Saturday, February 09, 2013

Wardiau gyda'r canrannau uchaf o blant yn siarad y Gymraeg

Bydd dilynwyr rheolaidd Blogmenai yn gwybod bod Ioan yn gadael sylwadau yn weddol aml - yn arbennig felly ar faterion ystadegol. Bydd hefyd yn darparu gwybodaeth ystadegol helaeth.  Mae ei waith yn ddi eithriad yn drwyadl a diddorol iawn.

Bu'n ddigon caredig i anfon setiau o ddata mae wedi eu cynhyrchu ataf - ac mae'r gwaith mae wedi ei wneud yn llawer ehangach a mwy thrylwyr na'r gwaith dwi wedi ei wneud tros yr wythnosau diwethaf. 

Byddwn yn edrych ar rhywfaint o ffrwyth y gwaith hwnnw - gan ddechrau efo tablau sy'n dangos y canrannau o blant 3-15 oedd yn siarad y Gymraeg yn 2001 a 2011 (50 ward uchaf).  Y nodwedd amlycaf ydi mai wardiau Gwynedd sy'n domiwnyddu brig y tabl - ac mae hynny yn fwy gwir yn 2011 nag oedd yn 2001.29 comments:

Sion Jones said...

Mae'r stategau yma yn cadarnhau fwy na dim yr datblygiad negatif sydd wedi digwydd lawr yn Nhe Gwynedd, dim sioc o weld Abersoch i ffwrdd or rhestr tro yma. Mae yno son am ddatblygiadau pellach draw yn Abersoch hefyd, gyda sawl fflat ar y gweill, ag oherwydd fod yr incwm mor isel draw yn fan hyn, pwy allai fforddoi tai fforddiadwy?

Y ffaith or cyfrif 'ma ydi, mae'r sefyllfa am waethygu, dydi'r sector breifat na chyhoeddus yng Ngwynedd ddim yn cynnig digon i ddisgwyliadau myfyrwyr sydd yn gadael y brifysgol, a dydw i ddim yn gweld y sefyllfa yn gwella.

Mae angen edrych o ddifri ar y pictwr cyfan, ar y strategaeth mae'r ardal hon yn cymryd, a gweithredu a cyraedd anghenion bobol ifanc i aros yn yr ardal.

Beth bynnag bydd diwedd ffordd osgoi Gaernarfon, bydd yn creu cyfleoedd eang i bobol ar draws Gwynedd, ac bydd gobeithio yn hybu datblygiad economi lleol ni, a sicrhau swyddi a ansawdd uchel ar gyfer ein anghenion presennol.

menaiblog said...

Fyddet ti ddim yn disgwyl i ganrannau 3-15 De Gwynedd fod ar y brig gan fod y cyfraddau siaradwyr Cymraeg yn gyffredinol yn weddol isel yno.

Ond yr hyn a weli ydi bod y cyfraddau 3-15 yn Ne Gwynedd yn tueddu i fod yn llawer gwell nag ydynt yn Sir Gaerfyrddin er enghraifft - lle mae'r Blaid Lafur wedi bod yn rhan o'r weinyddiaeth ers degawdau.

Sion Jones said...

Dydi cyfrifiad dim i'w wneud gyda gwleidyddiaeth, mae Llywodraeth Llafur lawr yng Nghaerdydd yn sicrhau fod pob awdurdod yng Nghymru yn ddwy-ieuthog os oes angen.

Mae ardaloedd yn datblygu, yn enwedig yn Ne Gwynedd, allan o rheolaeth unrhyw barti mewn pwer. Yn anffodus nid yw'r barti cyfredol yng Ngwynedd yn derbyn y datblygiadau yma (wel yn edrych fel yna eniwe), ac o ganlyn hyn, yn cael enw eithaf drwg oherwydd fod digwyddiadau mewn cymunedau hefyd yn bwysig iawn.

Mynd yn nol i flwyddyn dwythaf gyda'r mater cau ysgolion, roedd llawer iawn o seddi wedi ei golli i Llais Gwynedd yn Dwyfor-Meirionnydd. Y ffaith yw, mae pethau yn symud ymlaen yn ein ardal gwledol, ac mae blaenoriaethau gyda materion cyfredol yn fwy pwysig ir etholaeth na cyfrifiad, oherwydd fod pethau yn datblygu. Blaid bach, Llafur neu ddim.

menaiblog said...

Mae'r rhan fwyaf o'r uchod yn nonsens o'r radd flaenaf.

1). Mae gan gynghorau sir y gallu i effeithio ar dynged yr iaith trwy eu polisiau addysg. Polisi addysg cadarn ydi un o'r prif resymau tros gryfder yr iaith ymhlith yr ifanc yng Ngwynedd. Gwendid y polisiau hynny ydi un o'r prif resymau am wendid yr iaith ymysg yr ifanc yn Sir Gaerfyrddin.

2). Does gen i ddim syniad be ti'n ei ddweud yn paragraff 2.

3). Collodd Plaid Cymru un sedd yn unig i Lais Gwynedd - ym Motwnnog. Un sedd yn unig sydd gan Llais Gwynedd ym Meirion bellach. Does gan Llafur ddim un ym Meirion, dim un yn Nwyfor. Mae ganddi bedair yn Arfon - un yn ddi wrthwynebiad, dwy o drwch blewyn yn Nhregarth a Deiniol, ac un wrth gwrs ym Methel.

Sion Jones said...

Eto, mae gwleidyddiaeth yn flaenoriaeth mawr iawn gennych.

Yn paragraff rhif dau, egluraf fod yno materion eithriadol o ddadleuol ym mlith ein cymunedau, ag yn anffodus iawn dydi'r parti cyfredol ddim yn gwneud dim amdanynt, a mae'r etholaeth yn mynegi fod sylw rhy ddifri wedi rhoi ar y cyfrifiad, tra mae yno faterion brys iawn i ddatrys yn lleol. Ydy hyn digon clir?

Ag ym mharagraff tri, mae'r etholiad wedi profi fod materion fel ysgolion wedi cael blaenoriaeth mewn rhai cymunedau, a'r rheswm mwyaf i chi beidio guro mwyafrir.

Mae angen edrych ar y pictwr mawr.

Liz Saville Roberts said...

Pan dach chi'n dweud 'plant', beth yw'r ystod oedran sydd gennych mewn golwg, Cai?

Sion Jones said...

3-15 Liz.

Liz SR said...

Sori - newydd weld yr ateb.... 3 - 15 oed.

menaiblog said...

Na, sori dydi o ddim yn glir.

Mae'r weinyddiaeth sy'n rhedeg Gwynedd yn cynnwys Plaid Cymru a'r Blaid Lafur. Mae gan Llafur fewnbwn i pob penderfyniad cabinet sy'n cael ei gymryd.

Ymarferiad casglu data sy'n digwydd pob deg mlynedd ydi'r cyfrifiad. Mae pob math o wybodaeth yn cael ei hel - gan gynnwys gwybodaeth am yr iaith Gymraeg. Dwi'n cymryd mai dweud bod gormod o sylw yn cael ei roi i'r iaith Gymraeg wyt ti - ond heb ddweud os mai'r blog ta'r cyngor sy'n euog o'r anfadwaith yma.

Ond dyna fo - agwedd nodweddiadol Lafuraidd - sy'n rhannol yn egluro pam bod yr iaith wedi edwino yn yr ardaloedd hynny a reolir gan Lafur yn gyson - bron i'r un graddau a mae llewyrch economaidd wedi edwino yn y lleoedd hynny.

Roedd perfformiad PC yn etholiad y llynedd yn debyg iawn i'r perfformiad arferol - ei phrif nodwedd oedd methiant llwyr Llafur.

Anonymous said...

Mae'r sylwadau yma gan Sion Jones yn ymddanogs yn wallgof. Datganiadau heb unrhyw sail na thystiolaeth. Ai Tori ydi o? Gweld ei fod yn cydweithio gyda'r Tori Dylan Jones o Gaernarfon.

Anonymous said...

Sion un o'r ffactorau ni ellid diystyrru yn Ne Meirionnydd ydy'r ffaith bod nifer cynyddol o Gorris, Abergynolwyn, Tywyn ac ati yn mynd i Benglais yn Aberystwyth i osgoi addysg Cymraeg. Mae hyn yn dangos cymaint o angen i gael polisiau cynllunio call a cydnabod effaith mewnlifiad, rhywbeth rhaid i Lywodraeth Lafur Caerdydd wneud, ac ydyw i wneud efo polisi addysg Gwynedd

menaiblog said...

Cynghorydd Llafur ydi Sion.

Anonymous said...

quite intriguing post free iPhone 5
tiestox 7330

Anonymous said...

Asian Girl Cunt Cool Asian Pussy Porno Teen Asian Asian Erotic Arts Asian Adult Portal Asian Sex Empire Japan Porno TV Asia Sex Porno. Free Sex Movies

Anonymous said...

Fat Girls Porn [14 year old girls fucking

Anonymous said...

Virgin girl porno!Real Virgin Video & Pictures . First time in the life of Lena felt real love! He barely picked her shirt and kiss young firm hips 15 years 18 years teen porno

Anonymous said...

Porno 14 years girl porno

Anonymous said...

Home New Movies Popular Movies Live Cam Girls Free Live Cams Porn Free Porn Movies Fuck ... Free Porno - Sex Videos - Sex Movies - Porn Tube Free Sex Movies

Anonymous said...

Sesso gratis su noiporno. Video porno aggiornati tutti i giorni divisi in categorie porno gratuito yang girl porno is on fire at Great sexy Girls

Anonymous said...

Virgin girl porno!Real Virgin Video & Pictures . First time in the life of Lena felt real love! He barely picked her shirt and kiss young firm hips Free Sex Movies

Anonymous said...

OUR LINK PARTNERS : Chubby Pussy A 14 Years Old Asian Girl porno xxx sex - Video - Metacafe - Online Video

Anonymous said...

hese hot girls will do ANYTHING. Check it out! ... Check out the new "YouSexdotcom" for tons of free? videos, beautiful girls, non-stop laughs and HD FREE PORN! FREE SEX! Perfect Girls Tube

Anonymous said...

School Sex yang girl porno is on fire at Great sexy Girls

Anonymous said...

Bunny Teen Pussy girl photos. Shemale Sex 1219

Anonymous said...

Vintage Free Porn Tube Movies

Anonymous said...

Bunny Teen Pussy 14 years girl porno

Anonymous said...

Porno Free old-man-fuck-young-girls - Porno, Free Porno, Mom Son Porn, Dirty Porno, Drunk Porn, Japanese Porn, Arab Porno, Indian Porno Arab porno, Milf, Porno . 15 years 18 years teen porno

Anonymous said...

Disclaimer: Real 18 Video has a ... A 14 Years Old Asian Girl porno xxx sex - Video - Metacafe - Online Video

Escort said...

Use informative information which I like it and it is very helpful to me doing good work thanks for sharing with me. A London escorts gallery for our International customers. Most of the escorts here are also of foreign descent. Know More