Monday, January 19, 2015

Llafur Watch - Rhan 1

Yn fy mhrofiad i o leiaf y blaid sy'n fwyaf tebygol o geisio  camarwain etholwyr mewn ymgais i ennill eu pleidleisiau ydi'r Blaid Lafur Gymreig -  ond wedi dweud hynny dydw i ddim yn dod ar draws Lib Dems yn aml iawn.  

Gall y camarwain yma gymryd sawl ffurf - weithiau dywedir gelwydd noeth, dro arall bydd yr hogiau yn mynd ati i wyrdroi'r gwirionedd neu i'w gam ddehongli yn fwriadol, weithiau awgrymir mewn modd cyffredinol iawn rhyw anfadwaith ar ran gwrthwynebwyr gwleidyddol, weithiau bydd rhywbeth yn cael ei gymryd allan o'i gyd destun er mwyn ei wneud yn rhywbeth nad ydyw.  Weithiau defnyddir techneg arall.

Mae'n anodd dweud pam bod y Blaid Lafur Gymreig gyda chymaint o dueddiad i fod eisiau cam arwain etholwyr.  Mae'n bosibl mai canlyniad i hegemoni gwleidyddol hanesyddol y blaid honno yn y wlad ydyw.  Dydyn nhw erioed wedi gorfod gweithio llawer i ennill seddi - efallai eu bod wedi datblygu arfer o daflu celwydd neu ddau i gyfeiriad yr etholwyr, a gadael pethau ar hynny.  Mae ymddygiad o'r fath wrth gwrs yn dangos diffyg parch sylfaenol at yr etholwyr - ond, a bod yn deg efo'r Blaid Lafur Gymreig, efallai bod yr etholwyr i'w beio i raddau am hynny.   Mae ffyddlondeb di gwestiwn tros gyfnod maith o amser i un blaid hynod aneffeithiol yn gwahodd dirmyg gan y blaid honno.

Beth bynnag, bwriadaf edrych o bryd i'w gilydd ar esiamplau o gamarwain Llafuraidd.  Er nad ydi Llafur wedi dominyddu yn hanesyddol yn y Gogledd Orllewin - mae'r diwylliant o amharchu'r etholwyr trwy geisio eu cam arwain yn gryf.  Cymerer helynt diweddar cais cynllunio Dolbebin a sylwadau anffodus braidd y Cynghorydd Eurig Wyn ynglyn a'r mater.  Wna i ddim trafferthu mynd ar ol y manylion - ceir adroddiad digon gwrthrychol yma gan y Daily Post, ac un arall gan y Cynghorydd Dyfrig Jones yma.

Ymddengys i Eurig wneud defnydd o'r term 'llond galeri o fewnfudwyr' mewn ebost i un o wrthwynebwyr y cynllun (a chyd Bleidiwr).  Y galeri wrth gwrs ydi'r galeri i'r cyhoedd yn siambr y Cyngor Sir.   Sylwer sut mae ymgeisydd Llafur Arfon, Alun Pugh yn cyfeirio at y sylw:


Rhywsut, rhywfodd mae wedi gwyrdroi'r sylwadau i honiad bod Eurig Wyn wedi galw Dyffryn Nantlle yn ei gyfanrwydd yn galeri o fewnfudwyr.

Mae ei gyd Lafurwr, y Cyng Sion Jones yn mynd hyd yn oed ymhellach yn ei ymgais i gam arwain etholwyr - mae wedi llwyddo i ddehongli'r sylwadau fel prawf bod Eurig yn disgrifio holl drigolion Gwynedd fel mewnfudwyr:


Byddwn yn dod yn ol at antics chwerthinllyd ein cyfeillion Llafur tros yr wythnosau nesaf.  Os oes rhywun efo esiamplau maent eisiau rhoi cyhoeddusrwydd iddynt, mae fy nghyfeiriad ebost ar ochr y blog.
No comments: