Tuesday, June 23, 2009

Etholiadau Ewrop a San Steffan - effaith posibl pleidleiso tactegol

'Dwi'n gwybod fy mod wedi addo cau fy mhig am etholiadau Ewrop, ond fe anfonodd cyfall fap sy'n dangos beth ddigwyddodd yn etholiadau Ewrop i mi. Yn anffodus 'dwi methu gweld lliwiau'n dda iawn, felly dydi o ddim yn golygu llawer i mi. Serch hynny 'dwi'n ei atgynhyrchu yma gan obeithio ei fod o ddiddordeb i'r rhai yn eich mysg sy'n gweld lliw yn well na fi. Dwi'n deall mai Gwyrdd (Plaid Cymru), Coch (Llafur) a Glas (Toriaid). 'Dwi ddim yn hollol siwr ei fod yn hollol gywir - er enghraifft mae Nacw'n dweud wrthyf bod Conwy'n las - er bod y Blaid wedi dod mymryn o flaen y Toriaid yno.
Fi fyddai'r cyntaf i gydnabod nad yw'n ddoeth defnyddio ffigyrau etholiadau Ewrop i ddarogan canlyniadau San Steffan. 'Does ond rhaid i ni edrych ar yr hyn a ddigwyddodd yng Ngheredigion yn 2004 i brofi hynny - daeth y Lib Dems yn bedwerydd yn etholiadau Ewrop yn 2004 ond yn gyntaf yn etholiadau San Steffan yn 2005.

Serch hynny, beth am gymryd un neu ddau o bethau yn ganiataol er mwyn dadl mwy na dim arall?

(1) Y bydd pleidlais Llafur hyd at 10% yn well yn etholiadau San Steffan nag oeddynt yn etholiadau Ewrop (er nad yw'r polau diweddaraf yn awgrymu hynny)

(2) Bod Llafur yn debygol iawn o golli'r seddi lle nad oeddynt wedi llwyddo i gyrraedd 20% yn etholiadau Ewrop - wnaiff 10% yn ychwnegol ddim eu helpu nhw. Awgryma hyn y byddant yn colli'r seddi canlynol maent yn eu dal ar hyn o bryd: Gogledd Caerdydd, Aberconwy, Dyffryn Clwyd, Bro Morgannwg, Gwyr, Delyn, Arfon (Llafur ydi deiliaid damcaniaethol y sedd newydd hon), Ynys Mon, Gorllewin Caerfyrddin / De Penfro, Wrecsam a De Clwyd. Y Ceidwadwyr fyddai'n cipio Gogledd Caerdydd, Dyffryn Clwyd, Bro Morgannwg, Delyn, Wrecsam, Gwyr a De Clwyd. Plaid Cymru fyddai'n cipio Arfon. Plaid Cymru fyddai hefyd yn debygol o gipio Ynys Mon, er y byddai gobaith o rhyw fath gan y Toriaid yno. Y Toriaid fyddai'n debygol o gipio Aberconwy a Gorllewin Caerfyrddin / De Penfro, er y byddai gobaith gan Blaid Cymru yn y llefydd hyn.

(3) Bod y pleidiau sydd 20% o flaen eu gwrthwynebwyr agosaf yn weddol sicr o ennill / ddal y sedd honno. Byddai hyn yn golygu y byddai Plaid Cymru yn ennill Arfon ac yn cadw Meirion / Dwyfor a Dwyrain Caerfyddin / Dinefwr. Byddai'r Ceidwadwyr yn sicr o gadw Mynwy.

(4) Bod tebygrwydd y bydd pobl yn pleidleisio yn dactegol yn erbyn Llafur y tro hwn fel y gwnaethant yn erbyn y Toriaid yn 97 ('dydi pobl ddim yn pleidleisio'n dactegol yn etholiadau Ewrop oherwydd y drefn bleidleisio), a bod perygl arwyddocaol i unrhyw sedd lle cafodd Llafur lai na 25% yn yr etholiad Ewrop - hyd yn oed os mai nhw oedd ar ben y pol. Os ydi'r ddamcaniaeth yma'n gywir, byddai'r seddi canlynol mewn perygl - Caerffili, De Caerdydd, Gorllewin Caerdydd, Llanelli, Pen y Bont, Alyn a Glannau Dyfrdwy, Dwyrain Casnewydd, Gorllewin Casnewydd, Pontypridd, Gorllewin Abertawe, Torfaen.

Plaid Cymru fyddai'r perygl yng Nghaerffili, Llanelli a Phontypridd (er y byddai'r Toriaid yn berygl yma hefyd), y Toriaid fyddai'r perygl yn Ne Caerdydd, Pen y Bont, Alyn a Glannau Dyfrdwy, Gorllewin Casnewydd, Torfaen a Gorllewin Caerdydd - er bod Plaid Cymru'n cryfhau'n gyflym yn yr olaf. Ar un olwg byddai bygythiad y Toriaid a'r Lib Dems yn gyfartal yn Nwyrain Casnewydd a Gorllewin Abertawe, ond mae'r Lib Dems yn dda am gymryd mantais o hollt tair ffordd, a byddwn yn eu hystyried nhw'n fwy o fygythiad na'r Toriaid.

Felly - a chymryd na fydd Llafur yn llwyddo i gynyddu eu canran o'r bleidlais o fwy na 10%, a chymryd hefyd y bydd pleidleisio tactegol gwrth Lafur arwyddocaol, mae'n bosibl dychmygu yn realistig y bydd map gwleidyddol nesaf Cymru hyd yn oed yn fwy dramatig na'r un uchod - i'r rhai ohonoch sy'n medru ei weld wrth gwrs.

Petai yna storm berffaith yn erbyn Llafur, yr oll fyddai'n weddill ganddynt fyddai Dwyrain Abertawe, Rhondda, Cwm Cynon, Merthyr, Ogwr, Islwyn, Aberafan a Chastell Nedd (a gallai honno fod yn sigledig). Gallent hefyd ennill Blenau Gwent yn ol. Ychydig iawn o dir Cymru fyddai'n goch - dyna beth fyddai map etholiadol rhyfeddol - hyd yn oed i greadur sy'n ddall i liw.

Diweddariad 24/6/08

'Dwi'n symud y sylwadau hyn sydd wedi eu 'sgwennu ('dwi'n meddwl) gan Ioan Prys - y sawl sy'n gyfrifol am y map:

Mae'r lliwiau ar y map yn 'proportional' i'r bleidlais. Er engraifft:ConwyPlaid Pleidlais %mod lliwPlaid Cymru 4236 25.2% 44.8% 114 Ceidwadwyr 4228 25.1% 44.7% 114 Llafur 2453 14.6% 21.3% 54 Felly yn Conwy, Gwyrdd=114, Glas=114, Coch=54y mod ydi (%vote * 100 -5)/(50-5) (er mwyn cael lliwiau fwy llachar)Felly, mae Conwy yn edrych fel Gwyrdd-las reit fudur!! Arfon: gwyrdd llachar, Rhondda: Gwyrdd+ Coch = Oren/MelynMynwy: glas llacharGorllewin Casnewydd= Coch+Glas = Piwsetc

Ychwanega'n ddiweddarach:

Map tair plaid (Gwyrdd, Coch a Glas) ydi hwn, fellu dio'm yn gweithio gystal lle mae Lib dems yn gryf (h.y. Canol Caerdydd).

19 comments:

Anonymous said...

Mae'r map yn gymysgwch o bob lliw - o wyrdd golau i wyrdd tywyll; o las golau i las tywyll; yn oren, melyn; porffor. oes yna allwedd i'r map yn esbonio y lliwiau? Efallai eu bod nhw yn cynrychioli 'swing' y bleidlais yn hyrach na'r bleidlais ei hun.

menaiblog said...

Dwi ddim yn gwybod - rhywun sydd wedi fy e bostio i mi i'w roi ar y blog. Hwyrach bod dwyster y lliw yn rhywbeth i'w wneud efo maint y bleidlais.

Prin fy mod i'n gallu gwahaniaethu rhwng glas a gwyrdd mae gen i ofn.

Anonymous said...

Mae'r lliwiau ar y map yn 'proportional' i'r bleidlais.

Er engraifft:
Conwy
Plaid Pleidlais %mod lliw
Plaid Cymru 4236 25.2% 44.8% 114
Ceidwadwyr 4228 25.1% 44.7% 114
Llafur 2453 14.6% 21.3% 54

Felly yn Conwy, Gwyrdd=114, Glas=114, Coch=54

y mod ydi (%vote * 100 -5)/(50-5) (er mwyn cael lliwiau fwy llachar)

Felly, mae Conwy yn edrych fel Gwyrdd-las reit fudur!!
Arfon: gwyrdd llachar,
Rhondda: Gwyrdd+ Coch = Oren/Melyn
Mynwy: glas llachar
Gorllewin Casnewydd= Coch+Glas = Piws
etc

Hogyn o Rachub said...

O'n i'n meddwl hynny hefyd ond mae Canol Caerdydd yn nefi bliw!

Ioan said...

Map tair plaid (Gwyrdd, Coch a Glas) ydi hwn, fellu dio'm yn gweithio gystal lle mae Lib dems yn gryf (h.y. Canol Caerdydd).

Plaid Gwersyllt said...

Un ffaith arall i chi - Wrecsam oedd yr unig etholaeth yng Nghymru ddaru Plaid Cymru gynyddu ei pleidlais o etholiadau y Cynulliad yn 1997, sef
Ewrop 2009 - 1972.
Cynulliad 2007 - 1878.
Os gawn ni 15% or bleidlais mewn etholiad San Steffan a cymeryd 50% yn pleidleisio mi ryda ni'n edrych ar 4,000 i 5,000, a mi fydd hynny yn gneud hi'n agos iawn rhwng Llafur ar Ceidwadwyr yma.

Anonymous said...

Sylwadau diddorol iawn gynnoch chi unwaith eto yn eich erthygl am y perygl i Lafur yn ystod yr etholiad cyffredinol nesaf. Fodd bynnag, fe hoffwn i anghytuno â'ch barn mai'r Democratiaid Rhyddfrydol/cynnydd Plaid sy'n peri gofid i Lafur yng Ngorllewin Caerdydd. Mae'r Ceidwadwyr wastad wedi dod yn ail i Lafur yn yr etholaeth hon ar wahân i etholiad cyffredinol 1983 pan gollodd Llafur y sedd i'r Ceidwadwyr. Yn ogystal â hyn, fe wnaeth pleidlais y Ceidwadwyr yn yr etholaeth ddyblu o'i gymharu â 2003, yn etholiadau'r Cynulliad 2007, gan haneru mwyafrif Llafur drostynt a'r Democratiaid yn dod yn bedwerydd gwan y tu ol i Blaid Cymru. Prin iawn y gall Plaid ddisgwyl ennill etholaeth ddinesig mewn etholiad cyffredinol pan fo'r Ceidwadwyr yn dangos yn gryf yn y rhan fwyaf o'r polau piniwn diweddaraf. Felly dim ond un bygythiad gwir sydd i Lafur, sef y Ceidwadwyr. Er na fydd pleidiau'r Chwith yn ei gweld hi'n hawdd cyfaddef hynny.

menaiblog said...

Diolch am y sylw yna Anhysbys, roeddwn wedi gwneud camgymeriad trwy gyfeirio at Gorllewin abertawe fel Gorllewin Caerdydd - mae'r dinasoedd deheol 'ma'n gallu edrych yr un peth o'r pellter yma.

Rydych yn hollol gywir nad ydi'r Lib Dems yn fygythiad o unrhyw fath yng Ngorllewin Caerdydd.

Byddwn hefyd yn derbyn mai'r Toriaid fyddai'r ffefrynau clir i guro Llafur yno yn 2010 (os oes rhywun yn gwneud hynny).

Efallai y bydd yr etholiadau Cynulliad yn gwahanol. Os bydd y Toriaid wedi curo Llafur yng Ngorllewin Caerdydd yn 2010, yr her i'r Blaid wedyn fyddai argyhoeddi'r etholwyr mai hi'n unig allai guro'r Toriaid. Gallai argyhoeddi digon o bobl o hynny, ynghyd a thueddiad y Toriaid i dan berfformio mewn etholiadau Cynulliad arwain at ganlyniad diddorol o safbwynt y Blaid.

Anonymous said...

My programmer is trying to persuade me to move
to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong none the less. I've been using
WordPress on numerous websites for about a year
and am anxious about switching to another platform.
I have heard fantastic things about blogengine.
net. Is there a way I can transfer all my wordpress
posts into it? Any kind of help would be really appreciated!My blog post ... hardwood flooring

Anonymous said...

Hi, i feel that i saw you visited my blog so i got
here to go back the prefer?.I'm attempting to in finding issues to improve my web site!I guess its adequate to use some of your ideas!!
engineered hardwood floors

My blog - engineered hardwood flooring

Anonymous said...

Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your next write ups thanks once again.


My site affordable hardwood flooring

Anonymous said...

Hello there, You have done an excellent job. I'll definitely digg it and personally recommend to my friends. I am sure they'll be benefited
from this site.

Visit my webpage - hardwood floors

Anonymous said...

At this moment I am going away to do my breakfast, after having my breakfast coming over again
to read further news.

Feel free to surf to my web blog mouse click the following web page
my page :: click through the up coming webpage

Anonymous said...

Very rapidly this site will be famous amid all blog people, due to
it's nice articles

Stop by my weblog; house cleaning phoenix
my web site: phoenix maid service

Anonymous said...

If you are going for most excellent contents like myself, just pay a quick
visit this web site daily since it presents quality contents,
thanks

Have a look at my blog :: cleaning service

Anonymous said...

Amazing things here. I'm very happy to see your article. Thank you a lot and I am taking a look forward to contact you. Will you please drop me a e-mail?

Review my homepage housekeeping hotels jobs

Anonymous said...

Hello would you mind letting me know which webhost you're working with? I've
loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot faster then
most. Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price?
Thank you, I appreciate it!

my weblog: hair loss prevention product
Also see my website: ingrown hair

Anonymous said...

It's hard to find well-informed people about this topic, but you sound like you know what you're talking about!
Thanks

my site: buy zetaclear
Also see my web site: toe fungus treatment

Anonymous said...

whoah this blog is wonderful i love studying your posts.
Keep up the good work! You already know, lots
of persons are looking round for this info, you could aid them greatly.My website :: provillus information