Friday, July 14, 2017

Gwilym Owen rhif _ _ _ beth bynnag

Agwedd y Blaid at Wylfa Newydd ydi testun hefru Gwilym Owen yn Holwg yr wythnos yma, methiant Cyngor Cenedlaethol y Blaid i ganiatau i'r grwp yng Nghonwy i glymbleidio efo 'r Toriaid oedd hi bethefnos yn ol, cwyno bod y Blaid yn cyd weithio efo'r Toriaid ydi hi weithiau, rhyw nonsens dychmygol am Gyngor Gwynedd yn cymryd 500,000 o gwynion mewn blwyddyn ydi hi dro arall, erthygl wedi ei chanoli ar gam ddealltwriaeth llwyr o adroddiad ar arferion ieithyddol plant yn ysgolion Gwynedd ydi hi dro arall ac ati, ac ati ac ati.

Rwan fel mae'r blog yma wedi dangos sawl gwaith mae llawer o'r hyn sydd yn erthyglau Gwilym Owen yn esiamplau o newyddiaduriaeth wael sydd wedi ei seilio ar wybodaeth ddiffygiol neu anwybodaeth llwyr yr awdur -  er bod ambell i beth yn llai rhagfarnllyd, ac felly o safon uwch. Ond nid dyna sydd gen i'r tro yma - yn hytrach yr hyn mae'r holl sefyllfa yn ei ddatgelu am gyflwr y wasg Gymraeg.

Gair bach yn gyntaf am pam bod Golwg yn rhoi rhwydd hynt i Gwilym Owen rwdlan yn rhagfarnllyd ac anwybodus pob pethefnos.  Dydan ni ddim yn gwybod i sicrwydd wrth gwrs - ond mae'n ffaith bod Golwg yn ddibynnol ar arian cyhoeddus, bod y Blaid Lafur yn rheoli i lle mae'r rhan fwyaf o arian cyhoeddus yng Nghymru yn mynd a bod y blaid honno yn anoddefgar iawn o'r sawl sy'n ei herio a'i beirniadu, ond yn hoff o'r sawl sy'n ymosod ar ei gelynion.  Mae dau a dau yn gwneud rhywbeth tebyg i bedwar gan amlaf.

Ychydig iawn o herio gwleidyddol sydd yna yn y wasg Gymraeg a Chymreig at ei gilydd.  Mae'r papurau Saesneg 'Cenedlaethol' efo mwy o ddiddordeb mewn newyddiaduriaeth storiol nag ymhel a gwleidyddiaeth - heb son am herio gweinyddiaethau gwleidyddol.  Ychydig iawn o wasg cyfrwng Cymraeg sydd yna bellach ag eithrio Golwg.  Gwilym Owen ydi un o'r ychydig bobl sydd yn herio yn wleidyddol - ac mae'r herio hwnnw bron i gyd wedi ei gyfeirio at un blaid, ac un blaid yn unig.

Y Toriaid sydd yn rheoli yn San Steffan, Llafur sydd yn rheoli ym Mae Caerdydd - ond mae cyfran chwerthinllyd o uchel  o'r beirniadu a herio gwleidyddol yng Nghymru wedi ei gyfeirio - nid at lywodraeth Cymru, na llywodraeth y DU - ond at blaid sydd yn rhedeg fawr ddim ag eithrio ychydig o gynghorau yng ngorllewin gwleidig Cymru, ac at Gyngor Gwynedd yn benodol.

Mae'n anodd iawn dychmygu bod llawer o wledydd eraill yn y Gorllewin lle mae'r wasg yn rhoi llonydd fwy neu lai i'r gweinyddiaethau llywodraethol, ond sy'n treulio eu hamser yn beirniadu a herio pleidiau lleiafrifol - er bod digon o sefyllfaoedd cyffelyb yn Nwyrain Ewrop wrth gwrs. 

No comments: