Monday, January 16, 2017

Niwed masnachol Brexit

Fydda i ddim yn un o'r bobl hynny sy'n teimlo'r angen i ddweud ei ddweud trwy adael sylwadau ar dudalennau sylwadau Golwg360 - ond dwi'n meddwl bod y sylw idiotaidd ar ddiwedd y stori yma werth ychydig o sylw.  

Ymateb a geir i sylw gan Leanne Wood y bydd Brexit 'caled' yn gwneud niwed economaidd i Gymru (ac i'r DU).  Mae'r cyfranwr o'r enw Cledwyn wedi ypsetio am nad ydi o'n cael gwybod beth yn union fydd y niwed economaidd.  Mae yna ddau ateb os mai holi am yr effaith ar fasnach mae Cledwyn - y naill yn hollol amlwg,  a'r llall sydd braidd yn llai amlwg.  Mae un yn ymwneud a thollau ar nwyddau, ac mae'r llall yn ymwneud a tharfu ar gadwyni cyflenwi.  

O adael yr UE bydd rhaid i'r DU osod tollau ar nwyddau sy'n dod o'r UE a bydd rhaid i'r UE osod tollau ar nwyddau sy'n dod o'r DU. 

Felly, os oes  busnes sy'n mewnforio gwin o'r UE bydd pob potel ar y silff sydd wedi ei phrynu o'r UE yn costio cryn dipyn yn fwy. Bydd rhaid i'r gost cael ei drosglwyddo i'r cwsmeriaid yn y pen draw. Golyga hyn y bydd llai o boteli'n cael eu gwerthu, ac y bydd y rhai sydd yn cael eu gwerthu yn ddrud.

Weithiau bydd hyn yn cael yr effaith gadarnhaol ar werthwyr nwyddau sy 'n cael eu cynhyrchu yn y DU - byddant yn fwy cystadleuol oddi mewn i'r DU. Mae hynny'n wych os ydi hi'n bosibl cynhyrchu stwff tebyg i safon uchel yn y DU.  Mae'r broblem yn codi os nad yw hynny'n wir - ac mae 'n wir am lawer o nwyddau - gan gynnwys gwin.

Ond bydd yr un peth yn digwydd yn y cyfeiriad arall.   Bydd busnesau yn y DU yn gweld eu cynnyrch yn dod yn llawer mwy costus ym marchnad enfawr yr Undeb Ewropeaidd.  Hynny yw bydd cig oen sy'n cael ei gynhyrchu yng Nghymru - er enghraifft - yn llawer, llawer drytach yn Ffrainc nag yw rwan. 

Mae yna ail fater hefyd - ac mae'n un mawr - hyd yn oed os nad yw'n cael nemor ddim sylw yn y wasg.  Mae nwyddau sydd ddim yn cael eu masnachu oddi mewn i'r Farchnad Sengl yn gorfod cael eu gwirio wrth iddynt groesi'r ffin i 'r UE. Ynddo'i hun nid yw hyn yn niweidiol, ond os oes gennych lwyth o gydrannau ceir yn gorfod mynd trwy broses fiwrocrataidd mae'n dinistrio'r arfer o dderbyn cydrannau cyn agosed a phosibl at pan maent yn cael eu defnyddio sy'n gyffredin mewn gwaithgynhyrchu. Yn ychwanegol gallai'r broses o gynhyrchu ei hun ddod i stop tra bod cydrannau yn cael eu gwirio gan tollau os oes problem yn codi.

Yr ateb i gynhyrchwyr ydi stocio cydrannau - ond y broblem ydi bod hynny'n uffernol o ddrud - byddai angen creu a thalu am adeiladau storio.  Byddai'n cymryd mwy o lawer o amser i droi cydrannau yn bres.  Byddai yna hefyd gostau ynghlwm a newid modelau busnes yn llwyddiannus i ddelio efo hyn.  Hynny yw - bydd cadwyni cyflenwi yn cael eu tarfu - ac mae hynny'n farwol i gynhyrchwyr.


No comments: