Sunday, January 25, 2015

Llafur watch - rhan 5

Rydym eisoes wedi edrych ar ragrith Alun Pugh, darpar ymgeisydd Llafur yn Arfon tuag at gytundebau sero awr yma.  Felly wnawn ni ddim mynd tros hen dir eto ag eithrio i bwrpas nodi bod llawer o gynghorau Llafur a llawer o Aelodau Seneddol Llafur yn cyflogi pobl ar delerau sero awr.

Beth bynnag, fel y gellir gweld o'r trydariad hwn, mae gan Alun Pugh deimladau cryf iawn am gytundebau sero awr - mae'r term 'abuse staff' yn un sy'n diferu o foesoli hunan gyfiawn.  Neu o leiaf mae Alun yn honni bod ganddo deimladau cryf ar y pwnc.


Rwan, mae'r honiad y byddai cytundebau sero awr yn dod yn anghyfreithlon petai'n cael ei ethol yn nonsens llwyr wrth gwrs.  Does gan aelod seneddol mainc gefn unigol ddim yr awdurdod i ddeddfu yn San Steffan - na mewn unrhyw ddeddfwrfa arall.

Ond mae yna ffyrdd y gallai Alun Pugh ddylanwadu ar y defnydd o'r cytundebau yma - a hynny heb gael ei ethol -  os yw'n teimlo mor gryf am y mater,  ac efallai ei fod wedi gwneud ymdrech.  Er enghraifft efallai ei fod wedi ysgrifennu at y 62 aelod seneddol Llafur sy'n cyflogi pobl ar gytundebau sero awr yn gofyn iddynt beidio a gwneud hynny.  Efallai ei fod wedi gofyn i Carwyn Jones ddefnyddio ei ddylanwad efo cynghorwyr Llafur Penybont er mwyn cael un o gyflogwyr sero awr mwyaf Cymru i symud oddi wrth yr arfer.  Neu efallai ei fod wedi siarad mewn rhyw gynhadledd Llafur neu'i gilydd yn condemnio cyngor (Llafur) Doncaster am gyflogi canran rhyfeddol o uchel o'i gweithwyr yn y modd yma.

Ar y llaw arall, efallai nad yw wedi gwneud dim o hyn.  Os felly - ac os ydi protestiadau Alun Pugh wedi ei gyfyngu i Wynedd gallwn gymryd mai gorchest ydi'r consern am weithwyr, ac mai ennill pleidleisiau ydi'r unig reswm mae'n codi'r mater.

Os ydan  eisiau diffinio'r technegau camarwain yma, mae yna ddwy - moesoli hysteraidd - rhywbeth sydd pob amser yn cymylu disgwrs wleidyddol, a beirniadu hynod ddethol heb gyfeirio at gyd destun ehangach.  Mae'r ddwy dechneg yn nodweddu'r Blaid Lafur.

No comments: