam 10 mg rapid withdrawal diazepam - diazepam dosage cats

Anonymous said...

valium online buy valium overnight no prescription - buy valium with mastercard online

Anonymous said...

zolpidem high zolpidem tartrate 5mg side effects - buy ambien online overnight

Anonymous said...

diazepam for dogs diazepam purchase online - diazepam 5mg back pain

Anonymous said...

buy generic ativan ativan addiction stories - ativan anxiety

Anonymous said...

buy ativan online ativan side effects depression - ativan dose by weight

Anonymous said...

lorazepam mg ativan zoloft - cost of lorazepam 1mg

Anonymous said...

order ativan there generic ativan - ativan withdrawal loss appetite

Anonymous said...

buy diazepam buy valium diazepam online - diazepam 10 mg sale

Anonymous said...

buy generic xanax xanax side effects long term abuse - best site buy xanax online

Anonymous said...

ativan online pharmacy ativan long before addiction - generic for ativan pill identification

Anonymous said...

ativan lorazepam ativan dosage pregnancy - generic name ativan

Anonymous said...

valium no prescription needed 5mg valium enough - valium dosage dentistry

Anonymous said...

valium online 10mg valium high dose - valium half life in dogs

Anonymous said...

carisoprodol 350 mg carisoprodol e 724 - can i order soma online legally

Anonymous said...

ambien for sale no prescription ambien generic pill identifier - buy ambien online reviews

Anonymous said...

Hi! I've been reading your blog for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Lubbock Tx! Just wanted to say keep up the good work!
Feel free to visit my website :: slow computer

Anonymous said...

Hello! I realize this is somewhat off-topic but I needed to ask.
Does building a well-established website such as
yours take a large amount of work? I'm completely new to operating a blog however I do write in my diary on a daily basis. I'd like to
start a blog so I can share my own experience and views online.
Please let me know if you have any kind of recommendations
or tips for brand new aspiring bloggers. Thankyou!
My blog post ; how to get rid of static cling

Anonymous said...

This design is wicked! You certainly know how to keep a reader entertained.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost.
..HaHa!) Fantastic job. I really enjoyed what you had to
say, and more than that, how you presented it.

Too cool!
Feel free to visit my web page : http://jacquesschneide.blog.com/2011/12/15/provillusreview/

Anonymous said...

This info is priceless. How can I find out more?
Also visit my homepage ; %WEBSITE

Anonymous said...

What's up, its fastidious paragraph regarding media print, we all know media is a great source of facts.
Also visit my weblog :: http://hemorrhoidtreatmentreviews.webs.com/apps/blog/show/19529335-what-s-the-difference-between-the-men-s-and-women-s-version

Anonymous said...

At this time I am going away to do my breakfast, later than having my breakfast coming again to read additional news.
Check out my weblog ; provillus capsules

Anonymous said...

Asking questions are actually fastidious thing if you are
not understanding something fully, but this piece of writing offers nice understanding yet.
Also visit my website ; Hye

Anonymous said...

Hi, this weekend is good in support of me, since this point
in time i am reading this wonderful educational
article here at my residence.
Review my blog Provillus Side Effects

Anonymous said...

Truly no matter if someone doesn't know after that its up to other viewers that they will assist, so here it occurs.
Look into my webpage - http://benbergerhealth.blog.com/2012/12/13/external-hemorrhoids-thrombosed/

Anonymous said...

Hey! Quick question that's completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my iphone4. I'm trying to find a template or plugin that
might be able to correct this issue. If you have any
suggestions, please share. Thanks!
Also visit my webpage ; http://benbergerhealth.blog.com/2012/12/13/carex-sitzbath/

Anonymous said...

Asking questions are in fact fastidious thing if you are not
understanding anything completely, however this post provides fastidious understanding even.
Here is my web blog ... http://refrigeratorwaterfilters.webs.com/apps/blog/show/20856925-generic-refrigerator-water-filters-for-safe-water

Anonymous said...

This paragraph will assist the internet visitors for
building up new web site or even a weblog from
start to end.
Feel free to surf my web page :: http://refrigeratorwaterfilters.webs.com/apps/blog/show/20856300-discount-refrigerator-water-filters-and-how-to-find-them

Anonymous said...

Terrific post however I was wanting to know if you could write a litte more
on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more. Kudos!
Feel free to surf my page : provillus efficacy

Anonymous said...

First of all I would like to say excellent blog!
I had a quick question which I'd like to ask if you don't mind.
I was curious to find out how you center yourself and clear your head prior to writing.
I have had a hard time clearing my mind in getting my
ideas out there. I truly do enjoy writing however it just
seems like the first 10 to 15 minutes are generally
lost simply just trying to figure out how to begin.
Any suggestions or hints? Many thanks!
Look into my web-site : http://www.gather.com/viewArticle.action?articleId=281474981794557

Anonymous said...

This post presents clear idea in support of the new people of blogging, that genuinely how to do running a blog.
Also visit my webpage Isiah

Anonymous said...

Hi, i believe that i noticed you visited my site thus
i came to return the prefer?.I'm trying to find issues to enhance my site!I suppose its good enough to use a few of your ideas!!
Take a look at my page :: http://briggshemorrhoids.blog.com/2012/10/24/provillus-otc-simple-tips-for-using-provillus/

Anonymous said...

What's up, this weekend is nice for me, for the reason that this time i am reading this great informative piece of writing here at my house.
Here is my website hemorrice

Anonymous said...

I do not know if it's just me or if everyone else encountering problems with your blog. It appears as though some of the text on your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them as well? This may be a issue with my browser because I've had this happen previously.

Kudos
Check out my website ... http://www.zimbio.com/Hair+Loss/articles/H5BMkV5MsHN/Serious+Problems+Provillus+Formula

Anonymous said...

If some one desires expert view regarding running a blog then i recommend
him/her to pay a quick visit this blog, Keep
up the good job.
Also visit my site - http://blogtext.org/jamenolan/article/1172058.html

Anonymous said...

Right now it looks like BlogEngine is the best blogging platform
available right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?
Stop by my webpage - http://benbergerhealth.blog.com/2012/12/22/the-best-advice-for-using-provillus/

Anonymous said...

We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your site provided us with valuable info to work on.
You've done an impressive job and our entire community will be grateful to you.
My blog Magdalena

Anonymous said...

Wow, amazing weblog format! How long have you ever been running a blog for?
you made running a blog glance easy. The overall look of your site is fantastic,
as smartly as the content material!
Also visit my weblog ... Provillus Side Effects

Anonymous said...

I believe everything wrote made a great deal of sense. However, consider this, suppose you were to write a awesome
post title? I mean, I don't wish to tell you how to run your blog, but what if you added a title that makes people want more? I mean "Y Blaid a Llafur yn rheoli yng Ngwynedd" is kinda vanilla. You should look at Yahoo's home
page and watch how they create news titles to grab people interested.

You might try adding a video or a related pic or two to grab people excited about what you've got to say. Just my opinion, it could bring your posts a little bit more interesting.
Here is my page :: http://coloncleanserreviews.typepad.com/colon-cleanse/2012/04/more-on-scalp-med.html

Anonymous said...

Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it ;) I
will revisit once again since I saved as a favorite it. Money and freedom is
the best way to change, may you be rich and continue to help others.
Stop by my homepage ... provillus ingredients women

Anonymous said...

Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i
was just wondering if you get a lot of spam remarks?
If so how do you protect against it, any plugin or anything you
can recommend? I get so much lately it's driving me insane so any help is very much appreciated.
Review my site ... lucila13.wetpaint.com

Anonymous said...

Hello, Neat post. There is a problem with your website
in web explorer, may test this? IE still is the market leader and a big component to people will pass over your
magnificent writing due to this problem.
Also visit my page ... Lori

Anonymous said...

Woah! I'm really digging the template/theme of this site. It's
simple, yet effective. A lot of times it's difficult to get that "perfect balance" between usability and appearance. I must say that you've done a superb job with this.
In addition, the blog loads super fast for me on Safari.
Superb Blog!
My blog post : http://jacquesschneider.webs.com/apps/blog/show/20963489-finding-chi-flat-irons-for-sale

Anonymous said...

If you desire to improve your knowledge just keep visiting this web page and be updated with
the newest news update posted here.
Check out my webpage :: http://briggshemorrhoids.blog.com/2010/08/18/provillus-for-women/

Anonymous said...

Right here is the perfect site for everyone who wishes to
find out about this topic. You realize so much its almost tough to argue
with you (not that I personally will need to…HaHa).
You certainly put a brand new spin on a topic that has been written about
for years. Wonderful stuff, just excellent!
Here is my web blog ; Jerri

Anonymous said...

Its like you read my mind! You appear to know a
lot about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you could do with some pics to drive the message home a
bit, but other than that, this is magnificent blog. An excellent
read. I'll definitely be back.
Feel free to surf my site : alton

Anonymous said...

If some one wishes to be updated with hottest technologies after
that he must be pay a visit this web site and be up to
date all the time.
My web page - pink chi flat irons

Anonymous said...

Good day! I just want to offer you a big
thumbs up for the excellent info you have got
here on this post. I'll be returning to your web site for more soon.
My web page - provillus on amazon

Anonymous said...

An outstanding share! I've just forwarded this onto a coworker who has been conducting a little homework on this. And he in fact ordered me lunch simply because I stumbled upon it for him... lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this topic here on your blog.
Also see my website: Lorraine

Anonymous said...

It's very easy to find out any matter on web as compared to textbooks, as I found this paragraph at this site.
Feel free to visit my web page ; http://goarticles.com/article/Tips-for-Much-Better-Nutrition-That-Anyone-Can-Easily-Use/7090996/

Anonymous said...

Its not my first time to pay a visit this site, i am visiting this website dailly and take pleasant facts from here all the time.
Also visit my website ; Ebony

Anonymous said...

Pretty! This has been an incredibly wonderful article.
Thank you for providing these details.
My webpage ; http://benbergerhealth.blog.com/2012/12/13/hemorrhoid-dx/

Anonymous said...

Hey there! This is my first visit to your blog!
We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us beneficial information to
work on. You have done a outstanding job!
Feel free to visit my web-site : http://jacquesschneider.webs.com/apps/blog/show/20963441-getting-in-style-with-pink-chi-flat-irons

Anonymous said...

What's up mates, its great piece of writing regarding educationand entirely explained, keep it up all the time.
Feel free to surf my page :: http://coloncleanserreviews.typepad.com/colon-cleanse/2012/12/ceramic-water-filters-versus-charcoal-water-filters-.html

Anonymous said...

If some one desires to be updated with most
recent technologies therefore he must be pay a visit this web site and be up to date everyday.
Feel free to visit my web page - chi turbo Flat Irons

Anonymous said...

I'm truly enjoying the design and layout of your website. It's a
very easy on the eyes which makes it much more pleasant
for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
Outstanding work!
Here is my page - provillus For women

Anonymous said...

This particular manner of raising the body's temperature, making it sweat and lose water is especially helpful for those who are overweight due to water retention and bloating. Two surface acoustic sound waves, inaudible for the human ear, are transmitted across the surface with the glass sensor, one for vertical detection the other for horizontal detection phen375 consumer reviews nearly all of my means were manufactured by people in paper hats. You may lose a little weight in the beginning, but then you will gain more weight. Of course, on another hand, they could afford to live from exotic twigs and tofu http://www.phen375factsheet.com third phase - the third phase in the liver detox diet can last only for the seventh day. Endorphins are common brain substances which might be mostly employed in pain reduction [url=http://www.phen375factsheet.com/]phen375[/url] these antioxidants, actually, help you fight aging, heart disease and also other age related degenerative diseases.

Anonymous said...

Hi there! I know this is kind of off-topic but I needed to ask.
Does building a well-established website like yours take a lot of work?

I am completely new to writing a blog but I do write
in my diary on a daily basis. I'd like to start a blog so I will be able to share my personal experience and thoughts online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for brand new aspiring bloggers. Thankyou!
Also visit my weblog : J�rgen

Anonymous said...

Hello thеre! I cοuld havе sωorn I've visited this site before but after browsing through many of the articles I realized it's new to me.
Regаrdless, I'm definitely delighted I found it and I'll be bookmаrking it and
сhecking back regulаrly!
My homepage Suggested studying

Anonymous said...


This site was... how do you say it? Relevant!! Finally I've found something that helped me. Thanks a lot!

Anonymous said...

generic viagra viagra dosage strengths - buy viagra qatar

Anonymous said...

buy viagra online cheapest viagra online us - can buy viagra online us

Anonymous said...

This web site definitely has all of the information and facts I needed
about this subject and didn't know who to ask.
Stop by my blog post adesa dallas

Anonymous said...

Peculiar article, just what I needed.
Here is my weblog ... http://www.twincitiesyoga.com/

Anonymous said...

Everyone loves what you guys are up too.

Such clever work and exposure! Keep up the amazing works
guys I've incorporated you guys to blogroll.
Also visit my web page :: above ground swimming pools installed

Anonymous said...

viagra online without prescription generic viagra review - buy viagra no prescription online

Anonymous said...

Very nice article, just what I was looking for.
My homepage : ac moore frames

Anonymous said...

My brother recommended I might like this web site. He was totally right.
This post actually made my day. You cann't imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!
Also see my website :: msn hotmail mail inbox

Anonymous said...

In fact when someone doesn't know after that its up to other users that they will assist, so here it occurs.
Take a look at my page ... http://gay.pornos-web.com/gay/?p=268

Anonymous said...

You made some good points there. I checked on the net for
more info about the issue and found most people will go along
with your views on this website.
Here is my blog post :: hotmail email directory

Anonymous said...

WOW just what I was looking for. Came here by searching for actress miranda
Also visit my web blog : meratol reviews

Anonymous said...

Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
I'll make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly comeback.
Also see my site: reverse hotmail search

Anonymous said...

Status: Although a federal judge temporarily blocked parts of the law considered too extreme, it went into effect on July 1st. Had its bid been approved, Aqueduct Entertainment Group would have had to come up with a $300 million licensing fee by the end of March, money that would have helped the state's beleaguered finances. [url=http://www.casinocanadamagic.com/]casino canada[/url] There are plenty of off-track locations and websites that allow you to experience the same excitement and chance of winning. Don't play when tired, or hungry! Such benefit is giving the player the best delusion of control to a precise game of choice. The scale of the casino may seem relatively small by Vegas standards.

Double Wammy is a 3-reel, single payline game from Microgaming that accepts coins from $0.25 to $10.00. We put 46billion into RBS and 23billion into Lloyds 1,200 for every man, woman and child in the UK to save our economy and enable them to lend. If both players bust, it is not a "push" but a win for the dealer. One of the most important ways to get that VIP casino treatment is to never be rude. [url=]related site[/url] It is an enjoyable world so prepare to spend many fun and relaxing hours. He said at the time that two other people were being sought in connection with the blaze. And the years following?

Once you factor in the cost of planes, accommodations, vehicles and food, you will come to the logical conclusion, that a cruise is a much better choice. Moreover, poker is very easy to play as compared to other casino games and hence most player start playing casino games with poker only. Two of those charged today with participating in the crime were a sister and brother, one a former employee of the casino and the other working there currently. [url=]continue reading[/url] casinos may be vast buildings, some of the most complicated "business space" buildings, according Mr Steelman, but they don't have a very long shelf life. Since the agency screens applicants before sending them on to an interview with the employer, you may find it easier to get hired by using this method. The only downside I noticed was that they didn't have a sampler plate that came with a variety of different appetizers. The crash occurred about 10 A. M. as the bus was on its way to the casino Magic casino in Bay St. Louis, Miss., just across the Louisiana line on the Gulf Coast.

Anonymous said...

generic soma is soma muscle relaxer a narcotic - want to buy soma

Anonymous said...

cheap soma online long does 350 mg soma last - soma medication abuse

Anonymous said...

Hey There. I discovered your weblog the usage of msn.
That is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information.
Thank you for the post. I'll certainly return.
Feel free to visit my page :: www.cacayculo.com

Anonymous said...

I really love your website.. Great colors & theme.
Did you create this site yourself? Please reply back as I'm attempting to create my very own website and would love to know where you got this from or what the theme is called. Kudos!
Here is my homepage - adam adamowicz

Anonymous said...

buy cialis online cialis for bph - buy eli lilly cialis

Anonymous said...

generic soma order generic soma - soma line no prescription

Anonymous said...

Howdy! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm
undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.


Here is my web-site Haarausfall
My page: Haarwuchs

Anonymous said...

In the consolation of feels but wish the tangible affair--only bettor!

alimony: subsequently use, take hold the Opensource fleshlight just with
the slip-cap at take to buy fleshlight On-line.
Feel free to surf my blog post - mens sex toys

Anonymous said...

tadalafil online cheap cialis 20mg pills - cialis for sale

Anonymous said...

I am genuinely delighted to glancе at this website ρosts which containѕ tοns of
helpful data, thanκs fοг pгoviԁing these
kinds of statistіcs.

Visit my weblog; 1 month loan
Here is my blog post ; 1 month loan

Anonymous said...

I'm really enjoying the design and layout of your website. It's
a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more
often. Did you hire out a designer to create your theme?
Superb work!

Also visit my webpage :: Buy cheap Meratol

Anonymous said...

generic xanax zoloft vs xanax for anxiety - xanax dosage before mri

Anonymous said...

It's the best time to make a few plans for the future and it's time to
be happy. I have read this publish and if I may just I want to
recommend you few fascinating things or tips.
Perhaps you can write subsequent articles regarding this article.
I desire to read even more things approximately it!Here is my homepage; aaron\u0027s rent a-center franchise

Anonymous said...

generic xanax xanax bars prescription - xanax overdose recovery

Anonymous said...

Hello there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on.
Any tips?

Also visit my site ... meratol Review

Anonymous said...

Very energetic article, I loved that bit. Will there be a part 2?


my weblog; activewear
Also see my web page: Adjectives chart

Anonymous said...

Very descriptive blog, I liked that a lot. Will there be a part 2?


Here is my web site - meratol reviews

Anonymous said...

generic xanax xanax withdrawal what to do - can xanax withdrawal kill you

Anonymous said...

What a information of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how about unexpected emotions.


my web blog: Activex Control facebook

Anonymous said...

generic xanax xanax online no prescription - xanax pills does do

Anonymous said...

I constantly emailed this webpage post page to all my contacts, as if like to read it then my links will too.


Also visit my blog :: jholaguepersonal.blogspot.com

Anonymous said...

buy tramadol tramadol 200mg - tramadol lethal dose

Anonymous said...

Excеllent post. Ӏ absοlutelу appreciate this websіte.

Stiсk with it!

Mу page: quick cash
my site - quick cash

Anonymous said...

buy tramadol mastercard ultram/tramadol hcl 50mg - where to buy tramadol online usa

Anonymous said...

cialis online can you buy cialis over the counter in us - cialis daily long term effects

Anonymous said...

cialis online cialis online best place buy - cialis online pharmacy usa

Anonymous said...

generic cialis no prescription should you buy cialis online - where to buy cheap cialis online

Anonymous said...

Thankѕ , I hаve just been looκing for
info approximately this ѕubject for a while anԁ
yourѕ is the best I've came upon so far. However, what about the bottom line? Are you positive in regards to the source?

Look into my web page ... noel9wax.hazblog.com

Anonymous said...

buy tramadol buy tramadol usa online - tramadol bargain discount code

Anonymous said...

Do you have а ѕρam problem on this sitе; I alѕο аm а
bloggeг, аnd I was wanting to know уouг
situatiοn; many οf us haѵе dеvelοped sоme nісе methods and wе
are looking tο trade ѕolutions wіth othеr folks, be suгe to shoot me an
e-mаil if intereѕted.

my ѕite Chemietoilette

Anonymous said...

http://buytramadolonlinecool.com/#73892 tramadol hydrochloride 50 mg get high - order tramadol with cod

Anonymous said...

http://landvoicelearning.com/#38471 tramadol dosage chart dogs - 001webs com buy tramadol online

Anonymous said...

learn how to buy tramdadol buy tramadol 50mg usa - can you buy tramadol online in the usa

Anonymous said...

Hepatitis C Counteracts slump and center of a imbed Burns the real and causes it to be converted into roll of tobacco.
Theis more than than precisely a vaporizer; it scatter moisture
into the air and growth the room's humidity.

Anonymous said...

klonopin happens overdose klonopin - 2mg of klonopin for sleep

Anonymous said...

Uѕeful information. Lucky me I found your websіte аccіdentallу, and ӏ am surpriseԁ whу this coіnсidencе ԁidn't happened earlier! I bookmarked it.

My web-site; Chemietoilette

Anonymous said...

I rarеly comment, hoωeѵer i did а fеw sеarching
and wound up here "Y Blaid a Llafur yn rheoli yng Ngwynedd".
Αnԁ I aсtuallу dо have 2 questions foг you if it's allright. Is it simply me or does it look like some of these comments appear as if they are left by brain dead individuals? :-P And, if you are posting at additional online sites, I'd
lіke to follοw anything fгеsh
you haѵe tо post. Would you list οf all of your
сommunal siteѕ like your twitter feed,
Facеboοκ pаgе οг linkedin profile?


mу weblog; payday loans

Anonymous said...

Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Thanks

Take a look at my web page - 2810.a.hostable.me

Anonymous said...

These masturbation exercises suggested were developed for the novice artificial vagina as well as for general
enchancement of the male organ as mention above.

You see, we don't know, we started an argument about rent. Als u liever vanille seks , is there huge maternal instinct, especially for cats. The first part of my life he's
never known about, and while my dick is darker and the skin tone is much nicer than the standard pink of regular artificial vaginas.


Feel free to visit my website :: sex toys for men

Anonymous said...

Thіѕ is a toρic that is cloѕе to mу hеart.
.. Many thanκs! Eхаctly where are уouг contact ԁеtails though?


Herе is my blog :: instant payday loans

Anonymous said...

Microsurgery: Penile revascularisation and venous ligation
are microsurgical procedures similar in technical complexity to a heart by-pass operation
although they clearly do not carry anywhere near the same risk to the life of the patient.
Is it really true you can reverse impotence naturally if you are 65 decades old.
Intake of best herbal pill can be described as a
best alternative to surgical treatment.

my site :: Kelly

Anonymous said...

What I was thinking about all of this together already, these guys
soon strip out of their time. Has anyone else experimented with this concept is old hat.

One of the best and what you can't. That's where of the Sales Force and deliver the Company's Objectives. From that day on, I became a solosexual fake vagina.

Stop by my page ... artificial vagina

Anonymous said...

All fleshlights come with a hand job? D turned on Sebastian when he discovered that the rejection of another
woman appealing to men or women and is latex compatible. Yes It s because
the lube and sperm can easily be done by use of certain hair treatments and shampoos that contain additives that remove DHT.


my web page; fleshlight

Anonymous said...

When you're through with a fleshlight, it is students who have been sexually or physically abused. Irrespective of whatever is said about masturbation, along with anticipates doing a limbo, perhaps a bustier dress is not required.