Sunday, October 06, 2013

Hystings Ynys Mon - gohebiaeth diweddaraf _ _ _

_ _ _ gan Ann Griffith y tro hwn:

Gwynfryn Llangaffo Ynys Môn  LL606LY

5.10.13


Annwyl Aelod
Nos Fercher nesaf, Hydref 9fed, bydd Plaid Cymru Ynys Môn yn cwblhau’r broses o ddewis  ymgeisydd seneddol  ar gyfer Etholiad San Steffan yn 2015.

Eisoes, cafwyd cyfarfod bywiog yn Amlwch yr wythnos hon, gyda phedwar ymgeisydd â gwahanol sgiliau a chryfderau yn cyflwyno’u hachos gerbron yr aelodau ddaeth ynghyd yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch.
Ym mis Awst  cafodd Plaid Cymru fuddugoliaeth ysgubol yn yr isetholiad ar gyfer Senedd Cymru. I raddau helaeth, roedd llwyddiant Rhun ap Iorwerth yn seiliedig ar y momentwm a oedd wedi’i greu yn sgil yr ymgyrch etholiadau lleol ym mis Mai, pan etholwyd 12 o aelodau Plaid Cymru ar y cyngor sir. Yn sgil yr holl fwrlwm  a welwyd gyda’r etholiadau hyn mae aelodaeth Plaid Cymru ar Ynys Môn wedi cynyddu 10%. Rydym ni wedi gweld ymadnewyddu gwirioneddol yn y Blaid ym Môn am y tro cyntaf ers blynyddoedd lawer, ac mae’n dda iawn gen i fy mod i’n rhan o symud pethau ymlaen fel hyn.

Mae’n holl bwysig ein bod yn cynnal y momentwm hwn gan fod yr ymgyrch ar gyfer Etholiad 2015 eisoes wedi cychwyn. Er bod y Blaid Lafur wedi colli’n drwm iawn yn yr isetholiad, maent wedi dechrau ar y gwaith o ail-adeiladu ar gyfer 2015 ac mae’n rhaid i ninnau ymateb i hynny yn syth. Rydw i mewn sefyllfa i fod yn ymgeisydd amser llawn, brwd ac egnïol o’r dechrau cyntaf.

Rwy’n barod i  gychwyn  ar y gwaith hwn ar f’union o nos Fercher ymlaen os caf fy newis gan yr aelodau. Rwy’n byw ar yr ynys ers 1984 a bellach yn gynghorydd dros Ward Bro Aberffraw, sydd erbyn hyn yn ymestyn dros dalp go helaeth o Orllewin Môn gan gynnwys pentrefi  Niwbwrch, Aberffraw, Dwyran a Malltraeth.

Credaf y bydd y proffil sydd gen i’n barod yn y ward ac fel aelod o wrthblaid Plaid Cymru ar  Gyngor Môn yn allweddol o ran cystadlu yn erbyn y Blaid Lafur yn 2015.  Os mai fi fydd ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer y sedd, bydd modd defnyddio’r proffil hwn dros 18 mis er mwyn  ymestyn fy apêl i rannau eraill o’r ynys a pherswadio mwy o bobl i bleidleisio dros Blaid Cymru. Mae’n rhaid cael rhywun lleol sy’n gallu ysbrydoli pobl wrth fynd o ddrws i ddrws, rhywun gwahanol sy’n medru ymestyn allan heibio i bleidlais graidd draddodiadol y Blaid er mwyn sicrhau buddugoliaeth.

Yn dilyn ein holl lwyddiant diweddar, a’r holl newidiadau  sydd ar droed yng ngwleidyddiaeth Cymru a gweddill Gwledydd Prydain erbyn hyn, y mae hon yn sedd y gallwn ni ei hennill!

Edrychaf ymlaen at eich cyfarfod yn yr ail hystings nos Fercher nesaf, Hydref 9fed yn Ysgol David Hughes, Porthaethwy am 6.30.

Yr eiddoch yn gywir


Ann Griffith 

No comments: