Thursday, November 18, 2010

Toriaid Cymru eisiau chwalu'r gyfundrefn addysg

Felly mae'r Toriaid yng Nghymru eisiau efelychu'r fam blaid Brydeinig ac arbed y gyllideb iechyd ar draul pob dim arall. 'Dydi'r ffaith eithaf elfennol bod y ganran o'r gyllideb Gymreig sy'n mynd ar iechyd yn llawer uwch na'r ganran gyfatebol ar lefel Prydeinig, ac y byddai dilyn yr un trywydd felly yn arwain at doriadau enbyd ym mhob cyllideb arall, ddim yn eu poeni rhyw lawer.

Fyddai dilyn argymhelliad Nick Bourne a thorri'r gyllideb ysgolion yng Nghymru o 20% ddim yn arbed digon o arian i amddiffyn y gyllideb iechyd rhag unrhyw doriadau, ond byddai'n cael effaith rhyfeddol o negyddol ar y gyfundrefn addysg yng Nghymru.

Yn y gorffennol mae'r Toriaid Cymreig wedi gwneud cryn dipyn o'r ffaith bod gwariant ar ysgolion yn tua £500 y plentyn, y flwyddyn yn is yng Nghymru nag yw yn Lloegr. Roedd y canfyddiad hwnnw yn un cywir. Datblygodd y gwahaniaeth yn ystod y cyfnod 2003 - 2007 pan roedd Llafur yn rhedeg y sioe ar eu pennau eu hunain. Ond rwan mae Bourne a'i griw eisiau cynyddu'r gwahaniaeth hwnnw i tua £1,600, gyda'r gwariant Cymreig (y pen y flwyddyn) yn gostwng i tua £4,300.

Mi fyddai hyn yn rhoi'r gyfundrefn addysg Gymreig mewn sefyllfa amhosibl. Er enghraifft byddai canoedd ar ganoedd o staff dysgu ac ategol yn cael y sac. Byddai llawer o lywodraethwyr ysgolion yn cael eu gorfodi i dorri'r gyfraith a rhoi plant bychan mewn dosbarthiadau o fwy na 30. Byddai ansawdd addysg pob plentyn yn y wlad - o 3 i 18 - yn syrthio. Byddai'n rhaid i awdurdodau mewn cynghorau gwledig benderfynu rhwng cynnig gwasanaeth hollol anerbyniol yn eu hysgolion trefol, neu gau dwsinau o'u hysgolion llai. Byddai'r amrediad cyrsiau mewn llawer o ysgolion uwchradd yn cael eu torri a byddai maint eu dosbarthiadau yn cynyddu - hynny yw yn y sefedliadau na fyddai'n rhaid eu cau. Byddai gweithredu ar argymhelliad Bourne yn achosi anhrefn trwy'r holl gyfundrefn ysgolion yng Nghymru.

Mae'n dda o beth ei bod bellach yn dra anhebygol y bydd y dyn yma byth mewn unrhyw sefyllfa i gymryd penderfyniadau sy'n bwysig i fywydau pobl Cymru.

1 comment:

Dyfed said...

Gwerth nodi hefyd fod y Toriaid yn y gorffennol wedi dadlau'n gryf yn erbyn y cynydd yn y nifer o reolwyr oddi fewn i'r gwasanaeth iechyd.