Friday, June 24, 2011

Udo, wylofain a rhincian dannedd yng Nghaernarfon

Mae'n un o nodweddion Cyngor Tref Caernarfon bod yna ychydig o dan gwyllt yn ffrwydro ar ei ffurfafen o bryd i'w gilydd. Noswaith felly oedd nos Fawrth diwethaf pan gafwyd homar o ffrae ynglyn a chyfethol cynghorydd newydd yn dilyn marwolaeth diweddar Y Cynghorydd Trefor Owen - Pleidiwr oedd yn cynrychioli Peblic, ward sy'n cwmpasu ardal Sgubor Goch ynghyd ag ychydig o strydoedd eraill.

Yr unigolyn a gyfetholwyd oedd Llyr ap Alwyn sy'n byw yn y ward. Roedd nifer o'r cynghorwyr a bleidleisiodd yn ei erbyn wedi eu cythruddo'n lan gan y penderfyniad. Yn wir roedd un o'r cynghorwyr hynny, Tony Yendell Williams, mor flin nes iddo redeg allan o'r siambr gan adael ei ffon gerdded ar ei ol, mynnu bod ei fanylion personol yn cael eu dileu oddi ar wefan y cyngor ac addo i beidio mynychu unrhyw gyfarfod eto tra bod maer sy'n perthyn i Blaid Cymru yn arwain y Cyngor. Yn wir aeth cyn belled a dweud wrth y Caernarfon & Denbigh bod Plaid Cymru wedi difetha'r cyngor. Petai'n fabi mae'n debyg y byddai'r morthwyl sinc, y dwmi, y baby grow ac yn wir y clwt budur wedi eu taflu'n ddi seremoni allan o'r goets.

Dadl Yendell ydi nad oedd Llyr cystal ymgeisydd na'i wrthwynebyddl Dylan Williams oherwydd nad ydyw ond wedi byw yng Nghaernarfon am ddegawd. Mae'n dadlau ymhellach y dylai pawb gydnabod sail y 'rhagoriaeth' yma a phleidleisio i Dylan, ac mai mater pleidiol llwyr felly oedd pleidleisio i Llyr. Mae'n ymddangos bod yna rhyw reol neu'i gilydd yng nghyfansoddiad y Cyngor sy'n mynnu na ddylid cyfethol ar sail pleidiol. Hyd y gwn i 'does yna ddim rheol arall sy'n datgan mai'r sawl sydd wedi byw yng Nghaernarfon hiraf ddylai gael ei gyfethol. Mae Yendell yn mynd ymlaen i honni bod y Pleidwyr ar y Cyngor wedi pleidleisio mewn bloc i Llyr, a bod hynny'n beth ofnadwy, ofnadwy, ofnadwy.

Rwan, mae'n anodd gweld sut yn union mae Yendell yn gwybod sut y pleidleisiodd ei gyd gynghorwyr gan fod y bleidlais yn un gudd. Yr unig ddau aelod mae'n gwybod i sicrwydd i bwy y pleidleisiodd ydi fo ei hun a'r maer, y Cynghorydd Ioan Thomas - bu'n rhaid i Ioan ddefnyddio ei bleidlais fwrw oherwydd bod y bleidlais wreiddiol wedi ei chlymu ar 8-8.

Serch hynny, petai Yendell yn gywir, a bod yr holl gynghorwyr Plaid Cymru wedi pleidleisio i Llyr, byddai hynny'n golygu i'r tri Llafurwr ar y cyngor - Gerald Parry, Glyn Thomas ac Andrew Bohana - wedi bod mor rhyfeddol o 'wrthrychol' nes pleidleisio i ddyn a safodd yn ddiweddar i fynd ar y cyngor yn enw'r Toriaid, i gynrychioli un o wardiau mwyaf difreintiedig Gogledd Cymru.

Petai hynny'n wir byddai'r slogan Vote Labour, Get Tory yn un hynod o addas.

No comments: