Thursday, January 08, 2009

Darogan Vaughan Roderick

Ymddengys bod Vaughan yn bwriadu 'sgwennu am y rhagolygon ar gyfer deg o etholaethau yn yr etholiad cyffredinol nesaf. Y deg sedd mae'n eu hystyried yn 'ddiddorol' ydi:

Aberconwy
Gogledd Caerdydd
Ceredigion
Bro Morgannwg
Arfon
Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro
Dyffryn Clwyd
Ynys Môn
Maldwyn
Pen-y-bont

'Dwi ddim yn gweld rhai o'r rhain yn arbennig o ddiddorol - maent eisoes wedi eu colli a'u hennill - ond dyna fo - pawb a'i farn.

'Dwi'n edrych ymlaen at ddarllen yr hyn fydd gan Vaughan i'w ddweud - fel y bydd y rhai ohonoch sydd yn darllen y blog yma'n gwybod mi fyddaf i'n gwneud y math yma o beth o bryd i'w gilydd. Serch hynny, charwn i ddim ceisio darogan ar hyn o bryd, a'r rheswm am hynny ydi nad wyf yn gwybod pryd fydd yr etholiad yn cael ei gynnal. Yn yr etholiad yma bydd amseriad yn arbennig o bwysig.

Pe byddai'r etholiad wedi ei gynnal yn hanner cyntaf y flwyddyn diwethaf byddai cyfres faith o seddi Llafur yng Nghymru wedi syrthio. Yn wir mae'n bosibl mai'r unig sedd ddinesig fyddai ganddynt ar ol fyddai Dwyrain Abertawe, gyda eu tair sedd yng Nghaerdydd, eu dwy yng Nghasnewydd a Wrecsam yn cwympo.

Daeth tro ar fyd yn yr hydref wrth gwrs, gyda Llafur yn elwa o'r argyfwng economaidd - sy'n eironig ag ystyried eu bod nhw'n rhannol gyfrifol am ei achosi. Petai etholiad wedi ei gynnal bryd hynny (nid ei bod yn bosibl cynnal un wrth gwrs), byddant wedi colli tair neu bedair o seddi yng Nghymru efallai.

Yn fy marn bach i, yr hiraf y bydd Brown yn dileu etholiad yna'r mwyaf o seddi y bydd yn cael eu colli yng Nghymru, ac yn y DU. Os bydd etholiad yng ngwanwyn 2010, bydd blwyddyn a hanner o ddirwasgiad economaidd chwyrn y tu ol i bobl, gyda chanoedd o filoedd yn ychwanegol yn ddi waith a degau o filoedd wedi colli eu cartrefi a'r rhan fwyaf o bobl wedi dioddef mewn rhyw ffordd neu'i gilydd. 'Dydi pobl ddim yn pleidleisio i'r llywodraeth o dan amgylchiadau fel hyn. Yn ychwanegol, bydd y naratif idiotaidd, ond effeithiol, bod Brown yn achub y Byd yn hen, hen hanes.

Os bydd yr etholiad yn cael ei gynnal yn fuan - ym mis Mawrth dyweder - bydd Llafur yn debygol o golli'r etholiad a nifer o seddi yng Nghymru (hanner dwsin efallai), ond ni fyddant yn colli'n drwm. Byddant mewn sefyllfa i edrych ar y Toriaid yn ceisio delio gyda'u llanast nhw eu hunain ac yn colli eu poblogrwydd. Yn ychwanegol os bydd y llywodraeth Doriaidd yn wan, gallai syrthio mewn dwy neu dair blynedd.

Mae Brown yn ymweld a gwahanol ranbarthau ar hyn o bryd er mwyn gwrando ar broblemau economaidd yr ardaloedd hynny - meddai fo. Y gwir reswm wrth gwrs ydi ei fod eisiau ei wep yn y papurau lleol, sy'n awgrymu ei fod yn cadw ei opsiynau i gael etholiad buan yn agored.

Serch hynny 'dwi ddim yn gweld Brown yn mynd yn fuan - mae'n wleidydd ceidwadol a phetrusgar iawn. Fy nheimlad i ydi y bydd yn rhoi ei hun ar drugaredd yr etholwyr yn yr hydref - ac y bydd yn colli'r etholiad yn drwm - ond nid mor drwm ag y byddai'n colli petai'n aros am y gwanwyn.

Ni fydd yn etholiad da i Lafur yng Nghymru.

3 comments:

Vaughan said...

Pwyntiau digon teg ond edrych ar faes y gad yw'r bwriad...nid proffwydo'r canlyniad!

Anonymous said...

Dadansoddiad trylwyr - ond rhowch eich pen ar y bloc. Pa etholaethau sy'n mynd i newid dwylo yn yr etholiad os daw o yn yr Hydref fel dach chi'n dweud?

menaiblog said...

Mi gawn ni weld