Monday, January 23, 2017

Pam bod May o blaid mewnfudo

Felly ymddengys bod Theresa May o blaid mewnfudo wedi'r cwbl - mae eisiau gwneud mewnfudo o'r UDA yn haws.  'Dwi'n rhyw gymryd mai'r hyn sydd ganddi mewn golwg ydi'r 209m Americanwyr sy'n wyn ac yn siarad Saesneg fel iaith gyntaf yn hytrach na'r 118m sy'n syrthio i gategoriau eraill.

A dyna ydi'r broblem wrth gwrs - mae'r sawl sy'n anfodlon efo mewnfudo i'r DU yn anfodlon yn y bon efo mewnfudiad pobl o hil neu gefndir diwylliannol gwahanol i'w un eu hunain.  Mae tua dau Americanwr o pob tri yn weddol debyg yn ddiwylliannol i Saeson, felly 'dydyn nhw ddim yn cael eu hystyried yn cymaint o broblem, ac o ganlyniad mae Theresa May yn ddigon hapus i wneud pethau'n haws iddynt o ran mewnfudo.  Breuddwyd gwrach ydi'r syniad o fewnfudo sylweddol o'r UDA (neu Awstralia neu Seland Newydd) mewn gwirionedd wrth gwrs - pan mae niferoedd mawr o bobl yn symud, mynd  o wledydd tlawd i wledydd cyfoethog maen nhw, nid mynd o wledydd cyfoethog i wledydd cyfoethog eraill.  

Ond mae yna wledydd fydd yn fwy na pharod i ddarparu mewnfudwyr yn absenoldeb mewnfudwyr o'r Undeb Ewropiaidd - gwledydd y Gymanwlad.  Mae'r rhan fwyaf o'r bobl sy'n byw yn y gwledydd hyn yn ddiwylliannol a hiliol fwy gwahanol i drigolion y DU na Phabyddion a Lutheriaid croenwyn Canol a Dwyrain Ewrop.  Eisoes mae yna fwy o bobl yn dod i'r DU o'r tu allan i 'r UE nag oddi mewn iddi.  Mae hynny wedi bod yn wir trwy gydol hanes y DU fel aelod o'r UE.  Oherwydd strwythur oedran y DU, mae'n debyg y byddwn angen mwy ac nid llai o fewnfudwyr yn y dyfodol i lenwi'r bylchau yn y farchnad lafur - mae'n dra thebygol y bydd yna lai yn dod yma o'r UE - felly bydd mwy yn dod o lefydd eraill.

Hyd yn oed pe na byddai'r economi angen mwy o bobl o oed gweithio, mae gwledydd eraill yn gweld cysylltiad rhwng cytundebau masnach a rhyddid i bobl symud - roedd llywodraeth India yn dweud hynny yn ddiweddar.  Mae yna bron i 1bn o Hindwiaid yn byw yn India ynghyd a 172m o Fwslemiaid - llawer, llawer mwy na'r nifer o Fwslemiaid sy'n  byw ym mhob gwlad  yn Ewrop efo'i gilydd. Mae yna tua 200m o Fwslemiaid yn byw ym Mhacistan, ac mae yna 150m o Fwslemiaid yn byw ym Mangladesh.  Mae yna tua'r un faint Fwslemiaid yn byw yn is gyfandir India a phoblogaeth yr UE - hyd yn oed os ydym yn cyfri poblogaeth y DU.

Y rheswm dwi'n son am Fwslemiaid ydi oherwydd - a barnu o bapurau newydd Asgell Dde megis yr Express a'r Mail a chyfrifon trydar eithafwyr Asgell Dde megis Felix Aubel - mai nhw ydi Iddewon yr unfed ganrif ar hugain.  O'r holl grwpiau nad ydi'r Dde  yn eu hoffi - ac mae'r rhestr yn un hir iawn -  Mwslemiaid sydd ar ar y brig.  Iddewon oedd ar frig y rhestr casineb hyd at yr Ail Ryfel Byd.  

A dyna baradocs y sefyllfa sydd ohoni - rydym ar y ffordd allan o'r UE oherwydd bod y wasg gwrth Ewropiaidd a'r chydadran arwyddocaol o'r sawl a bleidleisiodd i adael y DU yn ddrwgdybus (a dweud y lleiaf) o bobl o wledydd eraill.  Mae'n ddigon posibl mai canlyniad y bleidlais fydd cynnydd mewn mewnfudo gan bobl y bobl sy'n brif wrthrych casineb llawer o'r sawl oedd yn awyddus i adael yr UE.


No comments: